Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 172 af 27/02/2018)

History of women, people of color and indigenous peoples shall be taught as part of the normal curriculum. Not as a separate subject, as part of the entire legacy of the human race.

§ 1. Faglederne på alle videregående uddannelser skal tilrettelægge pensum på en sådan måde, så de studerende bliver gjort bekendt med kvinders, ikke-hvide racegjorte og oprindelige folks historie.

Stk. 2. Studerende på alle videregående uddannelser skal ligeledes introduceres for ikke-hvide og ikke-mandlige forfattere og teoretikere under hele deres uddannelse.

Stk. 3. Kravene i medfør af stk. 1. kan ikke opfyldes ved at tilrettelægge særskilte forløb om kvinder, ikke-hvide racegjorte og oprindelige folk, men er udelukkende opfyldt ved at integrere disse dele af den menneskelige historie.