Brottsbalk (1962:700)

Mer omfattande straff och längre straffpåföljd för de som döms för misshandel eller mord på djur.

Straffet ska bedömas utifrån 3 kriterier:

Hur medvetet djuret var.
Hur långt djuret hade kvar att leva och hur mycket livstid man tog ifrån djuret.
Hur viktig inverkan djuret hade på sin omgivning.

16 kap. 13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande eller berövar ett djur livet, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst fem år.

2 st. Vid straffbedömningen ska hänsyn tas till:
a) hur medvetet djuret var,
b) hur långt tid djuret hade kvar att leva och hur mycket livstid man tog ifrån djuret,
c) och hur viktig miljöinverkan djuret hade på sin omgivning.