Bekendtgørelse af dyre- og planteværnsloven (LBK nr. 20 af 11/01/2018)

Plantelov – planter og dyr skal betragtes på lige fod. Der skal lovgives ens for planter og dyr. De er levende væsner med selvstændig tankevirksomhed. Man må ikke gøre dyr i verden ondt. Dyremishandling og plantemishandling skal være strafbart!

§ 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr eller planter uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Stk. 2. Har det i stk. 1 nævnte forhold haft karakter af grovere uforsvarlig behandling af dyr eller panter, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 3. Har det i stk. 2, jf. stk. 1, nævnte forhold haft karakter af mishandling, er straffen fængsel indtil 2 år.