Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Alle bør have ret til ikke-hierarkisk, gratis, samtalebaseret undervisning, med den studerendes udvikling i fokus, og uden karakterer, med respekt for og tiltro til den studerendes egen vilje til, og motivation for læring, med mere energi brugt på den/de studerende, end på det administrative apparat omkring dem, med ligestilling og behandling mellem alle de studerende.

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med eleverne videreudvikle og motivere elevens læring gennem dialogbaseret undervisning.

§ 2. Elever må ikke forskelsbehandles på baggrund af deres standpunkt, andet end hvad der er nødvendigt for at tilpasse undervisningen til deres individuelle behov.

§ 3. Bedømmelsen af elevers standpunkt må ikke finde sted ved karaktergivning.