Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (LBK nr. 1426 af 8/12/2017)

Der bør være et krav om at politikere bør have have erfaring i erhverv, der ikke er akademiske og beskæftige sig med den direkte pleje og varetagelse af mennesker i det danske samfund. Det kan være fra hospitaler, plejehjem, børnehave, vuggestuer, politi, folkeskole etc.

§ 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og har varetaget et erhverv i sundheds-, pleje- eller undervisningssektoren i det danske rige, af mindst 12 måneders varighed.