Bekendtgørelse af lov om påligning af indkomstskat til staten (LBK nr. 1162 af 01/09/2016)

Bestikkelse til offentlig ansatte kan fremover fradrages ligningsmæssigt i den skattepligtige indkomst.

§ 8 z. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til nogen, i offentlig tjeneste eller hverv, som for privat vindings skyld afkræver kendelse for tjenestehandling, skat eller afgift, der ikke skyldes, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår.