Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

Der skal være et fag i folkeskolen, der hedder medmenneskelighed.

Her lærer eleverne om medmenneskelighed og sund fornuft. De lærer at kigge hinanden i ølnene og tale pænt. Og at respektere hinanden, på trods af forskellige meninger.

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik, oplevelse af sammenhænge og sociale kundskaber. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) – f) (…)

g) Medmenneskelighed på alle klassetrin.

2) Praktiske/musiske fag:

a) – d) (…)

3) Naturfag:

a)– e) (…)