Lov om klimakreditter (LOV nr. 89 af 17/04/2018)

Alle borgere udstedes med 1000 klimakreditter årligt.
Enhver udledning og 1 kg CO2-ækvivalent koster 1 kredit.

§ 1. Formålet med denne lov er at sænke udledningen af kuldioxid.

§ 2. Enhver tildeles årligt 1000 klimakreditter til fri benyttelse.

§ 3. En klimakredit berettiger til et forbrug af kuldioxid på 1 kg.