Lov om underviseres brug af sprog (LAW nr. 91 af 20/3/2018)

Der bør dannes en lov som gjør at lærere med flere bemærkninger av seksuel karakter bør sætt av sin stilling som underviser.

§ 1. Undervisere i grundskoler, folkeskoler, friskoler, efterskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, samt videregående uddannelser mv., må ikke udvise uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
stk. 2. Ved gentagne overtrædelser af stk. 1, kan underviseren lovligt afskediges.