Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

Børn skal have faget politik i skolen.

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhæng. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) – f) (…)

f) Politik på 3.-9. klassetrin.

2) Praktiske/musiske fag:

a) – d) (…)

3) Naturfag:

a) – e) (…)