Barnkonventionen

Lagstiftad rätt till kultur till alla barn jämlikt.

Art. 31 a

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet

Skollag (2010:800)

10 kap. 4 a §

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Kulturupplevelser ska vara kostnadsfria för alla under 18 år.