Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (LBK nr. 1001 af 24/08/2017)

Alle dyr skal have en ligestilling sel dyr de er også en slaks mennesker.

§ 1. Ingen må udsætte et andet individ for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grand af art. En instruktion om at forskelsbehandle et individ på grund af art betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 2. Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af art, jf. stk. 1, behandles af Ligebehandlingsnævnet.