Lov om forbud mod forskelsbehandling af dyr (Lov nr. 85 af 03/03/2018)

Der skal være ligestilling mellem menneskers og dyrs ret til en anstændig livsførelse og mulighed for en tilfredsstillende tilværelse.

Vilde dyrs livsområder skal respekteres og må ikke indskrænkes af menneskers ekspropriationer.

Husdyr må ikke leve under forhold som alvorligt begrænser deres naturlige udfoldelser, og skal garanteres passende, naturligt foder.

Ligeledes må mennesker heller ikke presses sammen på unartuligt, upassende nærområder. Der skal etableres god kontakt mellem mennesker og natur igennem en udvidet brug af store og små grønne naturområder.

§ 1. Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af dyreart og at fremme ligebehandling for dyrearter.

§ 2. Alle dyrearter og mennesker har samme rettigheder.

§ 3. Ingen må udsætte en anden dyreart for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dyrearten.