Lov om affaldssortering (LOV nr. 9 af 14/4/2018)

Alle husholdninger skal sortere deres affald, hvis ikke de gør det, skal det udløse en bøde.

§ 1. Enhver hustand som ikke sorterer affald i overensstemmelse med kommunens affaldshåndteringsplan straffes med bøde.