Lag (2020:322) mot mobbning, trakasserier och utpressning

Det ska vara olagligt att vara elak. Varför? Vid mobbning och våld mår oftast den utsatta väldigt dåligt.

Familjen till den utsatta mår oftast också väldigt dåligt på grund av att den utsatta mår dåligt.

Alltså blir det deppigt och hela familjen mår dåligt.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka trakasserier i arbetslivet och på skolor och främja tolerans och ett gott arbets- och studiemiljö.

2 § Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet.

3 § Den som bryter mot förbud eller skyldigheter enligt denna lag ska betala ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen.