Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr 1510 af 14/12/2017)

Uddannelse til livet. Mange tager fine, lange el korte uddannelser – men der mangler tilbud som uddanner mennesker i helt basalt at tackle livets udfordringer og katastrofer. Evidensbaserede tilbud der er brugt og beviseligt virker – ofte gennem mange århundreder, der bygger på visdom og ik kun ”viden” i boglig forstand. Så derfor: Indfør mindfulness (fra CFM) i børnehaver, skoler, læreanstalter, arbejdspladser, sundhedsvæsen mv. Det forebygger!

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.
Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag (a-f)
g) Mindfulness
2) Praktiske/musiske fag (a-e)
3) Naturfag (a-e)