Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

Miljøvenlig omgang i almen hverdag i alle henseender bør være en del af folkeskolens undervisningsmateriale.

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik, oplevelse af sammenhænge og sociale kundskaber. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) – f) (…)

2) Praktiske/musiske fag:

a) – d) (…)

3) Naturfag:

a) – e) (…)

f) Miljøvenlig levevis