Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (LBK nr 1426 af 08/12/2017)

Mit lovforslag går ud på at børn og unge fra 13-17 og mennesker, der ikke har dansk statsborgerskab kan få lov til at få stemmeret.

Hvis man sender en ansøgning til ministeriet hvori man begrunder, hvorfor man vil have stemmeret om man overhovedet har nok viden om den politiske verden.

Mvh Asger (16)

§ 1. Stk. 2 Økonomi- og Indenrigsministeriet kan ved ansøgning fra personer efter det fyldte 13. år, dispensere fra valgretsalderen i stk. 1, idet dispensation dog kun kan gives hvis særlige forhold tilsiger dette.