Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

Retten til uddannelse skal omfatte adgang til generel filosofisk, spirituel og filosofisk dannelse, så alle kan opnå større selvindsigt og – forståelse.

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

(a.-g.) (…)

g) Filosofi

2) Praktiske/musiske fag:

(a-f) (…)

e) Samtaleteknik

f) Fordybelsesteknik

3) Naturfag:

(a-g) (…)