Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Man har ret til at udøve selvforsvar mod politiet, uden bødestraf.

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed og angriberens person er forsvarligt.
Stk. 2. Nødværge mod nogen der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, er ligeledes straffrit.