Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder (LBK nr. 899 af 5/9/2008)

Kvinder og mænd skal have samme løn og arbejdsvilkår for at udføre det samme arbejde, uanset det økonomiske afkast af deres arbejde. Dette skal gælde både privat og offentligt arbejde, og uanset arbejdets karakter.

En kvindelig fodboldspiller skal eksempelvis betales det samme for at spille en fordboldkamp, som en mandlig fodboldspiller betales, uanset fodboldklubbens indtjening ved kampen.

§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde uanset økonomisk afkast af arbejdet.

Stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer.