Lov om offentlighed i forvaltningen (LOV nr. 606 af 12/06/2013)

Som en del af ytrings- og informationsfriheden bør medierne i højere grad kunne få aktindsigt i samfundsrelevante sager.

§ 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte informations- og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet og mediernes formidling af informationer til offentligheden.

§ 2. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling.

Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter, med de i denne lov nævnte undtagelser, adgang til alle dokumenter, registre og journaler vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Stk. 3. Repræsentanter for medier og andre folkeoplysningsinstitutioner samt andre, der søger om aktindsigt på baggrund af arbejde til støtte for de i § 1 anerkendelsesværdige formål er fritaget fra lovens undtagelser.