Skollag (2010:800)

Sverige borde tillåta hemskolning.

7 kap. 2 § Barn som är bosatta i Sverige har läroplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs har fullgjorts eller det har förflutit 10 år sedan läroplikten började.

Läroplikten kan utformas på det sätt som vårdnadshavare bestämmer genom hemundervisning eller att den läropliktiga deltar i utbildning som ordnas kommunalt med stöd av denna lag.

Om en läropliktig inte deltar i utbildning som ordnas kommunalt med stöd av denna lag, skall den kommun där han är bosatt övervaka hans framsteg.