Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

Krænkelse er krænkelse når ofret mener at være krænket og har beviser. Beviser er tekster, sms, vidner, billeder, mærker på krop, materialer og følelser. Straffen bliver lavet på stedet.

§ 148 d. Bevisbyrden for krænkelser påhviler den forurettede.
Stk. 2. Følgende bevismidler kan optages i bevisførelsen:
tekster
telefonbeskeder
fysiske skader
mentale skader og tilstande
vidner
billeder
Stk. 3. Straffen fuldføres i umiddelbar forlængelse af dommens afsigelse.