Lov om behandling af personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000 )

Borgere skal have besked hver gang myndighederne søger på deres navn, samt i hvilken forbindelse.

§ 31a. Søges der på personoplysninger til brug for udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, skal den dataansvarlige give personen meddelelse herom.