LAW SHIFTERS

A project by Stine Marie Jacobsen.

Law Shifters engages young citizens in law and democracy by giving them the chance to act as both judges and lawmakers. What would your verdict be to real court cases, and how would you rewrite the laws in your country so that they would be more just?

The Law Shifters project makes young people discuss their political opinions, ethical views and sense of justice as they re-judge real court cases and write new law proposals that reflect the reality that they are part of today.

With the current discussions on direct democracy, legal (un)realisable proposals from citizens could play an important role on the political stage. Law Shifters strengthens young people’s democratic education in a serious yet humorous and creative way and deals with existing regulations and legislations in Europe.

O = Original, X = Law Language, △ ​= Translation

Lag (2020:832) om godis

O

Gratis godis till folk under 18 år på fredagar.

X

1 § Godis är kostnadsfritt för alla under 18 år på fredagar.

Law (2020: 832) on sweets

§ 1 Sweets are free of charge for everyone under the age of 18 on Fridays.


Lag om utlokalisering av offentliga tjänster till landsbygd och skärgård (2020:389)

O

Lag om utlokalisering av offentliga tjänster till landsbygd och skärgård.

Lokalisering av landskapsfinansierade arbetsplatser i landskapet Åland skall spegla hur och varifrån tjänsten finansieras. Om 50% av skattemedlen kommer från Mariehamn, 30 % från landsbygden och 20% från skärgården, skall 50% av tjänsterna förläggas till staden, 30% till landsbygdskommunerna och 20% till skärgårdskommunerna. Detta är extra lätt att genomföra nu då vi genom Covid-19 epidemin har lärt oss och tränat oss i att arbeta på distans. Mer än någonsin är det nu möjligt att jobba distribuerat.

X

Lokalisering av landskapsfinansierade arbetsplatser i landskapet Åland ska spegla hur och varifrån tjänsten finansieras.

Exempelvis ska en tjänst som är finansierad till 50% av skattemedlen från en stad, 30% skattemedel från landsbygden och 20% skattemedel från skärgården; förläggas till 50% till staden, 30% till landsbygdskommunerna och 20% till skärgårdskommunerna.

Law on the relocation of public services to rural and archipelago (2020: 389)

The location of landscape-financed workplaces in the province of Åland must reflect how and from where the service is financed.

For example, a service that is funded to 50% of the tax revenue from a city, 30% tax revenue from the countryside and 20% tax revenue from the archipelago; 50% is allocated to the city, 30% to the rural municipalities and 20% to the archipelago municipalities.


Narkotikastrafflagen (1968:64)

O

Legalisera ”lätta” droger.

X

8 §

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.

Med narkotika förstås inte droger som hos läkemedelsverket klassificeras under förteckning I.

Narcotics Penal Law (1968: 64)

§ 8

For the purposes of this Law, narcotics means drugs or dangerous goods with addictive properties or euphoric effects or goods which can easily be converted into goods with such properties or effects and which

1. on such grounds are subject to control in accordance with an international agreement that Sweden has assisted, or

2. has been declared by the government to be considered a drug under the law.

Drugs do not mean drugs that are classified under list I by the Medical Products Agency.


Äktenskapsbalk (1987:230)

O

Alla måste vigas av Shrek på sitt bröllop.

X

4 kap. 3 §

Behörig att vara vigselförrättare är Shrek.

Marriage Code (1987: 230)

Chapter 4, § 3

Eligible to be the registrar of marriages is Shrek.


Plan- och bygglag (2010:900)

O

Alla får bygga som de vill och har råd med.

X

9 kap. 2 §

Det krävs inte bygglov för
1. Nybyggnad,
2. tillbyggnad, eller
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad.

Planning and Building Law (2010: 900)

Chapter 9, § 2

A building permit is not required for

  1. New construction,
  2. extension, or
  3. alteration of a building other than an extension.

Skollag (2010:800)

O

Gratis frukost (mer än en frukt) ska ges till elever i behov. Av skolan betalat av staten.

Vid behov av matstöd över helgen ska det finnas alternativ för barn i behov. Inget barn ska behöva gå hungrig.

X

9 kap. 8 a §

Eleverna ska utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider två gånger om dagen. Morgon och lunch.

Efter ansökan kan beviljas rätt för eleven att utan kostnad även erbjudas näringsriktiga skolmåltider tre gånger om dagen på helgdagar.

Skollag (2010: 800)

Chapter 9, § 8 a

Students must be offered nutritious school meals twice a day free of charge. Morning and lunch.

After the application, the student can be granted the right to be offered nutritious school meals three times a day on holidays free of charge.


Barnkonventionen

O

Lagstiftad rätt till kultur till alla barn jämlikt.

X

Art. 31 a

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet

Skollag (2010:800)

10 kap. 4 a §

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Kulturupplevelser ska vara kostnadsfria för alla under 18 år.

The Convention on the Rights of the Child

Art. 31 a

States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural and artistic activities, as well as for recreational and leisure activities.

Skollag (2010: 800)

Chapter 10, § 4 a

The school is responsible for ensuring that each pupil, after completing compulsory school, has developed their ability for creative production and gained an increased interest in taking part in society’s cultural offerings.

Cultural experiences must be free of charge for everyone under 18 years of age.


Skollag (2010:800)

O

En dag mindre skola 3 dagar på helgen. Man borde inte ge ut läxor.

X

7 kap. 17 a §

Skolverksamheten ska förläggas helgfria måndagar till torsdagar. Allt skolarbete ska planeras in under undervisningstid. Efter avslutad undervisningstid ska eleven vara ledig. Inga uppgifter eller läxor får förläggas utanför undervisningstiden.

Skollag (2010: 800)

Chapter 7, § 17 a

School activities will be located on weekends, Mondays to Thursdays. All school work must be planned during teaching time. After completing the teaching period, the student must be free. No assignments or homework may be placed outside the teaching time.


Utlänningslag (2005:716)

O

Alla flyktingar ska få stanna i ett tryggt land.

X

5 kap. 1 § Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig på en trygg plats ska beviljas uppehållstillstånd.

Foreigners Law (2005: 716)

Chapter 5 § 1 Refugees, alternatively persons in need of protection and other persons in need of protection who are in a safe place shall be granted a residence permit.


Lag (2020:323) om tillgång till cyklar för barn

O

Gratis cyklar till alla barn.

X

1 § Alla barn

a) vars hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) är i        landskapet Åland och

b) är mellan 5 och 18 år gamla

ska erhålla en cykel kostnadsfritt. Regionen ska erbjuda en möjlighet att byta ut cykeln till en större när behovet uppstår.

Law (2020: 323) on access to bicycles for children

§ 1 All children

a) whose home municipality in Finland according to the Home Municipality Act (201/1994) is in the province of Åland and

b) is between 5 and 18 years old shall receive a bicycle free of charge.

The region will offer an opportunity to replace the bike with a larger one when the need arises.


Trafikförordningen (1998:1276)

O

Att man inte får köra bil mer än sju timmar i veckan.

X

4 kap. 10 d § All förande av motordrivet fordon är begränsat till 7 timmar per kalendervecka.

Undantag för yrkesutövning eller på grund av andra orsaker kan beviljas efter ansökan hos trafikstyrelsen.

The Traffic Ordinance (1998: 1276)

Chapter 4 § 10 d All driving of a motor vehicle is limited to 7 hours per calendar week.

Exceptions for professional practice or due to other reasons can be granted upon application to the Swedish Transport Agency.


Lag (2020:322) mot mobbning, trakasserier och utpressning

O

Det ska vara olagligt att vara elak. Varför? Vid mobbning och våld mår oftast den utsatta väldigt dåligt.

Familjen till den utsatta mår oftast också väldigt dåligt på grund av att den utsatta mår dåligt.

Alltså blir det deppigt och hela familjen mår dåligt.

X

1 § Denna lag har till ändamål att motverka trakasserier i arbetslivet och på skolor och främja tolerans och ett gott arbets- och studiemiljö.

2 § Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet.

3 § Den som bryter mot förbud eller skyldigheter enligt denna lag ska betala ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen.

Law (2020: 322) against bullying, harassment and extortion

§ 1 The purpose of this Law is to counteract harassment in working life and in schools and to promote tolerance and a good working and study environment.

§ 2 Harassment means conduct that violates someone’s dignity.

§ 3 Anyone who violates a prohibition or obligation under this Law shall pay compensation for the violation that the violation entails. When determining compensation, the purpose of counteracting such violations of the Law shall be taken into account in particular. The compensation must be paid to the person who has been violated by the violation.


Lag (2020:321) om basinkomst

O

Alla ska ha rätt till basinkomst, alla ska ha rätt att ha råd att leva, inte behöva ansöka om pengar för att ha råd att leva.

X

1 § Till målgruppen för med basinkomst hör de

1) som är i åldern 25—65 år, och

2) vars hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) är i        landskapet Åland,

2 § Beloppet av basinkomsten är 560 euro per kalendermånad. Om basinkomst betalas för en kortare tid än en kalendermånad är dess belopp 18,67 euro per kalenderdag.

Basinkomsten betalas den andra bankdagen i varje månad in på det konto inom Europeiska unionen som basinkomsttagaren har angett.

Law (2020: 321) on basic income

1 § They belong to the target group for the experiment with basic income

1) who are aged 25-65 years, and

2) whose home municipality in Finland according to the Home Municipality Law (201/1994) is in the province of Åland,

2 § The amount of basic income is 560 euros per calendar month. If basic income is paid for a shorter period than a calendar month, its amount is EUR 18.67 per calendar day.

Basic income is paid on the second banking day of each month into the account within the European Union specified by the basic income recipient.


Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

O

Jag vill ha mer kollektivtrafik då man inte kommer någonstans om man inte har bil. Den enda gång det går helt ok bussar är på sommartid då alla aktiviteter ändå har paus. Samt att alla ungdomar borde få gratis busskort. Tycker det ska gå bussar en gång i timmen mellan 06:00-21:00.

X

2a § På Åland ska det finnas kollektivtrafik mellan alla kommuner året runt.

Mellan de mer tätbebyggda kommunerna ska kollektivtransport gå minst en gång i timmen mellan klockan 06:00-21:00.

2b § Alla under 18 år gamla ska åka kollektivtrafik kostnadsfritt.

Law (2010: 1065) on public transport

2a § On Åland, there must be public transport between all municipalities all year round.

Between the more densely populated municipalities, public transport must run at least once an hour between 06: 00-21:00.

2b § Everyone under the age of 18 must use public transport free of charge.


Skogsvårdslag (1979:429)

O

För varje träd man hugger ner behöver man plantera två nya.

X

30 § Vid skötsel av skog skall efter annan avverkning än röjning eller gallring, dubbelt så många träd som avverkats också planteras på området.

Skogsvårdslag (1979: 429)

§ 30 When managing forests, after felling other than clearing or thinning, twice as many trees that have been felled must also be planted in the area.


Lag om allmänna samlingslokaler och fritidsgårdar (2003:118)

O

Skatepark!!

X

2 kap. 2a § Det ska på Åland finnas tillgång till flera skateparker så att alla har en inom 20 minuters gångavstånd.

Law on public meeting places and leisure centres (2003: 118)

Chapter 2 § 2a On Åland, there shall be access to several skate parks so that everyone has one within 20 minutes walking distance.


Brottsbalk (1962:700)

O

Det ska vara förbjudet att döda människor i kring.

X

3 kap. 1 §

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

2 st.

1 stycket gäller alltid, oavsett yttre omständigheter såsom försvarsberedskap, kris, krig eller allmänt nödläge.

Criminal Code (1962: 700)

Chapter 3 § 1

A person who deprives another of his life is sentenced for murder to imprisonment for a certain period, a minimum of ten and a maximum of eighteen years, or for life. As a reason for life imprisonment, special consideration must be given to whether the act was preceded by careful planning, characterized by a special proposal, aimed at promoting or concealing other crime, entailed severe suffering for the victim or was otherwise particularly ruthless.

2 pcs.

1 paragraph always applies, regardless of external circumstances such as defense preparedness, crisis, war or general emergency.


Brottsbalk (1962:700)

O

Mer omfattande straff och längre straffpåföljd för de som döms för misshandel eller mord på djur.

Straffet ska bedömas utifrån 3 kriterier:

Hur medvetet djuret var.
Hur långt djuret hade kvar att leva och hur mycket livstid man tog ifrån djuret.
Hur viktig inverkan djuret hade på sin omgivning.

X

16 kap. 13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande eller berövar ett djur livet, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst fem år.

2 st. Vid straffbedömningen ska hänsyn tas till:
a) hur medvetet djuret var,
b) hur långt tid djuret hade kvar att leva och hur mycket livstid man tog ifrån djuret,
c) och hur viktig miljöinverkan djuret hade på sin omgivning.

Criminal Code (1962: 700)

Chapter 16 13 § If someone intentionally or through gross negligence, through abuse, overexertion or neglect or in any other way, unfairly exposes animals to suffering or deprives an animal of life, the person is sentenced for animal cruelty to a fine or imprisonment for a maximum of five years.

2 pcs. The penalty assessment must take into account:

a) how conscious the animal was,

b) how long the animal had left to live and how much life was taken from the animal,

c) and how important the animal’s environmental impact was on its surroundings.


Lag om allmänna samlingslokaler och fritidsgårdar (2003:118)

O

Alla ungdomar ska ha tillgång till en ungdomsgård, som till exempel uncan utan att behöva betala så mycket pengar för det.

X

2 kap. 1 § Med fritidsgård avses i denna förordning en öppen verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt människors möten. En fritidsform dit man kan gå och inom vida ramar fritt välja att möta vänner, samtala eller syssla med fritidsaktiviteter, till exempel spontanidrott och olika estetiska uttrycksformer.

2 kap. 2 § Det ska på Åland finnas tillgång till fritidsgårdar kostnadsfritt för alla under 18 år.

Law on public meeting places and leisure centres (2003: 118)

Chapter 2 § 1 For the purposes of this regulation, leisure centre refers to an open activity that aims to facilitate and provide space for people’s meetings in four forms. A form of leisure where you can go and within wide limits freely choose to meet friends, talk or engage in leisure activities, such as spontaneous sports and various aesthetic forms of expression.

Chapter 2 § 2 In Åland, there will be access to leisure centres free of charge for everyone under 18 years of age.


Skollag (2010:800)

O

Sverige borde tillåta hemskolning.

X

7 kap. 2 § Barn som är bosatta i Sverige har läroplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs har fullgjorts eller det har förflutit 10 år sedan läroplikten började.

Läroplikten kan utformas på det sätt som vårdnadshavare bestämmer genom hemundervisning eller att den läropliktiga deltar i utbildning som ordnas kommunalt med stöd av denna lag.

Om en läropliktig inte deltar i utbildning som ordnas kommunalt med stöd av denna lag, skall den kommun där han är bosatt övervaka hans framsteg.

School Law (2010: 800)

Chapter 7 § 2 Children residing in Sweden have a compulsory education in accordance with the regulations in this chapter.

Compulsory education begins in the year when the child turns seven. Compulsory education ends when the basic education course has been completed or it has been 10 years since compulsory education began.

If a disability or illness of the child means that the goals set for the basic education can obviously not be achieved for nine years, the child will be required to attend school one year earlier than what is stipulated in subsection 1. and compulsory education continues for 11 years.


Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 12. marts 2020-imeersoq tamaginnik niueqatigiinneq pillugu

O

Man må selv bestemme hvad man køber, hvis man har penge.

X

§ 1. Inatsisip siunertarivaa innuttaasut namminneq aningaasaatiminnik pisisinnaanerat killilersorneqassanngitsoq.

§ 2. Nioqqutinik eqqussuineq kiffartuussinerluunniit killilersorneqassanngilaq, aammalu ukununnga killeqarani:

Ulluinnarni nioqqutit.
Angallassissutit motorillit.
Atuinermut nioqqutit.
Sakkut, qaartartut kiisalu sorsunnermut atortut.
Aanngajaarniutit.
Suliffissuarnut nioqqutit.
Akoorutissat allallu.

Inatsisartutlov nr. 17 af 12. marts 2020 om fri handel
§ 1. Loven har til formål at sikre, at borgerne ikke begrænses i deres mulighed for at foretage indkøb for egne penge.
§ 2. Ingen begrænsninger kan opsættes for importen af varer eller tjenesteydelser, herunder men ikke begrænset til:
1) Dagligvarer.
2) Motorkøretøjer.
3) Forbrugsvarer.
4) Våben, sprængstoffer og krigsmateriel.
5) Euforiserende stoffer.
6) Industrielle varer.
7) Kemikalier mv.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 23. november 2020-imeersoq piffinni takujuminaarsaaneq pillugu

O

Bort med Hans Egede figuren/statuen.

X

§ 1. Hans Egedemik assiliat Kalaallit Nunaanni ikkuteqqusaanngillat.

Inatsiartutlov nr. 15 af 23. november 2020 om udsmykning i det offentlige rum
§ 1. Afbildninger af Hans Egede må ikke opstilles i Grønland.


Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 29. juni 2020-imeersoq arsanik agguaasarneq pillugu

O

Alle kan få fodbolde.

X

§ 1. Namminersorlutik oqartussat kommunillu ataatsimoorlutik akisussaaffigivaat arsanik tamanut kissaateqartunut agguaassallutik.

Inatsisartutlov nr. 12 af 29. juni 2020 om udlevering af fodbolde
§ 1. Selvstyret og kommunerne i fællesskab, er ansvarlige for, gratis at uddele fodbolde til alle som ønsker det.


Inatsisartut inatsisaat nr. 691, 1. januar 2020-imeersoq sukkulaatinik agguaasarneq pillugu

O

Lov 691 § 1 stk. 3. Der skal deles gratis chokolade ud hver onsdag.

X

§ 1 imm. 3. Namminersorlutik oqartussat kommunillu ataatsimoorullugu akisussaaffigivaat pingasunngornerit tamaasa sukkulaatinik akeqanngitsunik agguaasarneq.

Inatsisartutlov nr. 691 af 1. januar 2020 om uddeling af chokolade
§ 1 stk. 3. Selvstyret og kommunerne i fællesskab, er ansvarlige for at dele gratis chokolade ud hver onsdag.


Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-imeersoq innuttaasut pissusilersortarnerat pillugu

O

Man må ikke slå eller sparke eller genere hinanden.

X

§ 6. Inoqatinut patitsinerit isimmitsinerillu qanoq ikkaluartut tamarmik inerteqqutigineqarput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel
§ 6. Alle former for slag og spark mod medborgere forbydes.


Inatsisartut inatsisaat nr. 57, 8. marts 2020-imeersoq naaggaarnissamut pisinnaatitaaffik pillugu

O

Man skal respektere et nej – når det bliver sagt.

X

§ 1. Kinaluunniit allat iliuusaannut naaggaarsinnaatitaavoq, naaggaarnerlu ataqqineqassaaq.

Inatsisartutlov nr. 57 af 8. marts 2020 om retten til at sige fra
§ 1. Enhver har ret til at sige fra overfor andres handlinger, og en sådan frasigelse skal respekteres.


Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 23. November 2015-imeersoq utoqqalinersiaqarneq pillugu

O

Folkepension bør øges med 2% årligt indtil 90 år.

X

§ 9. Utoqqalinersiat tunngaviusumik annertussusaat ukiumut kr. 59.900-iuvoq.

Imm. 2. Utoqqalinersiutit tunngaviusumik annertussusaat apparneqassaaq, utoqqalinersiuteqartup ukiumut katillugit isertitaasa kr. 221.111 sinnerpatigit, minillugu utoqqalinersiat pisartakkallu Nordisk Konvention malillugu inuuniutissat qulakkeerneqarnerat.

Imm. 3. Utoqqalinersiap tunngaviusumik annertussusaa 50 pct.-imik isertitap annertussusaanit apparneqassaaq, tak. imm. 2, kr. 221.111.-imit ilanngaateqartillugu.

§ 10. Utoqqalinersiap ilassutaa ukiumut kisimiittumut kr. 74.300-voq kiisalu utoqqalinersiuteqartumut aappalimmut kr. 41.300-iulluni, tak. § 5.

Imm. 2. Utoqqalinersiap ilassutaa apparneqassaaq, utoqqalinersiuteqartoq taassumalu aappaata katillugit ukiumut isertitaat, Nordisk Konvention malillugu inuuniutissat qulakkeerneqarnerat minillugu, sinnerpatigit:

kr. 56.000 utoqqalinersiuteqartoq kisimiittumut
kr. 83.000 utoqqalinersiuteqartumut aappalimmut, tak. § 5.
Utoqqalinersiutit ilassutaat 45 pct.-imik isertitat tunngaviusumik annertussusaannit apparneqassaaq, tak. imm. 2, utoqqalinersiutilimmut kisimiittumut kr. 56.000 ilanngaavissatut aallaavigalugit kiisalu kr. 83.000 ilanngaatissatut aallaavigalugit utoqqalinersiutilimmut aappalimmut, tak. § 5.

§ 11. §§ 9-10-mi taaneqartut aningaasat nalimmassarneqartarput Naatsorsueqqissaarfiup akinik nalimmassaanerminni tunngavigisaat malillugit. Aningaasat tunngaviusut kiisalu utoqqalinersiutit ilassutaat ukiumut 2 %-inik nalimmassarneqartarput utoqqalinersiutilik 90-inik ukioqalernissaata tungaanut. Nalimmassaaneq ukiumut ataasiarluni pisarpoq, 1. januar atuutilerfiusarluni.

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension
§ 9.  Alderspensionens grundbeløb udgør årligt op til kr. 59.900.
Stk. 2.  Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige samlede aktuelle indkomst bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 221.111.
Stk. 3.  Alderspensionens grundbeløb nedsættes med 50 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 221.111.

§ 10.  Pensionstillægget udgør årligt op til kr. 74.300 for en enlig og op til kr. 41.300 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.
Stk. 2.  Pensionstillægget nedsættes, såfremt alderspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtids- og alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger:
1)  kr. 56.000 for en enlig alderspensionist.
2)  kr. 83.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.
Stk. 3.  Pensionstillægget nedsættes med 45 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 56.000 for en enlig alderspensionist og med 30 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 83.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.

§ 11.  De i §§ 9-10 nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik opgjorte reguleringsprisindeks. Grundbeløb og pensionstillæg reguleres med 2 % årligt indtil pensionisten fylder 90. Reguleringen foretages en gang årligt gældende fra den førstkommende 1. januar.


Inatsisartut inatsisaat nr. 45, 6. januar 2020-imeersoq angerlarsimaffeqannginneq pillugu.

O

Der bør altid kunne stilles en bolig til Rådighede for den der mangler.

X

§ 2. Kommuni aamma Namminersorlutik oqartussat ataatsimoorlutik akisussaaffigaat, kinalunniit inissaaruttoq inissaanik tunissallugu.

Inatsisartutlov nr. 45 af 6. januar 2020 om hjemløshed
§ 2. Kommunen og Selvstyret i fælleskab er ansvarlige for, at stille boliger til rådighed for enhver som mangler et sted at bo.


Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. september 2020-imeersoq timip assilinerani illersorneqarneq pillugu

O

Jeg syntes at nøgen-billeder burde blive beskyttet bedre og folk som har dem skal slette dem med det samme.

X

§ 1. Inatsisip siunertaraa atisaqarani assinik siaruarterineq pinngitsoortinnissaa.

§ 2. Kikkulluunniit allat atisaqanngitsut assinginik pigisallit, pissussaapput piiarnissaannik imaluunniit aserorternissaannik erngerluni tiguneqarnerisa kingorna.

Inatsisartutlov nr. 8 af 13. septemer 2020 om beskyttelse af kropsfotografering
§ 1. Loven har til formål at forhindre spredning af nøgen-billeder.
§ 2. Alle som besidder nøgenbilleder af andre personer, er forpligtet til at slette eller på anden måde destruere disse, straks efter modtagelse.


Inatsisartut inatsisaat nr. 2, 2. januar 2020-imeersoq timersornermi sungiusaasut akissaataat pillugu

O

Træner skal få løn (sport).

X

§ 1. Kinaluunniit timersuutinik sungiusaasoq akissarsinissaminik pisinnaatitaavoq.

Inatsisartutlov nr. 2 af 2. januar 2020 om løn til sportstrænere
§ 1. Enhver som træner folk i udøvelse af sport, har ret til betaling herfor.


Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 30. august 2020-imeersoq qummoroortartornermik isarussanik akeqanngitsumik tunniussineq pillugu

O

Fyrværkeri briller gratis.

X

§ 1. Namminersorlutik oqartussat innuttaasunut tamanut qummoroortartornermi isarussanik tunniussineq akisussaaffigaat.

Imm. 2. Namminersorlutik oqartussat pisussaaffik imm. 1-imi pineqartoq suliffeqarfinnut namminersortunut ingerlateqqissinnaavaat.

Inatsisartutlov nr. 12 af 30. august 2020 om fri levering af fyrværkeribriller
§ 1. Selvstyret er ansvarlig for at udlevere fyrværkeribriller til samtlige borgere. Leveringen skal ske uden egenbetaling fra borgernes side.
Stk. 2. Selvstyret kan uddelegere sin forpligtigelse efter stk. 1 til private virksomheder.


Inatsisitut nalunaarut nr. 1045, 7. september 2017-imeersoq Kalaallit Nunaanni pinerluttaalisitsineq pillugu

O

Psykisk vold skal være strafbart.

X

§ 88 a. Allami najugalik imaluunniit qanigisaasoq arlaleriarlunilu piffissami nakkaarsaasoq, innarliisoq imaluunniit kanngutsaattuliortoq allamik aqutsinermik kinguneqartumik, misigissutsikkut persuttaasimasutut pillarneqassaaq akiliisitsinikkut imaluunniit parnaarussaanikkut.

Lovbekendtgørelse nr. 1045 af 7. september 2017 om kriminallov for Grønland

§ 88 a. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan
tilknytning til husstanden, og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdige, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel.


Inatsisitut nalunaarut nr. 1045, 7. september 2017-imeersoq Kalaallit Nunaanni pinerluttaalisitsineq pillugu

O

Mennesker skal ikke slå mennesker ihjel.

X

§ 86. Allamik toqutsisoq eqqartuunneqassaaq.

Imm. 2. Piumaffigineqarnini malillugu toqutsisoq eqqartuuneqassaaq

Imm. 3. Imminut toquttumik ikiuisoq eqqartuunneqassaaq.

 

 

§ 87. Piaarinani toqutsisoq eqqartuuneqassaaq

Lovbekendtgørelse nr. 1045 af 7. september 2017 om kriminallov for Grønland

§ 86. For manddrab dømmes den, som dræber en anden.
Stk. 2. For drab efter begæring dømmes den, der dræber
en anden efter dennes bestemte begæring.
Stk. 3. For hjælp til selvmord dømmes den, der medvirker
til, at nogen berøver sig selv livet.

§ 87. For uagtsomt manddrab dømmes den, som uagtsomt
forvolder en andens død


Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 23. juli 2020-imeersoq innuttaasut snescooterinut periarfissaat pillugu

O

At alle skal have en sne skuter.

X

§ 1. Namminersorlutik oqartussat Kalaallit Nunaanni innuttaasunut tamanut snescooterinik tunniussinissartik akisussaaffigaat.

Imm. 2. Tunniussineq innuttaasumut akeqassanngilaq.

Imm. 3. Namminersorlutik oqartussat pisussaaffitsik imm. 1-imi pineqartoq suliffeqarfinnut namminersortunut ingerlateqqissinnaavaa.

Inatsisartutlov nr. 18 af 23. juli 2020 om befolkningens adgang til snescootere
§ 1. Selvstyret er ansvarlig for at levere snescooter til alle borgere i Grønland.
Stk. 2. Leveringen skal ske uden egenbetaling fra borgernes side.
Stk. 3. Selvstyret kan uddelegere sin forpligtigelse efter stk. 1 til private virksomheder.


Inatsisartut inatsisaat nr. 45, 1. august 2020-imeersoq internet-imut attaveqarneq pillugu

O

Internet er en rettighed, ikke et forbrugsgode.

X

§ 1. Namminersorlutik oqartussat Kalaallit Nunaanni illunut tamanut internet-imik attaviliinissaq akisussaaffigaat.

Imm. 2. Pilersuineq innuttamut akeqassanngilaq.

Imm. 3. Namminersorlutik oqartussat pisinnaatitaaffini imm. 1-mi eqqaaneqartoq suliffeqarfinnut namminersortunut ingerlateqqissinnaavaa.

Inatsisartutlov nr. 45 af 1. august 2020 om adgang til informationsteknologi
§ 1. Selvstyret er ansvarlig for at levere internet til alle boliger i Grønland.
Stk. 2. Leveringen skal ske uden egenbetaling fra borgernes side.
Stk. 3. Selvstyret kan uddelegere sin forpligtigelse efter stk. 1 til private virksomheder.


Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 8. marts 2020-imeersoq meeqqat tunngaviusumik pisariaqartitaat pillugit

O

Alle børn skal have mad og kærlighed.

X

§ 1. Inatsisip siunertaraa qulakkeerneqassasoq, meeqqat tamarmik nerisassanut asanninnermullu periarfissaqassasut.

§ 2. Angajoqqaat akisussaaffigaat meeqqamik nerisassanik asanninnermullu pisariaqartitaat naammassineqarnissaat.

Imm. 2. Imm. 1-imi eqqartorneqartut angajoqqaat naammassisinnaanngippatigit, meeqqap kommunimi najugaqarfiata akisussaaffik tigussavaa.

Inatsisartutlov nr. 4 af 8. marts 2020 om børns basale behov
§ 1. Loven har til formål at sikre, at alle børn har adgang til mad og kærlighed.
§ 2. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at deres barn får dækket sine behov for mad og kærlighed.
Stk. 2. Er forældrene ikke i stand til at opfylde betingelserne i stk. 1, påfalder ansvaret den kommune, som barnet er bosiddende i.


Inatsisartut inatsisaat nr. 69, 1. februar 2020-imeersoq misilittagalimmik atorfinitsitsisarneq pillugu

O

Der skulle være en lov at det er en ære at blive gammel og man skal ansætte de game/ældste før de yngste.

X

§ 1. Inatsisip siunertaraa qulakkeerneqassasoq utoqqalinerup ataqqineqarnissaa.

§ 2. Atorfinitsitsinerni tamani qinnuteqartuni utoqqaanernik atorfinitsitsisoqartassaaq.

Inatsisartutlov nr. 69 af 1. februar 2020 om erfaren ansættelse
§ 1. Loven har til formål at sikre, at man sætter pris på den ære det er, at ældes.
§ 2. Alle ansættelser skal besættes af de ældste ansøgere.


Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 9. september 2020-imeersoq tunillaassuunnerup nakkutigineqarnissaa pillugu

O

Man må ikke hoste uden at holde sig for munden.

X

§ 1. Quersortoqaqqusaanngilaq qaneq asseqqatinnagu.

Inatsisartutlov nr. 14 af 9. september 2020 om smittekontrol
§ 1. Det er forbudt at hoste, uden at holde sig for munden.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-imeersoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu

O

Alle mennesker skal samle deres eget affald op når de taber det og hver dag samle 1 stykke affald op som de ikke selv har tabt.

X

§ 36a. Kialluunniit nammineq eqqagassani puunut akuerineqartunut ingittassavai, ullullu tamaasa taakkua avataasigut eqqagassaq ataaseq ingittassavaat.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
§ 36a. Enhver skal bortskaffe eget affald i godkendte beholdere og dagligt indsamle og bortskaffe et ekstra stykke affald.


Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 14. januar 2020-imeersoq pinngussanik agguaasarneq pillugu

O

Alle voksne der har børn skal give legetøj til børnene hver mandag.

X

§ 1. Angajoqqaat tamarmik meerartik ataasinngornerit tamaasa pinngussamik tunisassavaat.

Inatsisartutlov nr. 8 af 14. januar 2020 om uddeling af legetøj
§ 1. Enhver forældre skal give sit barn legetøj hver mandag.


Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 6. september 2020-imeersoq pilluarnermut pisinnaatitaaneq pillugu

O

Alle har ret til at føles lykkelige og forblive sådan.

X

§ 1. Kikkut tamarmik pilluarnermik misigeqqusaapput taamaaginnaqqusaallutillu.

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. september 2020 om retten til lykke
§ 1. Alle har ret til at føles lykkelige og forblive sådan.


Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 4. oktober 2019-imeersoq pilikanneq pillugu

O

Folk må gerne fjolle alt det, som de vil.

X

§ 1. Kikkulluunniit killeqanngitsumik pilikassinnaatitaapput.

Inatsisartutlov nr. 11 af 4. oktober 2019 om fjolleri
§ 1. Alle har ret til at fjolle uhæmmet og uindskrænket.


Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 15. januar 2020-imeersoq paasisimasaqassuseq pillugu

O

Det skal være lovpligtigt at spørge sig selv: Hvorfor?

X

§ 1. Iliuuseqalinnginnermi innuttaq pisussaaffilerneqarpoq imminut aperisassasoq sooq taamatut iliulernerluni.

Inatsisartutlov nr. 13 af 15. januar 2020 om selvindsigt
§ 1. Inden en handling foretages, forpligtes borgeren til at spørge sig selv, hvorfor handlingen foretages.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 8. oktober 2017-imeersoq kaaginik tunisisarneq pillugu

O

Kage til alle hver mandag og fri hver fredag.

X

§ 1. Namminerlutik oqartussat kommunillu peqatigiillutik nunap innuttaanut kaaginik tunisisarnissaat akisussaaffigaa, ataasinngornerit tamaasa.

Imm. 2. Namminersorlutik oqartussat kommunillu pisussaaffik imm. 1-mi eqqartorneqartoq namminersortunut suliffeqarfinnut ingerlateqqissinnaavaat.

§ 2. Tallimanngorneq tamanut sulinngiffiussaaq.

Inatsisartutlov nr. 15 af 8. oktober 2017 om udlevering af kage
§ 1. Selvstyret og kommunerne i fællesskab, er ansvarlige for at udlevere kage til landets indbyggere, hver mandag.
Stk. 2. Selvstyret og kommunerne kan uddelegere deres forpligtigelse efter stk. 1 til private virksomheder.

§ 2. Fredag udgør en obligatorisk fridag.


Inatsisartut inatsisaat nr. 53, 8. december 2020-imeersoq suliffeqarfeqarfinni pissutsit pillugit

O

Nedsat arbejdsuge til 30 timer.

Der skal indføres borgerløn, 30 timers arbejdsuge og 100 % lighed.

X

§ 1. Sulineq sapaatip akunneranut sivisunerpaamik 30 tiiminik sivisussuseqassaaq.

Inatsisartutlov nr. 53 af 8. december 2020 om arbejdsmarkedsforhold
§ 1. Arbejdstiden udgør maksimalt 30 timer per arbejdsuge.


Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 14. november 2004-meersoq tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsunik isumannaarineq, kiisalu tupanik nioqqutissat nalunaaqutserneqartarneri pillugit

O

17 år for nikotin.

X

§ 8. Tupanik nioqqutissat inunnut 17-it ataallugit ukiulinnut tuneqqusaanngillat.

Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer
§ 8. Salg af tobaksvarer må ikke ske til folk under 17 år.


Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 23. oktober 2020-imeersoq imigassat koffein-imik akullit pillugit

O

15 år for energidrik.

X

§ 1. Imigassat koffein-imik akullit inunnut 15-it ataalugit ukiulinnut tuniniaqqusaanngillat.

Inatsisartutlov nr. 6 af 23. oktober 2020 om salg af koffeinholdige drikke
§ 1. Salg af koffinholdige energidrikke må ikke ske til personer under 15 år.


Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 7. august 2020-imeersoq quisarneq pillugu

O

Man skal tisse på toilettet med sin tissemand eller tissekone.

X

§ 1. Angutit arnallu kinguaassiutiminnik perusuersartarfinnut quisassapput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 7. august 2020 om urination
§ 1. Mænd og kvinder skal urinere med deres kønsorganer i toilettet.


Namminersorlutik oqartussat nalunaarutaat nr. 16, 25. oktober 2019-imeersoq immiaaqqat imeruersaatillu kulsyrimik akullit puui pillugit

O

Frigør pant regulertivet så vi frit kan importere de drikke vi gerne vil da pant loven hovedsagligt kun gælder de store byer.

X

§ 2. Immiaaqqat imeruersaatillu kulsyrinik akullit Kitaani taamaallaat nalunaarummut uunga ilanngussami immikkut nalunaarsukkanik eqqortitsisunik utertittakkanik pooqartillugi tuniniarneqarsinnaapput.

§ 3. Immiaaqqat imeruersaatillu kulsyrimik akullit taamaallaat Avannaani Tunumilu atuisunut tuniniarneqarsinnaapput ataasiaannarluni atorneqartartumut puullit utertitsisarnermut Naalakkersuisut akuerisaannut ilaatinnersinnaasunik.

§ 3 a. §§ 2 aamma 3 immiaaqqanik imeruersaatinillu kulsyrimik akulinnik eqqussinermut tuniniaanermullu piumasaqaatinut eqquutsitsinngitsunut akornutaanngillat.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 25. oktober 2019 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke
§ 2.  Øl og kulsyreholdige læskedrikke skal i Vestgrønland så vidt muligt sælges til den endelige forbruger i returemballage, der overholder de specifikationer, der er angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 3.  Øl og kulsyreholdige læskedrikke skal i Nord- og Østgrønland så vidt muligt sælges til den endelige forbruger i engangsemballage, der kan indgå i et af Naalakkersuisut godkendt returpantsystem.

§ 3 a. §§ 2 og 3 er ikke til hindring for import og salg af øl og kulsyreholdige læskedrikke som ikke lever op til betingelserne heri.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-imeersoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu

O

Der burde være en lov om at man ikke må lave mere plastik men kun må genbruge og man må ikke bruge biler der laver co2 længere.

X

§ 35 b. Plastikkimik nioqqutissiorneq tamarmi inerteqqutaavoq.

Imm. 2. Imm. 1-mi malitassaq plastikkimik atueqqilluni nioqqutissiornermut atuutinngilaq.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
§ 35 b. Alt produktion af plastik er forbudt.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for produktion, der udelukkende består af genbrugt plastisk.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-imeersoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu

O

For gøre verden bedre kan vi stoppe med at brug plastik fordi det ikke er godt for miljøet.

X

§ 1. Inatsisartut inatsisaat nunap nunataani atuuppoq, § 7 a. pinnani killeqarfiup iluanut tamanut atuulluni. Inatsit aammattaaq nunamiit imaanik mingutsitsinermut atuuppoq.

§ 8. Atortut tamarmik plastikkimik akullit Kalaallit Nunaanni inerteqqutaapput.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
§ 1.  Inatsisartutloven gælder for landterritoriet, med undtagelse af § 7 a. som gælder hele territoriet. Loven gælder endvidere landbaseret havforurening.
§ 8. Alle produkter der indeholder plastik forbydes i Grønland.


Inatsisartut inatsisaat nr. 32, 23. oktober 2020-imeersoq assilissinneq pillugu

O

Man må ikke tage billede af andre uden lov.

X

§ 1. Allanit akuersissummik peqqaartinnani assilisittoqaqqusaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. 32 af 23. oktober 2020 om personlig fotografering
§ 1. Fotografering af andre må ikke foretages uden deres samtykke.


Inatsisartut inatsisaat nr. 127, 4. marts 2020-imeersoq Kalaallit Nunaanni uumasut pillugit

O

Dyr må kun leve frit i naturen.

X

§ 1. Uumasut taamaallaat pinngortitami uumaqqusaapput.

Inatsisartutlov nr. 127 af 4. marts 2020 om dyrelivet i Grønland
§ 1. Dyr må kun leve frit i naturen.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. december 2012 – imeersoq atuarfik pillugu.

O

Sæt menneskerettigheder og næstekærlighed på skoleskemaet. Så får vi alle en bedre verden!

X

§ 10 a, imm. 1. Alloriarfinni tamani atuartitsissutinut ataasikakkaanut immikkoortiterilluni aamma immikkoortiterinani atuartitsineq pissaaq, tak. §§ 11-13 atuartitsissutit qanitariissut makku iluanni:

1) Tullimut asanninneq.

2. Inuit pisinnaatitaaffii.

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

§ 10 a, stk. 1.  Undervisningen omfatter på alle trin fagdelt og ikke fagdelt undervisning, jf. §§ 11-13 inden for fagområderne:
1) Næstekærlighed.
2) Menneskerettigheder.


Inatsisartut inatsisaat nr. 19, 30. oktober 1992 – imeersoq nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit

O

Man skal fjerne afgifter på folks glæde. Sukker. Alkohol. Tobak. Varme.

X

§ 1, nr. 1. Sukkut eqqussinermi akitsuuserneqassanngillat.

§ 1, nr. 9. Tupa eqqussinermi akitsuuserneqassanngilaq.

§ 1, nr. 10. Cigaritsinut imusivissat eqqussinermi akitsuuserneqassanngillat.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 14 6. november 1997-imeersoq nukkissiorneq pillugu

§ 21 a. Nukissiornermi akit kiassarnermillu kiffartuussinerit tamarmik akitsuuserneqassanngillat.

Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter.

§ 1, nr. 1. Sukker fritages for indførselsafgifter.

§ 1, nr. 9. Røgtobak fritages for indførselsafgifter

§ 1, nr. 10. Cigaretpapir, inkl.. hylstre fritages for indførselsafgifter.

Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

§ 21 a. Energipriserne for produktion og levering af varme, er fritaget for alle afgifter.


Inatsisartut inatsisaat nr. 31, 23. november 2017 – imeersoq telekkut attaveqaatit kiffartuussinerillu pillugit

O

Der bør indføres gratis internet samt billigere tele forbindelser.

X

§ 25 a. Pilersuilluni neqerooruteqartup pisussaaffigivaa internet-imik akeqanngitsumik piumasaqaatitaqanngitsumillu innuttaasunut tunniussissalluni.

Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester.

§ 25 a. Forsyningsudbyderen har pligt til, at levere internet omkostningsfrit og uden modydelse til borgerne.


Inatsisartut inatsisaat nr. 145, 15. august 2020 – imeersoq pisortat angallassinerat pillugu

O

Al offentlig transport bør være gratis.

X

§ 1. Namminersorlutik oqartussat imaluunniit kommunit pisortat angallassinerannut akiliisitsissanngillat.

Inatsisartutlov nr. 145 af 15. august 2020 om offentlig transport.

§ 1 Selvstyret eller kommunerne må ikke kræve betaling for offentlig transport.


Aanngajaarniutit pillugit inatsit nr. 169, 24. maj 1955 – imeersoq

O

Medicinsk cannabis burde være lovligt.

X

§ 1 a. Cannabis nakorsaatitut atugassatut tunniunneqarsinnaavoq nakorsamit allagartamik takutitsinikkut.

Lov om Euforiserende stoffer nr. 169 af 24. maj 1955.

§ 1 a. Cannabis til medicinsk brug kan udleveres mod visning af recept.


Aanngajaarniutit pillugit inatsit nr. 169, 24. maj 1955 – imeersoq

O

Hash må blive lovligt.

X

§ 1 a. Hash aanngajaarniutit allattorsimaffianniit peerneqassaaq tuniniarneqarneralu pinerluutaasinnaanani.

Lov om Euforiserende stoffer nr. 169 af 24. maj 1955.

§ 1 a. Hash undtages fra listen over euforiserende stoffer, og salget heraf kan ikke kriminaliseres.


Inatsisartut inatsisaat nr. 45, 6. januar 2020 – imeersoq angerlarsimaffeqannginneq pillugu.

O

Home for the homeless please.

X

§ 1. Inissiat tamarmik angerlarsimaffeqanngitsunut sananeqassapput.

Inatsisartutlov nr. 45 af 6 januar 2020 om hjemløshed.

§ 1. Boliger skal bygges til alle hjemløse.


Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsit nr. 1045, 7. september 2017 – imeersoq

O

Det burde være lovligt at stjæle penge fra banker og wall street, så længe man bruger pengene på verdens fattigste.

X

§ 102. Tillittoq piginnittup akuerinngisaanik tigussaasumik nammineq allalluunniit iluanaarutiginissaa siunertaralugu eqqartuunneqassaaq. Tigussaasoq uani tassaassaaq nukik annertussusaa aaliangersimasoq, suliarineqarsimasoq, toqqortaasoq imaluunniit atorneqartoq qaammaqqutitut, kiassaatitut, nukittut imaluunniit aalanermut imaluunniit aningaasatigut iluanaarniutitut.

 

§ 112. Ujajaasoq eqqartuunneqassaaq pissarsisoq imaluunniit persuttaanissamik siorasaarinikkut pissarsisoq imaluunniit erngerluni persuttaaniarluni siorasaarisoq.

1) takornartaq arsaarlugu imaluunniit pinngitsaalillugu arsaarlugu tigussaasumik

2) tillitamik toqquinikkut imaluunniit

3)  pinngitsaaliilluni iliuuseqartitsinikkut imaluunniit iliuuseqanngitsoortitsinikkut saassutamut aningaasanik annaasaqaataasumik imaluunniit allanut tassunga attuumassuteqartumik.

 

§ 112 a. Aaliangersakkat §§ 102 aamma 112-imiittut atuutissanngillat, imaattoqarpat:

1) Tillinniarfik imaluunniit ujajaaffik aningaaseriviuppat imaluunniit amerikami Wall-Street, aamma

2) tiguneqartoq imaluunniit pinerlunnikkut iluanaarutaasoq nunarsuarmi piitsuunerpaanut tamaat tunniunneqassasoq.

Kriminallov for Grønland nr. 1045 af 7. september 2017.

§ 102. For tyveri dømmes den, som uden besidderens
samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig
eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 112.  For røveri dømmes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for
hvem denne handler.

§ 112 a. Bestemmelserne i §§ 102 og 112, finder ikke anvendelse, såfremt:
1) Tyveriet eller røveriet er begået imod en bank eller det amerikanske Wall-Street, og
2) det borttagne eller den uberettigede vinding, ubeskåret doneres til verdens fattigste.


Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 8. januar 2020 – imeersoq – Yngling pillugu inatsit.

O

Jeg vil gerne bede om at hvis man skriver “yngling” I stedet for det korrekte: “Yndling” når man beskriver sin favorit, skal man straffes med at drikke et helt glas cola cherry.

X

§ 1. “Yndling” allanneqarpat “yngling”-itut arlaannut atatillugu, allattoq imaluunniit allatsitsisoq piumaffigineqassaaq immiartorfik ulikkaartoq Cola Cherry imissagaa.

Inatsisartutlov nr. 5 af 8. januar 2020 – Yndlingsloven.

§ 1. Skrives “yndling” som “yngling” i en given sammenhæng, pålægges forfatteren eller den der dikterer skriften at drikke helt glas Cola Cherry for egen regning.


Danmarkip naalagaaffiata tunngaviusumik inatsisaa

O

Man må aldrig gå ind i andres huse.

X

§ 72 a. Inigisap innarlerneqaqqusaannginnera avaqqutaarneqarsinnaanngilaq inigisap piginnittuanut aqoqusiisumik, qanorluunniit pisoqaraluarpat.

Danmarks Riges Grundlov.

§ 72 a. Boligens ukrænkelig kan ikke tilsidesættes til ulempe for boligejeren, under nogen omstændigheder.


Inatsisartut inatsisaat nr. 4. april 2015 – imeersoq allat nunaataannik pissarsineq pillugu

O

Man må aldrig købe lande.

X

§ 1. Kalaallit Nunaata nunatassaanik nutaanik pissarsineq, allat nunaataannik pisinikkut pissanngilaq.

Inatsisartutlov nr. 1. af 4. april 2015 om erhvervelse af fremmed jord.

§ 1 Erhvervelse af nye arealer til Grønland, må ikke ske ved køb af fremmed jord.


Inatsisartut inatsisaat nr. 56, 17. juni 2019 – imeersoq Pizzamik nerineq pillugu

O

Man må ikke spise pizza med kivi.

X

§ 1. Pizza kiwimik akulik nereqqusaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. 56 af 17. juni 2019 om Pizzaspisning.

§ 1. Pizza der indeholder kiwi, må ikke spises.


Inatsisartut inatsisaat nr. 1 1. november 2020 – imeersoq

O

Psykologhjælp/terapi skal være gratis for alle.

X

§ 1. Katsorsarneqarnermi imaluunniit psykologimit ikiorserneqarnermi akiliisinnissamut piumasaqaqqusaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. 1 af 1. november 2020.

§ 1. Der må ikke kræves modydelser for terapi eller psykologhjælp.


Kalaallit Nunaanni aqqusinermi angallannermut inatsit nr. 995, 26. oktober 2006 – imeersoq

O

Ingen biler i tomgang! (Ever!)

X

§ 26 a. Biilit uninngatillugit motorii ingerlateqqusaanngillat.

Færdselslov for Grønland nr. 995 af 26. oktober 2006.

§ 26 a. Biler må ikke stå i tomgang.


Kalaallit Nunaanni aqqusinermi angallannermut inatsit nr. 995, 26. oktober 2006 – imeersoq

O

Al ATV’S in greenland must have a chip installed in them. (ATV’s do long-term damage to the nature – much worse than snowmobiles- especially when they are driven into soft tundra and marshes. The chip will enable us to see which ATV drove into forbidden areas and damage. regulations and punishmen need to be put in place before there are ??????? urgent with plans for roads between Kangerlussuaq – Sisimiut, Nuuk – Kapisillit, etc. and with rapid development of Tourism. In Nuuk we can see ugle damage by 4WD´s in Qinngorput, the valley from Isikkivik etc. which have been there for over 10 years.

X

§ 5b. ATV-t tamarmik GPs-eqassapput, angallatip sumiinneranik nalunaarsuisumik.

Færdselslov for Grønland nr. 995 af 26. oktober 2006.

§ 5b. Enhver ATV skal være forsynet med en GPS, der registrerer køretøjets færdsel.


Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 8. januar 2020 – imeersoq timmisartunik aallaallugit nakkartitsisarneq pillugu

O

Jeg ønsker en lov mod at skyde flyvemaskiner ned.

X

§ 1. Akiliisitaanermik, parnaarunneqarnermik imaluunniit tigummigallagassanngornermik pillarneqassaaq, timmisartup tungaanut seqqortoq nakkartinniarlugu.

Inatsisartutlov nr. 16. af 8 januar 2020 om flynedskydning.

§ 1. Med bøde, fængsel eller forvaring straffes den, som skyder mod fly med den hensigt, at skyde flyet ned.


Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermi inatsit nr. 1045, 7. september 2017 – imeersoq

O

Man må ikke voldtage.

X

§ 77. Kinguaassiutitigut pinngitsaaliisoq eqqartuunneqassaaq

1) persuttaaneq imaluunniit persuttaanermik qunusaaraluni pinngitsaaliilluni atoqateqartoq imaluunniit allatut atoqateqartoq imaluunniit

2) aappariinnerup avataani inoqammik atoqateqarnermi imaluunniit allatut atoqateqarnermi ima inissisimasumik pisumut pinaassinnaanani.

Imm. 2. Aamma taamaappoq imm. 1 iluani atoqateqartoq imaluunniit allatut atoqateqartoq pinngitsaaliilluni, takuuk § 91.

Kriminallov for Grønland nr. 1045 af 7. september 2017.

§ 77. For voldtægt dømmes den, som
1) ved vold eller trussel om vold tiltvinger sig samleje eller anden kønslig omgang eller
2) uden for ægteskab skaffer sig samleje eller anden kønslig omgang med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. Det samme gælder den, der, uden at forholdet falder ind under stk. 1, skaffer sig samleje eller anden kønslig
omgang ved ulovlig tvang, jf. § 91.


Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 9. december 2015 – imeersoq tuniniaanissamik nittarsaassisarneq aamma nalunaaqutsersuisarneq pillugu

O

usund mad må ikke markedsføres

X

§ 39 a. Nerisassat peqqinnanngitsutut isigineqarsinnaasut nittarsaanneqaqqusaanngillat.

Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning.

§ 39 a. Mad der må betragtes som usund, må ikke markedsføres.


Inatsit nr. 1008 19. december 1992 – imeersoq Kalaallit Nunaanni sakkut pillugit inatsit

O

Ingen våben, kun til jagt.

X

§ 1a. Sakkoqartoqaqqusaanngilaq piniarnermut atugassaanngitsunik.

Lov nr. 1008 af 19. december 1992 Våbenlov for Grønland.

§ 1a. Det er forbudt at besidde våben med andet formål, end jagt.


Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 5. april 2020 – imeersoq Naalakkersuisut akissarsiaat pillugit

O

Naalakkersuisut må ikke overstige en løn på 1 mio. om året.

X

§ 1. Naalakkersuisuni ilaasortat aningaasarsiaat katillugit ukiumut 1 million sinnissanngilaat.

Inatsisartutlov nr. 4 af 5. april 2020 om Naalakkersuisuts lønninger.

§ 1. Den samlede lønsum for medlemmer af Naalakkersuisut, må ikke overstige 1 million kroner per kalenderår.


Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 2. januar 2021 – imeersoq inissiani attartukkani pissuserissaarnissaq pillugu

O

– Ineqarnermut akiligassat qaffasippata inatsisit “qasukkalaarlugit”.

– Soorlu errorsineq killeqarpoq 19:00 immaqa 21:00-mut killilerlugu.

X

§ 1. Errorsiviit ullut tamaasa nal. 21 tungaanut atorneqarsinnaapput.

Inatsisartutlov nr. 1. af 2. januar 2021 om orden i lejeboliger.

§ 1. Vaskemaskiner må bruges frem til klokken 21, alle ugens dage.


Inatsisartut inatsisaat nr. 1548, 14. november 2021 – imeersoq ‘Law Shifters’ project pillugu

O

Lov om offentliggørelse.
§1. Ingen lovforslag må offentliggøres på www.law-shifters.eu/category/1st-edition

X

§ 1. Inatsisissatut siunnersuut saqqummiuteqqusaanngilaq www.law-shifters.eu/category/1st-edition-ikkut.

Inatsisartutlov nr. 1548 af 14. november 2021 om Law Shifters projektet
§1. Lovforslag må ikke offentliggøres, på www.law-shifters.eu/category/1st-edition.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 14. marts 2020 – imeersoq

O

Man må ikke købe andres huse.

X

§ 1. Illunik pisisoqaqqusaanngilaq allanit pigineqartunik.

Inatsisartutlov nr. 15 af 14 marts 2020.

§ 1. Det er ikke tilladt at købe huse, som ejes af andre personer.


Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 15. februar 2020 – imeersoq qarasaasiakkut aningaasanik niuerneq pillugu

O

Akeqanngitsut v-bucks.

X

§ 1. Kalaallit Nunaanni innuttaasunut V-bucks-inik pilersitsinermi nalilinnik illuatungiliisoqaqqusaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. 4 af 15 februar 2020 om salg af digital valuta.

§ 1. Der må ikke kræves modydelse for udstedelse af V-bucks til borgere i Grønland.


Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 28. januar 2020 – imeersoq pisortat suliffeqarfiini pisortamik atorfinitsitsisarneq pillugu

O

Pisortani qullersatut atorfillit ukiui killikkanik atorfeqartariaqarput. Taamaaliornikkut aatsaat professionelliunerusumik aqutsineq anguneqassaaq.

X

§1. Inatsisip siunertarivaa, pisortat suliffeqarfiini aqutsisut suliamut ilisimasaqarnerulernerannik pilersitsinissaq.

§ 2. Pisortat suliffeqarfianni pisortatut atorfeqartarneq sivisunerpaamik ukiunik tallimanik sivisutigisassaaq. Qinnuteqartup ukiut atugassarititaasut nungussimappagit, pisortatut atorfineqqissinnaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. 4 af 28. januar 2020 om ansættelse af leder i den offentlige sektor.

§ 1. Loven har til formål, at skabe mere professionel ledelse i det offentlige.

§ 2. En ansættelse som leder i offentlige system, kan maksimalt vare 5 år. Har ansøgeren opbrugt denne kvote, kan genansættelse som leder ikke ske.


Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar – imeersoq innuttaasut pissusilersornerat pillugu

O

Ulluinnarni illoqarfiup iluani nakkutilliisumik sulisoqalissagaluarpoq. Sumut tamaannga eqqaasunik nakkutilliisoq.

X

§ 43 a. Kommunalbestyrelsit qulakkiissavaat, kommunisut nakkutilliisussaatitaanertut avatangiisinik nakkutilliisunik atorfinitsitsinissaq, avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinerni politiinut nalunaarutiginnissinnaasunik.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 43 a. Kommunalbestyrelserne skal sikre, at der i den kommunale tilsynsmyndighed er ansat miljøvagter, som kan rapportere overtrædelser af miljøloven, til politiet.


Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar – imeersoq innuttaasut pissusilersornerat pillugu

O

Pinngortitamut tunniunneqaqartumut asannittariaqarpugut.

X

§ 1. Inatsit atuuppoq tamanut kalaallit nunaata killeqarfiata iluaniittunut.

§ 2. Tamarmik Kalaallit Nunaanni pinngortitaq asassagaat piumaffigineqarput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 1. Loven gælder for alle der befinder sig i det grønlandske territorie.

§ 2. Alle forpligtes til at elske den Grønlandske natur.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011 – meersoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu

O

Tupanik eqqaaneq sumut tamaanga inerteqqutinngorli.

X

§ 35 a. Atortut, nerisassat allallu plastikkimik akoqartut imaluunniit puullit, Kalaallit Nunaanni pinngortitamut nassarneqassanngillat. Atortut aamma pisiniarfinni tuniniarneqassanngillat.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

§ 35 a. Brugsgenstande, madvarer mv. som indeholder eller er indpakket i plastik, må ikke medbringes i den Grønlandske natur. Genstandene må heller ikke sælges i butikker.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011 – meersoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu

O

Sumut tamaanga eqqaaneq inerteqqutaalersillungu, akilingassitsinnermillu kinguneqartalersillungu.

X

§ 3 a. Inatsit Kalaallit Nunaanni innuttaasunut tamanut atuuppoq.

§ 66 a. Eqqagassat puunut akuerineqartunut poorlugit iginneqassapput. Eqqagassat allatut iginneqarpata, akiliisinneqarnermik kinguneqassaaq.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

§ 3 a. Loven gælder for alle borgere i Grønland.

§ 66 a. Affald skal bortskaffes i godkendte beholdere. Bortskaffes affald på anden vis, straffes der med bøde.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011 – meersoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu

O

Du må gerne bruge naturen, du må gerne høste fra naturen, du må gerne være en del af naturen, men du må ikke ødelægge den.

X

§ 2 a. Inatsisartut inatsisaata anguniagarivaa, Kalaallit Nunaanni innuttaasut tamarmik Kalaallit Nunaata pinngortitaanut ilaammata atuisuullutillu, taassumalu iluani pissarsiaqarfigalugu. Inatsisip siunertarivaa periutsit pinngortitamut ajoqutaasinnaasut akerlilersussallugit.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

§ 2 a. Inatsisartutloven tilstræber, at alle borgere i Grønland kan være en del af, og bruge den Grønlandske natur, herunder høste fra den. Loven har til formål at modvirke handlinger som skadelig for naturen.


Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 13. januar 2020 – imeersoq atuarfik pillugu.

O

Skole burde være ulovligt.

X

§ 1. Atuarneq inerteqqutaavoq.

Inatsisartutlov nr. 13 af 13. januar 2020 om skole
§ 1. Det er forbudt at gå i skole.


Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 2. januar 2020 – imeersoq allalerisarneq pillugu.

O

Utro mænd skulle få deres penis taget billede af for derefter udstille det hvor alle så kunne og skal have lov til at skrive midst 3 ting der er grimt ved dette penis! og han få lov til selv læse om.

X

§ 1. Angutit allalerisut pillarneqartassapput usui assileriarlugit kikkunnilluunniit takuneqarsinnaasunngorlugit oqaaseqarfigineqarsinnaanngorlugillu inissillugit. Namminnerlu atuassavaat.

Inatsisartutlov nr. 29 af 2. januar 2020 om utroskab.
§ 1. Mænd der begår utroskab, straffes med affotografering af penis som ligges til offentlig skue og kommentar, som skal læses af den utro part.


Inatsit nr. 1008 19. december 1992 – imeersoq Kalaallit Nunaanni aallaaseqarnermut inatsit pillugu.

O

For at undgå at ramme nogen ved et uheld, skal der sigtekorn på alle skydevåben.

Sigtekorn på alle sværd.

X

§ 5a. Aallaasit tigumiarneqaraangata, tigummiartup qulakkeertassavaa, aallaat atorsinnaasumik nalunaaqutaqarnersoq.

Imm. 2. Panat tamarmik atunnginneranni nalunaaqutserneqartassapput.

Lov nr. 1008 af 19. december 1992 Våbenlov for Grønland.
§ 5a. Når skydevåben bæres, skal bæreren sikre, at våbnet er monteret med funktionsdygtigt sigtemiddel.

Stk 2. Alle sværd skal påmonteres sigtekorn inden brug.

 


Inatsisartut inatsisaat nr. 75, 28. januar 2020 – imeersoq nerisassanik eqqaasarneq pillugu.

O

Det skal være forbudt at lave madspild.

X

§ 1. Nerisassanik eqqaaneq inerteqqutaavoq.

Inatsisartutlov nr. 76 af 28 januar 2020 om madspild.
§ 1. Det er forbudt at lave madspild.


Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 3. januar 2020 – imeersoq meeqqat tusarniaaffigineqarnissaat pillugu.

O

Børn skal have lov til at have en selvstændig stemme.

X

§ 1. Inuk 18-it inorlugit ukiulik pillugu aaliangiisoqassatillugu, taanna tusarniaaffigineqaqqaassaaq. Aaliangiinermi tusarniaanermi saqqummertut tunuliaqutarineqassapput.

Inatsisartutlov nr. 4 af 3. januar 2020 om børns høringspligt.
§ 1. Hvor der træffes beslutninger eller afgørelser vedrørende en person under 18 år, skal personen høres om forholdet. Der skal være taget begrundet stilling til høringen i beslutningen eller afgørelsen.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 26. maj – imeersoq pujortarnermik inerteqquteqarneq pillugu.

O

Det skal være ulovligt at ryge. Det gavner kun dem der tjener kassen på at sælge kræftpinde

X

§ 1. Inatsisip siunertaraa innuttaasut peqqissuunissaat siuarsassallugu, pinaveersaartissallugulu inuup tupamik pujortarnikkut ajoqusernissaa, tamatumalu iluani aamma piumassuserinngisaminik tupap pujuanik najuussuinnginnissaa.

§ 2. Inerteqqutaavoq Kalaallit Nunaanni tupanik nioqqutigineqartunik pujortarnissaq imaluunniit assigisaannik atuinissaq.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 10 14. november 2004 tupa, tupamik atuiffiunngitsut qulakkeerneqarnissaat kiisalu tupap nioqqutigineqarnerani nalunaaqutsiisarneq pillugu.

§ 8. Kalaallit Nunaanni tupanik nioqquteqarneq inerteqqutaavoq.

Inatsisartutlov nr. 15 af 26. maj 2010 om forbud mod rygning.
§ 1.  Loven har til formål at fremme befolkningens sundhed og forebygge, at personer udsættes for de skadelige følger af  rygning af tobak, herunder også passiv rygning.

§ 2.  Det ikke tilladt at ryge tobaksvarer eller bruge lignende produkter i Grønland.

Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.
§ 8. Salg af tobaksvarer er ikke tilladt i Grønland.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. december 2012 – imeersoq meeqqat atuarfiat pillugu.

O

Kunst, sprog og kultur skal have høj prioritet i enhver uddannelse.

X

§ 10a, imm. 2. Atuartitsineq pilersaarusiorneqassaaq eqqumiitsuliorneq, oqaatsit kulturilu isiginiarnerullugit.

Inatsisartut inatsisaat nr. 13 22. November 2011 ilinniarnertuunngorniartarneq pillugu.

§ 15, imm. 5. Ilinniarnerup tunngaviusumik aamma ilinniakkap sammivilernera eqqumiitsuliorneq, oqaatsit kiisalu kulturi isiginiarlugit ingerlanneqartassaaq.

Inatsisartut inatsisaat nr. 14 12. juni 2019-imeersoq qaffasinnerusumik ilinniartitaanerit pillugit.

§ 17. Inatsisartut inatsisaata matuma sinaakkusiussaasa iluanni, ilinniarfiit ilinniakkat pillugit malittarisassat erseqqinnerusut aalajangersassavaat, ilinniakkani tamani ilinniakkap aaqqissugaanerata allaaserineratigut, ph-d-tut ilinniagaq kisiat pinnagu. Ilinniakkat aaqqissugaaneri aamma kingusinnerusukkut taakkunani allannguutit annertunerusut Naalakkersuisuni tusarniaassutigineqassapput, taakku ilinniarfeqarfimmit aalajangersarneqarnissaat sioqqullugu.

§ 17, imm. 6. Ilinniakkat pillugit malittarisassat aaqqissuunnerini eqqumiitsuliorneq, oqaatsit kulturilu isiginiarneqassapput.

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
§ 10a, stk. 2.  Undervisningen planlægges med et særligt fokus på kunst, sprog og kultur.

Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse.
§ 15, stk. 5. Uddannelsens grund- og  studieretningsforløb skal organiseres med et særligt fokus på kunst, sprog og kultur.

Inatsisartutlov nr. 14 af 12. juni 2019 om videregående uddannelser.
§ 17.  Uddannelsesinstitutionerne fastsætter inden for rammerne af denne Inatsisartutlov nærmere regler om uddannelserne i en studieordning for hver uddannelse, med undtagelse af ph.d.-uddannelsen. Studieordningerne og efterfølgende væsentlige ændringer heri skal sendes til høring hos Naalakkersuisut, inden de fastsættes af uddannelsesinstitutionen.

§ 17, stk. 6. Studieordningerne skal udformes med et særligt fokus på kunst, sprog og kultur.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. december 2012 – imeersoq meeqqat atuarfiat pillugu.

O

Indfør et fag, der handler om klima i folkeskolen.

X

§ 10a, imm. 1. Atuartitsineq alloriarfinni tamani faginut aggulullugu kiisalu fagit akimorlugit ingerlanneqassaaq, takuuk §§ 11-13 atuartitsissummi nunap pissusiini.

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
§ 10a, stk. 1.  Undervisningen omfatter på alle trin fagdelt og ikke fagdelt undervisning, jf. §§ 11-13 inden for fagområdet klima.


Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 17. november 2010 – meersoq sanaartorfissagissaaneq, pisortat kuuffilerfinnut aqqusiniutaat aamma pisortat aqqusiniutaat pillugit.

O

Der skal være gode cykelstier overalt.

X

§ 6 imm. 5. Kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa, kommuneqarfiup killeqarfiata iluani tamani cykelit aqqutaannut pitsaasunut aserfallattaalisanullu periarfissaqassasoq.

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.
§ 6 stk. 5. Kommunalbestyrelsen sikrer, at der alle steder inden for kommunens grænser, er adgang til gode og vedligeholdte cykelstier.


Naalagaaffiup Danmarkip tunngaviusumik inatsisaa.

O

Man må ikke smide cigaret skodder på gaden, eller i naturen bøde = 1.000.000.

X

§ 3. Inatsisiliorneq ataatsimoorussamik kunngimiippoq folketingimiillunilu. Inatsisinik atuutsitsineq kunngimiippoq. Eqqartuussinermik atuutsitsineq eqqartuussisuniippoq.

Imm. 2. Inatsisip imaa inuppalaassaaq, naakkittartuulluni, kusanartunut eqeersimaartuussalluni kiisalu inunnik kaammattuisuussalluni.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
§ 36b. Med bøde straffes den, der bortskaffer cigaretskodder andre steder, end i godkendte beholdere. Bøden udgør 1.000.000 kroner.


Naalagaaffiup Danmarkip tunngaviusumik inatsisaa.

O

Laws should be kind, humane and mirrors of good taste and people building.

X

§ 3. Inatsisiliorneq ataatsimoorussamik kunngimiippoq folketingimiillunilu. Inatsisinik atuutsitsineq kunngimiippoq. Eqqartuussinermik atuutsitsineq eqqartuussisuniippoq.

Imm. 2. Inatsisip imaa inuppalaassaaq, naakkittartuulluni, kusanartunut eqeersimaartuussalluni kiisalu inunnik kaammattuisuussalluni.

Danmarks Riges Grundlov.
§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.
Stk. 2. En lovs indhold bør bør være venligt, humant og afspejle god smag og menneskelig opbygning.


Inatsit nr. 295, 4. juni 1986 – imeersoq Kalaallit Nunaanni suliffimmi isumannaallisaaneq pillugu.

O

At få skabt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.

X

§ 32a. Sulisoq suleqquneqassanngilaq sulinerup sunngiffiullu oqimaaqatigiinnissaat akornuserlugu.

Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland.
§ 32a.  Arbejdstageren må ikke pålægges at arbejde i et sådant omfang, at dette forhindrer en balance i mellem arbejds- og fritidsliv.


Namminersorlutik oqartussat nalunaarutaat nr. 140, 17. februar 2014 – imeersoq pisisarneq pillugu.

O

Slik skal være gratis.

X

§ 8a. Akiliiseqqusaanngilaq allatulluunniit akiliilluni mamakujuttutut isigineqarsinnaasunut. Malittarisassaq unioqqutinneqarsinnaanngilaq.

Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014 om køb.
§ 8a. Der kan ikke kræves  købesum eller krav om anden ydelse  for genstande, der kan betragtes som slik. Reglen kan ikke fraviges.


Inatsisartut inatsisaat nr. 45, 6. januar 2020 – imeersoq angerlarsimaffeqannginneq pillugu.

O

Angerlarsimaffeqanngittut angerlarsimaffissaannik sanaartortoqarluni

X

§ 1. Angerlarsimaffeqanngitsunut tamanut sanaartortoqassaaq.

Inatsisartutlov nr. 45 af 6 januar 2020 om hjemløshed.
§ 1. Boliger skal bygges til alle hjemløse.


Inatsisartut inatsisaat nr. 39, 30. december 2019 – imeersoq atortorissaarutit elektroniskiusut pillugit.

O

iPhone 11 Pro Max til alle

X

§ 2. Kalaallit Nunaanni najuqartut tamarmik iPhone 11 Pro Max-imik tunineqassapput.

Inatsisartutlov nr. 39 af 30 decemeber 2019 om elektroniske hjælpemidler.
§ 2. Alle bosiddende i Grønland udleveres en iPhone 11 Pro Max.


Inatsisartut inatsisaat nr. 41, 1. januar 2020 – imeersoq Kalaallit Nunaanni qalipaatit pillugit.

O

At alle ting skal males røde.

X

§ 2. Kalaallit Nunaanni tigussaasut tamarmik, ilanngullugit pigisat, atortut, assartuutit, atisat allallu qalipaammik aappalaartumik qalipanneqassapput.

Inatsisartutlov nr. 41 af 1. januar 2020 om farver i Grønland.
§ 2. Alle genstande i Grønland, herunder fast ejendom, brugsgenstande, transportmidler, beklædning mv. skal males i farven rød.


Namminersorlutik oqartussat nalunaarutaat nr. 140, 17. februar 2014 – imeersoq pisisarneq pillugu.

O

Alting skal være gratis.

X

§ 1 uunga allanngussaaq: Akileeqquseqqusaanngilaq allatulluunniit akiliilluni kiffartuussinernut, pisiassanut assigisaannullu.

Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014 om køb
§ 1 ændres til:  Der må ikke kræves købesum eller anden ydelse  for tjenester, varer og lign.


Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 6. november 1997 – imeersoq peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit

O

Meeqqat ersinngitsumik innarluutillit, malungiarneqartarnissaata eqqummaariffingineqarnerulernissaat.

Meeqqat sakkortuumik nalaatagarsimatillugit naleqquttumik ikiorserneqartalernissaat kissaatingaara.

X

§ 10a Meeqqat peqqissusaannik misissuinermi, misissuisut eqqumaffigeqqissaartassavaat, meeraq takusinnaanngisamik innarluuteqarnersoq.

§ 11a Meeraq misissorneqartoq kingunipilutsitsinermik malitseqartumik misigisaqarsimappat, meeqqap pisinnaatitaaffigaa tassunga tunngasumik katsorsarneqarnissani.

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

§ 10a Ved helbredsundersøgelser af børn, skal det undersøgende personale være særligt opmærksom på, om barnet har et skjult handicap.

§ 11a Har det undersøgte barn været udsat for et traume, har barnet ret til at modtage den nødvendige behandling.


Kalaallit Nunaannut nalunaarut angajoqqaatut akisussaaneq il.il. pillugit

O

Angajeqqaat anissaaraangata meeqqat sukumiinerusumik kimiikkusunnerlutik nalorninatik isumaat kissaataallu aallaanigalugit  oqatussanut apersorneqortarnissaat. Imaanngitooq ataariaannaq apersorneqornemi inerniluniarneq. Pingaanuteqarnat tatigisamik najorteqanissaq. Angajoqqaatut kissaat.

X

§ 12a § 12-imi pineqartut pillugit avinnermi imaluunniit najugaqatigiikkunnaarnermi, meeraq arlaleriarluni akuutinneqartassaaq. Qulakkeerneqassaaq meeqqap angajoqqaatut akisussaatitaasoq tatigineraa.

Bekendtgørelse for Grønland om forældremyndighed m.v.

§ 12a Omhandler sagen efter § 12 skilsmisse eller ophør af sammenliv, skal barnet inddrages af flere omgange. Det skal sikres at barnet har tillid til sin værge.


Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010 – pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit

O

Qimiarqaq nalutarfik.

X

§ 14a Qeqertalik Kommunep pilersaarusiorneranut atatillugu, taanna pisussaaffilerneqassaaq, tamanut ammasunik naluttarfinnik pilersitsissasoq aserfallattaaliissasorlu, Aasianni Qeqertarsuarmilu.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

§ 14a Som led i kommuneplanlægningen for Qeqertalik Kommune, forpligtes denne til at oprette og vedligeholde, offentligt tilgængelige svømmehaller, i Aasiaat og Qeqertarsuaq.


Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 30. november 2020 – imeersoq

O

Timersortarfik ammajuaannartoq.

X

§ 2 Timersortarfiit tamarmik sapaatip akunnera naallugu ulloq unnuarlu ammanissaannik pisussaaffilerneqassapput.

§ 14, imm. 7 Timersortarfiliornermi nunaminertamik tunniussinermut atatillugu qulakkeerneqartassaaq timersortarfik ulloq unnuarlu sapaatip akunnera naallugu ammasassasoq.

Inatsisartutlov nr. 18 af 30 november 2020

§ 2 Alle sportshaller forpligtes til, at holde døgnåbent alle ugens dage.

§ 14, stk. 7 Tilladelse for arealtildeling til sportshaller udstedes på betingelse af, at sportshallen holder døgnåbent hele ugen.


Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010 – pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit

O

Illoqarfiup immikoortataani tamani.

X

§ 14, imm. 6 Kommunimut pilersaarummi ilaassaaq, illoqarfinni immikkoortortani minnerpaamik ataatsimik pinnguartarfeqartarssasoq.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

§ 14, stk. 6 Kommuneplanen skal indholde mindst en legeplads, for hver bydel.


Inatsisartut inatsisaat nr. 32, 18. september 2020 – imeersoq meeqqat assigiimmik pineqartarnerat pillugu

O

”Naalangaangaluasuma” meeqqat tamarmik naligiittut isigineqarlutillu pineqartassangaluarput. Angerlassimaffimmi inuiaqatigiillu akornanni.

X

§ 1 Meeqqat assigiinngitsumik pineqassanngillat, angerlarsimaffimmiippata imaluunniit inuiaqatigiinniippata.

Inatsisartutlov nr. 32 af 18. september 2020 om ligebehandling af børn

§ 1 Der må ikke ske forskelsbehandling af børn, hverken i hjemmet eller i samfundet.


Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 23. juni 2021 – meersoq meeqqanut inuit tatiginartut pillugit

O

Tipituup saqqaari pinnguartaffik.

X

§ 1 Kommunip qulakkiissavaa, meeqqat tamarmik kommunit killeqarfiata iluaniittut, tatigisaminnik saaffissaqassasut. Ilaqutaasinnaavoq, kommunimi atorfeqarsinnaavoq, il.il.

Inatsisartutlov nr. 15 af 23. juni 2021 om tillidspersoner til børn

§ 1 Kommunen skal sikre, at alle børn der opholder sig inden for kommunegrænsen, har adgang til en tillidsperson. Dette kan være et familie medlem, en kommunal ansat, mv.


Inatsisartut inatsisaat nr. 10, 12. juni 2019 – imeersoq pinngitsuuisinnaajunnaarnermik katsorsaaneq pillugu

O

Anaana ataata ikiaroonermit ajornartorsiutillit katsorsarlugit iluamik.

X

§ 13a Qinnuteqartoq ataatsimik arlalinnilluunniit meeraqarpat, pinngitsuuisinnaajunnaarnerminut katsorsarneqarnissaa qulakkeerneqassaaq.

Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af afhængighed

§ 13a Såfremt ansøgeren har et eller flere børn, er denne garanteret et behandlingstilbud for sit misbrug.


Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 29. november 2020 – meersoq meeqqat naligiinnerat pillugu

O

Meeqqat nunatsinni assingiimmik pissaqarnerullutik. Soorlu ballon assingiit meeqqut tamarmik pissaqarlutik.

X

§ 1 Meeqqat tamarmik, kommunit tapiissusiinerisigut, sunut tamanut peqataasinnaanissaat qulakkeerneqassaaq.

Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2020 om ligestilling af børn

§ 1 Alle børn skal gennem kommunale ydelser, sikres lige adgang til alting.


Inatsisartut inatsisaat nr. 17 november 2020-meersoq pisortat pinnguartarfiutaannik aserfallattaaliineq pillugu

O

Naalagaasuuguma pinnguartarfiit nutarsartissagaluarpakka.

X

§ 1 Kommunit pisussaaffilerneqassapput  pinnguartarfiit tamanit atorneqarsinnaasut aserfallannaveersaartissallugit.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2020 om vedligeholdelse af offentlige legepladser

§ 1 Kommunerne forpligtiges til at holde offentligt tilgængelige legepladser i god stand.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Vi skal elske den natur vi er givet.

X

§1. Inatsit Kalaallit Nunaanniittunut tamanut atuuppoq.

§2. Kalaallit Nunaata pinngortitaanik asanninnissaq tamat pisussaatitaaffigaat.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 1. Loven gælder for alle der befinder sig i det grønlandske territorium.

§ 2. Alle forpligtes til at elske den Grønlandske natur.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Børn skal være glade.

X

§3. Meeqqat tamarmik nuannaartuunissaq pisussaatitaaffigaat.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 3. Alle børn forpligtes til at være glade.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Elsk din næste.

Al mobning skal være forbudt.

X

§4. Tullit asassavat.

§5. Ikkatiginnittariaatsit tamarmik inerteqqutaapput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 4. Du skal elske din næste.

§ 5. Mobning i alle former forbydes.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Man må ikke slå og sparke.

X

§6. Innuttaasunik patitsinerit, isimminnerit tukersinerillu assigiinngitsut tamarmik inerteqqutaapput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 6. Alle former for slag og spark mod medborgere forbydes.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Alle skal være venner.

X

§7. Tamat ikinngutigiissapput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 7. Alle skal være venner.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Alle skal have lov at være prinsesser.

X

§8. Piumasut tamarmik prinsesseusinnaatitaapput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 8. Hvis man ønsker det, har man ret til at være en prinsesse.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Lige adgang for alle til alt

X

§9. Tamat tamanut pisinnaatitaaffeqarput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel.

§ 9. Alle skal have lige adgang til alting.


Innuttaasut pissusaat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 5. januar 2021-meersoq

O

Alle må flyve.

X

§10. Piumasut tamarmik tigisinnaatitaapput.

Inatsisartutlov nr. 3 af 5. januar 2021 om borgernes opførsel

§ 10. Alle har ret til at flyve, såfremt de ønsker det.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 31. oktobari 1996 – imeersoq, Kalaallit Nunaanni Inatsisartunut qinersisarnermut tunngasoq

O

Landstinget skal bestå af folk, der vælges ved lodtrækning i den grønlandske befolkning. Alle borgere over 18 år deltager i lotteriet.

X

§ 5a. Inatsisartunut ilaasortassat qinerneqartassapput inuiaqatigiinni kalaallini 18-ileereersimasut akornanni makitsinikkut.

Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.
§ 5a. Medlemmer til Landstinget vælges ved lodtrækning i den grønlandske befolkning blandt alle folk, der er fyldt 18 år.


Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 1. januaari 2020 – meersoq, immikkoortitsisarnermut tunngasoq

O

Alle skal behandle hinanden med respekt.

X

§ 1. Inuiaqatigiinni innuttaasut, suliffeqarfiit pisortallu suliffeqarfiutaat pisussaaffeqarput sutigut tamatigut ataqqinnittumik imminnut pissuseqarfigisarnissaminnut.

Inatsisartutlov nr. 1 af 1. januar 2020 om diskrimination.
§ 1. I alle henseender, skal borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, behandle hinanden respektfuldt.


Inatsisartut inatsisaat nr. 2, 1. januaari 2019 – imeersoq, nioqqutissat pillugit

O

Atisaarniarfinni kalaallinut naleqquttunik peqassangaluarpoq.

X

§ 1. Niuertarfiit Kalaallit Nunaanni atisanik nioqquteqartut pisussaaffilerneqassapput, atisat angissusaasa inuiaat kalaallit angissusaannut tulluuttuunissaannik.

Inatsisartutlov nr. 2 af 1. januar 2019 om detailhandel.
§ 1.  Detailsforhandlere der udbyder beklædningsgenstande til i Grønland, skal i varesortimentet have beklædningsgenstande der passer til det grønlandske folk.


Inatsisartut inatsisaat nr. 38, 30. decembari 2019 – imeersoq, pinnguarneq peroriartornerlu pillugit

O

Man skal mindst læse 1 bog om måneden.

Vi skal på bibliotek og legeplads hver dag.

X

§ 1. Kalaallit Nunaanni najugallit tamarmik pisussaaffilerneqassapput qaammammut minnerpaamik atuakkamik ataatsimik atuartarnissaannik, ullullu tamaasa pinnguartarfimmiittarnissaannik.

Inatsisartutlov nr. 38 af 30. december 2019 om leg og dannelse.
§ 1. Bosiddende i Grønland forpligtes til at læse mindst 1 bog om måneden, og besøge bibliotek samt legeplads dagligt.


Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. novembari 2011 – meersoq, avatangiisit illersornissaat pillugit

O

Bøde til folk der smider affald.

X

§ 36a. Eqqaavigeqqusaasut avataannut eqqagassanik igitsisut akiliisinneqartassapput.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
§ 36a. Med bøde straffes den, der bortskaffer affald andre steder, end i godkendte beholdere.


Inatsit nr. 295, 4. juuni 1986 – imeersoq, Kalaallit Nunaanni suliffinni pissutsit pillugit

O

Det skal være forbudt at møde sur på arbejde.

X

§ 22a. Suliffimmi sulisoq suliartortassaaq nuannaarluni.

Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland .
§ 22a. Arbejdstageren har pligt til at møde glad på arbejde.


ANG nr 1238 af 14/10/2016

O

Jeg syntes at alle sociale medier skal kunne se, om det er et nøgenbillede eller ej. Alle sociale medier skal kunne give en notifikation om at der er blevet taget et skærmbillede.

X

Internetsikkut atassusiisartut pisussaapput, inunnik tamataqanngitsunik inoqatinut attaveqaatikkut  ikkussisimasoqartillugu assit piissallugit. Internetsikkut atassusiisartut pisoq pillugu aammalu kia asseq internetsimut ikkussimaneraa assilitissimasumut nalunaarutigissavaat. Internetsikkut atassusiisartut pisussaapput, atuisut nalunaarfigissallugit atuisut assiutai assilineqarpata.

§ 5 a, stk. 1.

Udbydere af sociale medier, forpligtes til at fjerne nøgenbilleder på deres platforme og give de fotograferede en underretning om det der er hændt og om hvem der har uploaded billedet.

Stk. 2.

Udbydere af sociale medier forpligtes på samme måde til at underrette brugere, når brugerens billeder kopieres.


Uumasunik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut nr. 25, 18. december 2003-meersoq

O

Man skal kunne adoptere en narhval ved at male dens tand rød. Ingen må skyde en narhval med en rød tand.

X

§ 5. Kialuunniit uumasuuteqartup isumagissavaa uumasup ullormut ikinnerpaamik ataasiarluni alakkarneqartarnissaa. Tamannali uumasunut silami nammineersinneqartunut atuutinngilaq. Taamaattoq uumasut taakku akuttunngitsumik alakkarneqartassapput sapinngisamillu nersutinut nujuartanut illersorneqassallutik.
Imm. 2. Naalakkersuisut malittarisassiorput qilalukkat tuugaallit inuit ataasiakkaat uumasuutigisassatut aaliangiussimasaasa tuugaartaa qalipaammik nalunaaqutserneqartassasut.

Landstinglov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn.

§ 5. Den, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke dyr, der holdes fritgående på udendørs arealer. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt og beskyttes bedst muligt mod rovdyr.
Stk. 2. Naalakkersuisut har fastsat regler om, at man skal farvekode tænder på narhvaler, som er blevet valgt til adoption.


Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera, aaqqissuussaanera kiisalu peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 18. november 2010-meersoq

O

Flere sundhedspolitiske tilbud til social udsatte i byerne uden for Nuuk.

X

§ 5.  Naalakkersuisut illoqarfinni tamani pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliamik pilersitsissapput.
Imm. 2.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat suliassaraat najukkami peqqinnikkut iluaqutaasinnaasunik  pinaveersaartitsinernillu suliaqarnerit patajaallisarneqarnissaat. Tamatumani aamma Naalakkersuisut tunngaviliussaasa iluanni:

1) pinaveersaartitsinermik suliaqarneq aqqutigalugu kommunip peqqinnikkut inissisimaneranut sunniuteqarnerup akisussaanerullu najukkami patajaallisarneqarnissaat,
2) kommunip iluani pinaveersaartitsinermik peqqinnikkullu iluaqutaasinnaasunik suliaqarnerup ataqatigiissumik aaqqissuunneqarnerata pingaarnersiorneqarneratalu patajaallisarneqarnissaat, aamma
3) peqqinnissaqarfiup tassunngalu attuumassuteqartut suleqatigiinnerisa itisilerlugulu patajaallisarneqarnissaa.

Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer.

§ 5.  I hver by nedsætter Naalakkersuisut et forebyggelsesudvalg.
Stk. 2.  Forebyggelsesudvalgene har til opgave at styrke det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Herunder inden for de af Naalakkersuisut fastlagte rammer:

1) gennem det forebyggende arbejde at styrke den lokale indflydelse på og ansvar for kommunens sundhedstilstand,
2) at fremme en sammenhængende tilrettelæggelse og prioritering af de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver inden for kommunen, og
3) at udbygge og styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.


Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-meersoq

O

Hurtig sagsbehandling af under retninger.

X

§ 23. Aalajangiinermik oqaasiinnakkut nalunaarfigineqartup aalajangiineq imminik tapersiisuulluinnanngippat piumasarisinnaavaa aalajangiinermut tunngaviusoq allaganngorlugu piumallugu. Tamatuminnga qinnuteqaat oqartussaasunut saqqummiunneqassaaq aalajangiinermik nalunaarutip suliami peqataasumit tiguneqarnerata kingornagut ullut 14-it qaangiutsinnagit.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.


Kommunimut Pilersaarummut Tapiliussaq 1C14-3, Nuuk, Nuutoqaq Novembari 2011

O

Det skal være ulovligt at parkere ved kolonihavnen.

X

Atuuttumut allannguut:

§ 13 Aqquserngit, aqqusineeqqat biilinullu inissiisarfiit.

13.1 Aqqusinertigut nutaanik angallaffiliornerni angallannermi pissutsit toqqissimanartut anguniarneqassapput, tassunga ilanngullugu pisuinnaat sikkilertartullu annertuumik eqqarsaatigineqassapput.

13.2 Aqqusineeqqat aqquserngillu ilanngussami 6-imi inissiiffissatut silissusissatullu takutinneqartutut atugassiissutigineqassapput.

13.3 Kommunalbestyrelse akuersiteqqaartinnagu nuutoqqami biilit inissinneqaqqusaanngillat.

(Biilit inissiisarfiit pillugit peerneqarput aammalu ilanngussaq 6-imi peerneqarlutik)

Ændring af gældende kommuneplantillæg 1C14-3, Nuuk, Nuutoqaq November 2011.

§ 13 Veje, stier og parkering.

13.1 Sikre trygge færdselsforhold skal sikres i forbindelse med nye færdselsanlæg, herunder at der tages væsentligt hensyn til bløde trafikanter.

13.2 Stisystemer og veje udlægges med placeringer og bredder som vist i bilag 6.

13.3 Parkering er ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

(Parkering fjernet i omhandlet paragraf samt bilag 6 om parkering)


Tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsumik isumannaarineq, kiisalu tupanik nioqqutissat nalunaaqutserneqartarneri pillugit, Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 14. november 2004-meersoq

O

Jeg vil have at det er ulovligt at under 18 må ikke drikke / ryger / tager snus / og købe alcohold.

X

§ 8. Inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut tupanik nioqqutissianik tuniniaasoqaqqusaanngilaq.

Aamma

Imigassanik aalakoornartutalinnik nioqquteqartarneq sassaallertarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 11. november 2000-meersoq atuussimasoq.

§ 18. Imigassanik kimittuunik kimikitsunilluunniit inunnut 18-inik ukioqalersimanngitsunut imaluunniit aalakoortunut nioqquteqarneq sassaallernerluunniit inerteqqutaavoq.

Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkninger af tobaksvarer.

§ 8. Salg af tobaksvarer er ikke tilladt til personer, der er under 18 år.

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om slag og udskænkning af alkoholdige drikke

§ 18. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er berusede.


Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 2. november 2006-meersoq

O

Stop beskatning af arve. Der er jo allerede betalt skat. Det er dobbeltbeskatning.

X

§10, Imm. 2. Aapparisap qimagaasup Kalaallit Nunaanni kingornussisarneq pillugu inatsit naapertorlugu immikkut pisinnaatitaaffini atoriigai, kingornussarsiassanik agguaassinertaqanngitsumik pigisanik qimatat qimagaasumut tunniunneqarpata, maleruagassat imm. 1-imiittut taamatuttaaq atuutissapput.

Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.

§10, Stk. 2. Udlægges et bo uden skiftebehandling til længstlevende ægtefælle, efter at denne har udnyttet sine særlige rettigheder i henhold til arvelov for Grønland, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.


Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 3. december 2012-meersoq

O

Folkeskolelov: Flere kreative fag – flere lektioner pr. uge.

X

Imm. 2.  Atuarfiup ilikkartitsiniarnermini avatangiisit peqqinnartut toqqissisimanartullu neqeroorutigissavai, taamaasiornermigullu atuartup namminersortumik eqqarsarsinnaanera, akuersaaginnarani nammineq isummersinnaassuseqarnerminik piginnaassusai, isummaminik, nammineq isiginnittaatsiminik misigissutsiminillu oqaatiginnissinnaassuseqarnera kiisalu anguniakkaminik angusiniarsinnaassutsimigut, allanngortitseriarsinnaassutsimigut, tunniussimassutsimigut pilersitseriarsinnaassutsimigullu piginnaasai siuarsassallugit.

§ 7.  Piffissaq atuartut atuartinneqarfissaat tiimit atuartitsiffiusut 60 minutsikkaartut tunngavigalugit ukiumoortumik naatsorsorneqartassaaq.
Imm. 2.  Nukarlerni ukiuni atuartitsiffiusuni 3-ni tamani atuartut ukiumut minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 700-ni atuartinneqartassapput. Akullerni atuartut ukiut atuartitsiffiusut 4-anni minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 890-ini, ukiut atuartitsiffiusut 5-aanni minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 920-ni, ukiullu atuartitsiffiusut 6-anni 7-annilu minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 970-ini atuartinneqartassapput. Angajullerni atuartut pinngitsoorani atuartitsissutini, ukiut atuartitsiffiusut 8-anni, minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 880-ini, ukiut atuartitsiffiusut 9-anni minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 910-ni kiisalu ukiut atuartitsiffiusut 10-anni minnerpaamik nalunaaquttap-akunnerini 920-ni atuartinneqartassapput.

 

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

§ 2, Stk. 2.  Folkeskolen skal tilbyde et sundt og trygt læringsmiljø, der fremmer elevens evne til selvstændig tænkning og kritisk stillingtagen, evne til at give udtryk for egne meninger, holdninger og følelser samt målrettethed, omstillingsevne, engagement og kreativitet.

§ 7.  Elevernes undervisningstid fastsættes som en årsnorm på grundlag af undervisningstimer á 60 minutter.
Stk. 2.  På yngstetrinnet omfatter elevernes undervisningstid mindst 700 timer årligt på alle tre årgange. På mellemtrinnet omfatter elevernes undervisningstid mindst 890 timer på 4. årgang, mindst 920 timer på 5. årgang og mindst 970 timer årligt på 6. og 7. årgang. På ældstetrinnet omfatter elevernes undervisningstid i de obligatoriske fag mindst 880 timer på 8. årgang, mindst 910 timer på 9. årgang og mindst 920 timer på 10. årgang.

 


Kommunimut Pilersaarummut Tapiliussaq 1C14-3, Nuuk, Nuutoqaq Novembari 2011

O

Det skal være ulovligt at køre i bil i kolonihavnen i Nuuk!

X

Atuuttumut allannguut:

 

§ 7 Immikkoortup ilaani aqqusinertigut angallanneq.

7.1 Nuutoqqami qamutit motoorillit inerteqqutaapput. Qaanniviinnut aqqusineq atorneqassaaq.

(§ 7 inerteqqutinngussaaq)

 

Kommuneplantillæg 1C14-3, Nuuk, Nuutoqaq November 2011.

§ 7 Delområdets trafikbetjening.

7.1 Det er ikke tilladt at køre med motoriseret køretøj på Hans Egedesvej, hvorfra vejen deles til Qaanniviit.

(Hele § 7 ændres til forbud)


Tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsunik isumannaarineq, kiisalu tupanik nioqqutissat nalunaaqutserneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 14. november 2004-meersoq

O

Jeg vil gerne gøre det ulovligt at tage stoffer, snus, hash og RYGE.

X

§ 8. Inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut tupanik nioqqutissianik tuniniaasoqaqqusaanngilaq.

Imm.2. Tupanik nioqqutissianik tuniniaaneq pisiniartitsisumit pisitinneqarnikkut taammallaat pisinnaavoq.

Imm.3. Inuk 18-inik ukioqalersimanerminik pisariaqartumik uppernarsaateqarnersoq nioqquteqartup pisiniarfiullu tuniniaasup qulakkiissallugu akisussaaffigaat, takuuk imm. 1.

Imm.4 Inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut inerteqqutaavoq nioqqutissanik tupamik akulinnik atuinissaq.

Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

§ 8. Salg af tobaksvarer er ikke tilladt til personer, der er under 18 år.

Stk. 2. Salg af tobaksvarer må kun ske ved personlig betjening.

Stk. 3. Det påhviler såvel forhandleren, som den der forestår salget, at sikre fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år, jf. stk. 1.

Stk. 4. Det er ulovligt for personer under 18 år at ryge, tage snus eller indtage andre tobaksholdige varer.


Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 6. november 1997-imeersoq

O

Gratis tandlæge gennem det offentlige sundhedssystem. Mindre ulighed i tandsundhed.

X

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Ændring af § 15: Tandbehandling hos det offentlige sundhedssystem til personer i henhold til §§ 2-6, skal være gratis.

§ 15-imut allannguut: Inuit pineqartut §§ 2-6, kigutileritinneq akeqanngitsumik neqeroorutigineqassaaq.


Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 6. november 1997-imeersoq

O

Jeg syntes at det skal være en lov at man skal vaccineres.

X

§ 13-imut allanngiuut: Inuit pineqartut §§ 2-6, tamarmik Naalakkersuisut malittarisassiaat erseqqinnerusut malillugit nappaatinut akiuussutissaliiniarluni kapitinnissamik pisussaaffeqarput.

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Ændring af § 13: Personer i henhold til §§ 2-6, skal vaccineres mod sygdomme efter nærmere regler, der er fastsat af landsstyret.


Mamakujuttutorneq inerteqqutaanerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 8094, 29. november 2019-imeersoq

O

Man må ikke spise slik.

X

§ 1 Mamakujuttutorneq inerteqqutaavoq.

Landstingsforordning nr. 8094 af 29. november 2019 om forbud mod slik.

§ 1 Forbud mod at spise slik.


Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera, aaqqissuussaanera kiisalu peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 27, 18. november 2010-meersoq

O

Sundhed – alle burde have adgang til boger nære oplysningsklinikker, hvor emner som livsstil, gravid, overvægt, tandplejer ect. tilbydes. Drop-in klinikker.

X

§ 6.  Nuna najukkani peqqinnissaqarfinni aqutsivinnut aggornilersorneqassaaq.
Imm. 3.  Nunap peqqinnissaqarfinni aqutsivinnut aggornilersorneqarnera, aaqqissuunneqarnera suliaallu pillugit, kiisalu Dronning Ingridip Napparsimmavissuata nunamut tamarmut suliai pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaassapput.

1) Sapinngisamik nunaqarfiit illoqarfiillu tamarmik peqqinnissaqarfeqarnissaat pilersinneqassaaq, suliassaasa pingaarnersarillugu innuttaasut peqqissusiisa siuarsarnissaat, nappaatinullu assingusut pinaveersaartinnissaat kiisalu inuit nappaatillit nappaatinullu assingusunik nappaatillit misissornissaat, minnerpaaffialu katsorsarnissaat paarinissaallu.

Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer.

§ 6. Landet inddeles i sundhedsenheder.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler for sundhedsenhedernes inddeling, opbygning og funktion samt for Dronning Ingrids Hospitals landsdækkende funktioner.

1) Der skal tilstræbes bogernære oplysnings klinikker der arbejder med forebyggende tiltag samt yde basal pleje.


Nappaatit tunillannartut atoqatigiinnikkut tunillaassuukkajunnerusut pitsaaliorneqarnerat siaruatsaaliorneqarnerallu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 31. oktober 1996-imeersoq

O

Gratis prævention til de unge.

X

§ 2. Naalakkersuisut nakkutigissavaat nappaatit pissutsillu tunillannartut § 1, imm. 1-imi pineqartut suunersut qanorlu tunillaassuunnersut taamatullu tunillaassuinerit qanoq ililluni pinaveersaartinneqarsinnaanerat pinngitsoorsinnaanerallu pillugit innuttaasunut paasissutissanik pisariaqartinneqartunik sanasoqarlunilu siammarterisoqassasoq.

Stk. 2 Inuusuttut 23-nik ukioqalerneq ilanngullugu naartunaveersaatinik aamma nappaatit pissutsillu tunillannartunut pinaveersaatinik akeqanngitsumik pissarsisinnaapput.

Landstingsforordning nr. 17 af 31. oktober 1996 om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der fortrinsvis smitter ved seksuel kontakt

§ 2.Landsstyret påser, at der i fornødent omfang fremstilles og udsendes oplysningsmateriale til befolkningen om de af § 1, stk. 1. omfattede smittefarlige sygdommes og tilstandes art og smittemåde, samt hvorledes smittespredning kan forebygges og undgås.

Stk. 2 Unge under 23 år kan modtage gratis prævention mod graviditet eller smitsomme sygdomme.


Kalaallit Nunaanni Inatsisartunut qinersisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 31. oktober 1996-imeersoq

O

Politikere skal igennem eksamen før de må stille op til valg, så man kan være sikker på deres almen viden og ekspertise er god nok.

X

§ 1. Kinaluunniit qallunaatut innuttaassuseqartoq folketingimut qinersisinnaanermut ukiussarititaasunik naammatsitsisimasoq aammalu qinersinissaq sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfmilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersumik najugaqarsimasoq eqqartuussivikkoortumik Kalaallit Nunaanni atuuttussatut aalajangikkamik nammineersinnaajunnaarsitaasimanngikkuni Inatsisartunut qinersisinnaatitaavoq.

Imm. 2 Kinaluunnit imm. 1-mi piumasaqaatinik naammassisimasoq, qinigassanngortinnginnermi pinngitsoorani inuiaqatigiilerinermi misilitsinnermi angusisimasaaq.

Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.

§ 1. Valgret til Landstinget har enhver, der har dansk indfødsret, opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, medmindre vedkommende er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland.

Stk. 2 Enhver der har opfyldt betingelserne i stk. 1 skal i bestå en almen samfundsvidenskabelig eksamen, før de kan stille op til valg.


Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqartarneq sassaallertarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 11. november 2000-imeersoq

O

Jeg vil have at det er ulovligt at under 18 må ikke drikke/ryge tage snus/ og købe alkohol.

X

Kapitali 6

§ 18. Imigassanik kimittuunik kimikitsunilluunniit inunnut 18-inik ukioqalersimanngitsunut imaluunniit aalakoortunut nioqquteqarneq sassaallernerluunniit inerteqqutaavoq.

Imm. 2. Imigassanik kimittuunik kimikitsunilluunniit automat atorlugu nioqquteqarneq sassaallernerluunniit inerteqqutaavoq.

Imm. 3. Akuersissummik piginnittuusup isersimasunut tamanut saqqumisumi inerteqqutit imm. 1-imi taaneqartut allagarsiissutigissavai.

Imm. 4. Akuersissummik piginnittup aamma nioqquteqarnermut sassaallernermulluunniit akisussaasup inuup ilumut 18-inik ukioqalereersimaneranut uppernarsaatissat pisariaqartunik pissarsiariniarnissaat akisussaaffigaat.

Imm. 5. Nal. 20.00-ip kingorna inuit 18-inik ukioqalereersimanngitsut sutorniartarfinnut allanulluunniit imigassanik aalakoornartortalinnik sassaallertarfinnut iseqqusaanngillat angajoqqaaminnit, angajoqqaatut sinniisuminnit inersimasumilluunniit allamit nammineersinnaassusilimiit nammineersinnaassuseqalersimanngitsumut immikkut akisussaaffilimmit ingiaqatigineqanngikkunik. Tamannali umiarsuarnut atuutsinneqassanngilaq Søfartsstyrelsip ilaasunik amerlassusiliinermini umiarsuup sutorniartarfiani issiavissat ilanngullugit naatsorsuutigisimappagit.

Imm. 6. Inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut inerteqqutaavoq imigassanik aalakoornartulinnik imernissaq.

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Kapitel 6

§§ 18. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år, eller er berusede.

Stk. 2. Salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke gennem automat er forbudt.

Stk. 3. Bevillingshaveren skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om det i stk. 1 nævnte forbud.

Stk. 4. Det er såvel bevillingshaverens som den der forestår salget eller udskænkningen’s ansvar at sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er fyldt 18 år.

Stk. 5. Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder med udskænkning af stærke eller svage drikke, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restauration indgår.

Stk. 6. Det er ulovligt for personer under 18 år, at indtage alkoholholdige drikkevarer.


Umiarsuit takornarianik angallassisunut umiarsualivinnut tulattarneranut Inastsisartut inatsisaat nr. x, 7. november 2019-imeersoq

O

Jeg vil have færre krydstogtskibe i Grønland, og flere turister som er på ferie i længere tid i landet.

X

(Umiarsuit takornarianik angallassissutit umiarsualivinnut tulattarneranut killilersuineq).

§1. Umiarsuit takornarianik angallassissutit ukiumut 20-it umiarsualivinnut tulassinnaapput.

Imm. 1. Ukiumoortumik umiarsuaq takornarianik angallassissuteq arlaleriarluni umiarsualivinnut talissinnaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. x af 7. november 2019 om anløb af krystogtskibe  (Indførelse af restriktion for krydstogtskibenes antal i havneanløb).

§1. Krydstogtskibe må anløbe grønlandske havne maksimum 20 gange om året.

Stk. 1. Samme krydstogtskib må ikke anløbe flere havne om året.

(Ny inatsisartutlov).


Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsississaattut siunnersuut nr. 15, 3. december 2012-imeersoq

O

Esport fag skolen.

X

§10. 6) Timersorneq pillugu sammisaqarneq, tassaalluni e-sport.

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. (Tilføjelse til eksisterende lov).

§10. 6) Sport omfattende af faget e-sport.


Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq

O

Kæledyr tilladt hos alle. (Alle huse).

X

§ 50. Attartortup taassumalu inoqutaasa kiisalu inuit attartortumit attartorneqartumut isersinnaatitaasut illumi torersaarnissamut maleruagassat, ilanngussaq 4-mi taaneqartut maleruassavaat.
Imm. 2. Najugaqatigiiffimmi siulersuisut torersaarnissamut maleruagassanut ilassutaasunik aalajangersaasinnaapput, taakkulu attartortitsisumit akuerineqarnerminni atuutsinneqalissapput.
Imm. 3. Namminersornerullutik Oqartussat kommunellu inissiaataanni attartortittakkani attartortitsisoq allakkatigut akuersissuteqarsimatinnagu inissiami uumasuuteqartoqaqqusaanngilaq. Taamaattorli aalisakkat aalisagaasivimmiittut, timmisat ineqartinneqartut, kikkaasut ineqartinneqartut, kiisalu saaniluit akuersissuteqarnissamut piumasaqarfiussanngillat.Uumasuuteqarnissamut akuersissuteqarnermi attartortitsisup qaammatini pingasuni ineqarnermut akiliutip annertoqataanik immikkut sillimanissamut akiliuteqarnissaq piumasarisinnaavaa. Attartortut peqqussutip matuma atuutilernissaata tungaanut maleruagassat malillugit uumasuuteqarsimasut, uumasuutigisap maleruagassat malillugit uummasuutigineqartup pigisaqaannarnissamut pisinnaatitaapput.
Imm. 4. Attartortup akuersissutip tunniunneqarneranut atatillugu sillimmasiinissamut akiliutissaq aningaasanngorlugu akilissavaa.
Imm. 5. Attartukkap qimanneranut atatillugu uumasuuteqarnerup kingunerisaanik ajoquserneqartut iluarsaannerinut attartortitsisup sillimmasiissutit atorsinnaavai.

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger (eksisterende lov).

§ 50. Lejeren og dennes husstand samt personer, der af lejeren gives adgang til det lejede, skal overholde de i bilag 4 angivne ordensregler.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen kan vedtage supplerende ordensregler, der træder i kraft, når de er godkendt af udlejer.
Stk. 3. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme må der ikke holdes husdyr uden udlejers skriftlige tilladelse. Dog kræves tilladelse ikke til hold af akvariefisk, fugle i bur, gnavere i bur, samt skildpadder. For udstedelse af tilladelse til husdyrhold kan udlejer kræve en særlig sikkerhed svarende til 3 måneders husleje. Lejere, der lovligt har holdt husdyr indtil tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, har ret til at beholde det lovligt holdte husdyr.
Stk. 4. Lejeren skal betale sikkerheden kontant i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.
Stk. 5. Udlejeren kan i forbindelse med fraflytning anvende sikkerheden til dækning af skader, der er forårsaget af dyrehold.


Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq

O

Gebyr på plastik. Engangsplastikposer, lige meget om de er fryseposer, indkøbsposer o.l. bør så vidt muligt begrænses i import. Den import som sker alligevel skal pålægges et gebyr. Importeret ren vand, som ikke kan afleveres mod gebyr skal også begrænses i import. Den import som sker alligevel skal pålægges et gebyr. Engangsposer i genbrugsplast kan pålægges et mindre gebyr.

X

§ 2.  Inatsisartut inatsisaata pinngortitap avatangiisillu illersorneqarnissaat siunertaraa, taamaalilluni inuup inuuniarnikkut atugarisai aamma uumasunik naasunillu piuinnnarnissaat ataqqillugit piujuartitsinermik tunngaveqartinneqarluni inuiaqatigiit ineriartortinneqarlutik. taamaalilluni inuiaqatigiit ineriartornerat piujuartitsinermik tunngaveqartinneqarluni inuup inuuniarnikkut atugarisai aamma uumasunik naasunillu piuinnnarnissaat ataqqillugit.

§ 10.  § 2-mi siunertap taaneqartup malinneqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit akiliutit aamma pissusiusimasunut pilersitseqqinnermut il.il. aningaasartuutinut akiliuteqartarneq aammalu aningaasartuutinut qularnaveeqqusiisarnissaq pillugit, makkununnga tunngasut:

11) Immigassat puui, tassunga ilanngullugit puussat aalajangersimasut atorneqarnissaannut inerteqqutit imaluunniit pisussaaffiit kiisalu utertitsisarnissamut aaqqissuussinermik pilersitsinissamut pisussaaffiit.

29) Puussiat plastikkimik sananeqarsimasut soorlu pooqattat pisianut atortut, puussiat qerititsinermut atortut, puussiat plastikkimik sanaat ataasiaanngassat il.il. aaqqissuussinermik pilersitsinissamut pisussaaffiit.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

§ 2.  Inatsisartutloven har til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

§ 10.  Naalakkersuisut kan med henblik på varetagelse af de i § 2 nævnte formål, fastsætte regler, herunder om gebyr og afholdelse af udgifter og sikkerhedsstillelse for udgifter til genopretning mv., vedrørende:

11)  Emballage til drikkevarer, herunder forbud mod eller pligt til anvendelse af bestemte emballagetyper samt pligt til etablering af returpantsystemer.

29) Emballage af plastik til frysepose, indkøbsposer o.l. herunder forbud mod eller pligt til anvendelse af bestemte plastik emballagetyper.

 


Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq

O

Bevar Grønland og dets smukke natur.

X

§ 2.  Inatsisartut inatsisaata pinngortitap avatangiisillu illersorneqarnissaat siunertaraa, taamaalilluni inuup inuuniarnikkut atugarisai aamma uumasunik naasunillu piuinnnarnissaat ataqqillugit piujuartitsinermik tunngaveqartinneqarluni inuiaqatigiit ineriartortinneqarlutik. Taamaalilluni inuiaqatigiit ineriartornerat piujuartitsinermik tunngaveqartinneqarluni inuup inuuniarnikkut atugarisai aamma uumasunik naasunillu piuinnnarnissaat ataqqillugit.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

§ 2.  Inatsisartutloven har til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.


Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq

O

Jeg synes at vi skulle passe på vores natur og rydde mere op fx: skrald

X

§ 1 imm. 2 Innuttasoq kinaluunniit pisussaavoq avatangiisini paarilluassallugu.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

§ 1 stk. 2 Enhver borger har pligt til at passe på naturen.


Cityring pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx-imeersoq

O

En metro-ring til Nuuk. Gratis billetter til alle.

X

Kapitali x Akit

§ Kialuunniit metrot akeqanngitsumik ilaaffigisinnaavai.

Inatsisartutlov nr. XX af xx. xxx. 2019 om Cityring

Kap. x – Priser

§ x Enhver har ret til fri benyttelse af metroen.

(Ny Inatsisartutlov)


Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 26, 18. november 2010-meersoq

O

Lovforslag. Det officielle arbejdssprog i Grønlands Selvstyre skal være grønlandsk. Det samme i Inatsisartut. – Dobbelt sprogethed i begge administrationer er alt for omkostningstungt og alt for langsommeligt. Når lovgivning og andet skal publiceres ska det så være på grønlandsk og engelsk – idet engelsk er et verdenssprog.

X

Kapitali 8. Oqaatsit.

§32. Kalaallisut oqaatsit inatsisartuni naalakkersuisunilu sulinermi oqaatsitut atorneqarput.

Imm. 2. Inatsisartuniit naalakkersuisuniillu saqqummiussinerit tamarmik kaalaallisut tuluttullu tamanut ammassapput.

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Kapitel 8. Sprog.

§.32. Arbejdssproget I Inatsisartut og Naalakkersuisut er Grønlandsk.

Stk.2 Alt offentliggørelse eller publicering fra Inatsisartut og Naalakkersuisut skal være tilgængeligt på Grønlandsk og Engelsk.

(§ 32 er en ændring af eksisterende lov)


Tunngaviusumik inatsimmik inatsisissatut siunnersuut nr. 322 af 11. september 2019

O

Is skal være gratis for børn altid.

X

§86 kinaluunniit meeraq 1-18-nik ukiulik pisinnaatitaaffeqarpoq akiligassinnertaqanngitsumik, tunineqassalluni annerpaamik ullormut siku ataaseq.

Imm.2 Meeqqanut pineqartunut sikumik akeqanngitsumik pisinnaatitaaffik allanngortinneqarsinnaanngilaq inatsimmik allamik atuutsitsilernermi.

Forslag til grundlovsændring nr.322 af 11. september 2019.

§.86. Enhver barn fra alderen 1-18 år har ret til, uden modydelse, at få udleveret max et stk. is om dagen.

Stk.2 Betaling eller en ethvert form for modydelse for retten til gratis is for børn i aldersgruppen fastsat ved denne bestemmelse kan ingensinde på ny indføres.

(Grundlovsændring)


Inuunermut nuannarisaqarneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. xx 2019-meersoq

O

Alle skal årligt deltage i en udklædningsfest.

X

§ Kikkut  tamarmik ukiumut ataasiarlutik mitaartunut peqataasassapput.

Inatsisartutlov nr. xx af xx 2019 om livsglæde.

§ 1. Alle skal årligt deltage i en udklædningsfest.

(Ny Inatsisartutlov)


Kialuunniit aningaasarsiaanut takunnissinnaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx 2019-meersoq

O

Man skal kunne se hvad alle tjener.

X

§ 1 Kialuunniit allat aningaasarsiai pillugit paasissutissanik pisinnaatitaavoq.

Inatsisartutlov nr. xx af xx 2019 om offentliggørelse af løn.

§ 1. Enhver har ret til indsigt i alles indkomst.

(Ny Inatsisartutlov)


Suliffiqarfiit pisortatigoortumik pigineqartut pillugit inatsisartut inatsisaat nr. xx 2019-meersoq

O

Selvstyreejede selskaber skal være ”Non-Profit” selskaber!

(Lavere priser på produkter eller serviceydelser)

(Evt. overskud skal tilbage i driftsregnskabet)

X

Namminersornerullutik oqartussaniit suliffeqarfiit pigineqartut iluanaaruteqarsinnaanngitsutut pilerinneqasapput.

Imm. 2 Iluanaarutit inuiaqatigiinnut utertinneqassapput.

Inatsisartutlov nr. xx af xx 2019 om offentlig ejede selskaber.

Selvstyreejede selskaber skal stiftes som Nonprofit-selskaber.

Stk. 2 Overskud skal betales tilbage til samfundet.

(Ny Inatsisartutlov)


Suliniutini angisuuni illuliortiternernik sanaartornernillu suliassat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 25, 18. december 2012-imeersoq

O

Lovforslag #42
Forbyd Naalakkersuisut/Kommunerne at bruge milliarder af kroner på ét projekt, uden folkets sammentykke. #Bevarkangerlussuaq

X

§42. Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutit aningaasaliissutini pisortatigoortumik aningaasalikkat, atuutilersinneqarsinnaanngillat aatsaat inuit taasisinneqareertillugit siunnersuut pillugu.

Imm. 2. Inuit taasisinnerat malittarisassanut ersarinnerusumik inatsisitigut aalajangersarneqassaaq.Imm. 3. Inatsisissatut siunnersuutit inuit taasineratigut itigartinneqartut inatsisartuniik ingerlateqqinneqarsinnaanngilaq.

Inatsisartutlov nr. xx af xx. november xxxx om Inatsisartut og Naalakkersuisut.

§.42. Lov forslag til Inatsisartutlov som vil medføre finansielt investering af stører karakter med offentlige midler til ny projekter kan ikke vedtages før der er foretaget en folkeafstemning om forslaget.

Stk.2. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov.

Stk.3 Lovforslag som er blevet forkastet ved folkeafstemning kan ikke vedtages af Inatsisartut.

(Ny Inatsisartutlov)


Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit pillugu nalunaarut

O

CILJA 7 ÅR NUUK 14/9-19
– Man må ikke ødelægge ting
– Man må ikke drille
– Man må ikke slå

X

§ 88. Nakuusernermut eqqartuunneqassaaq kinaluunniit piaaraluni inuup allap timaanik ajoqu-siisoq imaluunniit innarliisoq. Taamatuttaaq pineqassaaq mianersuaalliorluni inummik allamik timaatigut peqqissusaatigulluunniit annertuumik ajoqusiisoq

§ 100. Kinaassusersiortutut eqqartuunneqassaaq kinaluunniit tamanut imaluunniit inunnut amer-lasuunut siaruarterinissaq siunertaralugu oqaaseqartoq imaluunniit allatut iliorluni nalunaaruteqartoq, taamatut iliornermigut inuit eqimattat sioorasaarneqartillugit, asissorneqartillugit nikanarsarneqartillu-gilluunniit nagguiat, amiisa qalipaataat, inuiannik naggueqatigiinnilluunniit kingoqqisuunerat, upperi-saat imaluunniit kinguaassiuutinut tunngasutigut sumut samminerat pissutigalugu.

§ 113. Pigisanik aseruinermut eqqartuunneqassaaq kinaluunniit allap pigisaanik piaaraluni aseror-terisoq, innarliisoq imaluunniit peersisoq, imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni annertuumik aseror-terisoq.

Imm. 2. Taamatuttaaq eqqartuunneqassaaq kinaluunniit nammineq pigisani aserorterlugit, innar-lerlugit imaluunniit peerlugit akiligassaqarfigisaminut imaluunniit tamakkua arlaannut akiginissaannut atortussaajunnaarsitsisoq.

Bekendtgørelse af kriminallov for Grønland.

§ 88. For vold dømmes den, som forsætligt beskadiger eller krænker en andens legeme. Det samme gælder den, som uagtsomt tilføjer en anden betydelig skade på legeme eller helbred.

§ 100. For diskrimination dømmes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

§ 113. For tingsbeskadigelse dømmes den, der forsætligt ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, eller som groft uagtsomt øver hærværk af betydeligt omfang.

Stk. 2. På samme måde dømmes den, der ved at ødelægge, beskadige eller bortskaffe sine ejendele unddrager dem fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.


Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit pillugu nalunaarut

O

Seksuel krænker burde i min optik blive hårdere, i flere år har det stået på som ”offer” og støde ind i sin krænker, det er ikke trygt og gå frit omkring. Den dag jeg blev gravid var det fyldt med glæde og sorg, glæde for mit barn, sorg og frygt for at barnet ville igennem noget der kunne give mit barn ar.

X

Kapitali 18 kinguaassiuutitigut pinerluttuliornerit.

§77 kapitalimi matumani inatsimmik unioqqutitsisimasut minnerpaamik ukiuni arfinilinni pineqaatissinneqassapput.

Stk.2 kinguaassiuutitigut inatsimmik arlaleriarluni pinerluttuliornermi pillaassut qaffanneqassaaq.

Aappassaartumik pinerluttuliorneq minnerpaamik ukiuni qulini – inuunerup sinnera.
Pingajussaartumik pinerluttuliorneq inuunerup sinnera pineqaatissiissutigineqassaaq.

Bekendtgørelse af kriminallov for Grønland.

Kapitel 18. Seksualforbrydelser.

§.77 For overtrædelse af bestemmelserne i dette kapitel, skal der idømmes en minimumsstraf på 6 år.

Stk. 2 For gentagende overtrædelser for seksuelle forbrydelser hæves straffen til.

1) For 2.gangs overtrædelse minimum 10 år – livstid.

For 3.gangs overtrædelse idømmes livstid.

(Ændring af kapitel 18 i kriminalloven)


Ilinniartut ineqarfii pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 18, 1. november 2007-imeersoq

O

Der er behov for en lov, som forpligter politikkerne til at løse bolig-problematikken i Nuuk. At der er flere studerende, som i år – og hvert år – ikke starter studie i Nuuk, fordi de ikke kan få tildelt en studiebolig før et halvt år til et år, er dybt problematisk! Det er også et stort paradoks, da behovet for uddannede er enormt. Politikerne efterspørger, at flere uddanner sig – men de skaber ikke rammerne for at unde har muligheden til at uddanne sig.

X

§ 2. Ilinniarniarlutik qinnuteqartut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu Ilinniartitaanernut Pisortaqarfiup ilinniarfiisa akuerineqartut ilaannut ilinniagaqalernissamik akuerineqarsimasut, allaganngorlugu ilinniagaqartut ineqarfiisa aqutsisoqarfiannut inissamik atugassinneqarnissamik qulakkeeriikkamik qinnuteqartoqarsinnaavoq, Namminersornerullutillu oqartussat ukiut ataasiakkaalugit ilinniartunut inissiamik atugassiisarpoq.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier.

§2. Uddannelsessøgende, der er optaget på én af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser godkendt uddannelse kan skriftligt ansøge kollegieadministrationen om en kollegiebolig, der stilles pladsgaranti af Selvstyret for 1 år ad gangen.

(Loven findes allerede, § 2 er blot ændret)


Inatsisinik siunnersuutinik nutserisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1488 af 22. marts 2019-meersoq

O

Folk som oversætter lovforslag, bør betales i kage!

X

§ Suliffimminut tunngatillugu allatigulluunniit, kinaluunniit inatsisinik siunnersuutinik nutserisimaguni, nutserinerup naammasinerani aningaasarsiami saniatigut aamma kaaginik akissartinneqassaaq.

Inatsisartutlov Nr. 1488 af 22. marts 2019. Om oversættelse af lovforslag.

§.1. Enhver person som bliver sat til at oversætte lovforslag, som en del af sin erhverv eller ej skal oveni sin aflønning, belønnes med kage i løbe af eller ved afslutning af oversættelsen.

(Ny Inatsisartutlov)


Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 26. juni 2017-imeersoq

O

Alle børn skal høres og inddrages, når der er ting der vedrører børn og unge samt familien.

X

Kapitali 7 Ikiorsiissutit

§ 21.  Kommunalbestyrelsip ikiorsiinissamik suliniuteqarnissaq aalajangissavaa meeqqap immikkut pisariaqartitsineranut annertuumik tamanna pingaaruteqartutut isigineqarpat.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip meeqqamik ilaqutariinnillu oqaloqateqarnermigut ikiorsiinissamik suliniut meeqqap ilaqutariillu ajornartorsiutaannik pisariaqartitaannillu aaqqissuutaasussaq toqqassavaa.  Ikiorsiinissamik suliniummik neqerooruteqartoqartinnagu kommunalbestyrelsip meeraq tusarniaavigereersimassavaa, tak. § 43, isumaginninnikkut misissuereersimassaaq takuuk § 45, aamma iliuusissamik pilersaarummik suliaqareersimassaaq.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Kapitel 7 Støtteforanstaltninger.

§ 21.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtteforanstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal i dialog med barnet og familien vælge den støtteforanstaltning, der bedst kan løse barnets og familiens problemer og behov. Kommunalbestyrelsen skal, inden der tilbydes en støtteforanstaltning, have afholdt en samtale med barnet, jf. § 43, udført en socialfaglig undersøgelse, jf. § 45, og udarbejdet en handleplan, jf. § 46.

(Loven findes allerede, en del er derfor indsat her)


Meeqqat ombudsmandiat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx- imeersoq

O

Der skal etableres en børneombudsmand hvis virke arbejder ud fra børnetalsmandens (MIO) indberetninger, der således også skal leve op til Paris-principperne.

X

§ 1.  Inatsisartunut qinersisoqareernerit tamaasa atorfillu inuttaarukkaangat Inatsisartut Meeqqat ombudsmandianik qinersisassapput……

Kapitali 2 Ombudsmandip pisinnaatitaanera

§ Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu ataanni pisortat ingerlatsinerisa ilaat tamarmik Meeqqat ombudsmandiata sulinerani ilaatinneqarput.

§ Pissutsit meeqqat paaqqinniffinni/suliffeqarfinni meeqqat eqqarsaatigalugit suliassanik imaaliallaannaq isumagisaqartuni atugaat Meeqqat ombudsmandiata sulinerani pineqartunut aammattaaq ilaatinneqarput.

§ Meeqqat ombudsmandiat Inatsisartut aalajangersagai malillugit sulissaaq.

§ Meeqqat ombudsmandiata Meeqqat Illersuisuat suleqatigissavaa.

§ Meeqqat Ombudsmandiata sulinini pillugu Inatsisartunut ukiumoortumik nalunaaruteqartassaaq. Nalunaarut Inatsisartut ukiakkut nalinginnaasumik ataatsimiinnerminni oqaluuserissavaat. Nalunaarut tamanut saqqummiunneqartassaaq.

Inatsisartutlov nr. xx af xx om børneombudsmanden for Inatsisartut

§ 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed vælger Inatsisartut en Børneombudsmand.

Kapitel 2 Børneombudsmandens kompetence.

§ Børneombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og kommunerne.

§ Børneombudsmandens virksomhed omfatter børns forhold på private institutioner m.v., som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.

§ Børneombudsmanden arbejder ud fra Inatsisartut fastsatte bestemmelser og principper.

§ Børneombudsmanden samarbejder med Børnetalsmanden.

§ Børneombudsmanden afgiver en årlig beretning til Inatsisartut om sin virksomhed. Inatsisartut behandler beretningen på sin ordinære efterårssamling. Beretningen offentliggøres.

(Ny Inatsisartutlov – ovenstående er lavet med udgangspunkt i Inatsisartutlov Ombudsmanden fra Inatsisartut)


Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 26. juni 2017-imeersoq

O

Alle børn skal have den rette pædagogiske og psykologiske hjælp.

X

Kapitali 12 Sulianik suliarinninnermi malittarisassat.

Isumaginninnikkut misissuineq.

§ 45 Kommunalbestyrelse isumaginninnikkut misissuinermik suliaqassaaq meeraq immikkut ittumik ikiorserneqartariaqartutut isumaqarfigineqarpat, meeqqap atugai pillugit.  Isumaginninnikkut misissuineq sapinngisamik meeqqap angajoqqaavi isumaginnittulluunniit allat meerarlu suleqatigalugit ingerlanneqassaaq.  Pissutsit aallaavigalugit misissuineq sapinngisamik qajassuussisumik ingerlanneqassaaq, siunertarineqartumillu annertunerussanani.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Kapitel 12 Sagsbehandlingsregler.

Socialfaglig undersøgelse.

§ 45 Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en socialfaglig undersøgelse af et barns forhold, hvis det må antages, at et barn har behov for særlig støtte. Den socialfaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med barnets forældre eller andre omsorgsgivere og med barnet. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

(Loven findes allerede, § 45 omhandler hele emnet til rette hjælp, ovenstående blot et uddrag af kapitlet)


Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 2. november 2006-imeersoq

O

Skat skal sende ligeså mange mørk chokolade-mønter med slutopgørelsen, som man skylder dem.

X

§ 93. Imm. 2. Kinaluunniit inatsit manna malillugu akileraarutinik ilanngaassuisimasoq aningaasat ilanngaataasimasut akileraaruseriffimmut akilernissaanni akiliisussaatitaavoq. Akileraaruseriffiup akilerneqarsimasut amerlaqutaanik aningaasanik sukkulaatinik sanaanik utertissuai.

Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.

§ 93. stk. 2. Den, som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter over for skatteforvaltningen for betaling af det indeholdte beløb.

Skatteforvaltningen sender tilsvarende antal mørke chokolademønter til indbetaler.


Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit pillugu nalunaarut Kapitali 18 Kinguaassiuutitigut pinerluttuliornerit

O

§ Alle henvendelser om seksuelle overgreb skal være genstand for en grundig undersøgelse af et panel af relevant uddannede fagfolk.

X

§ 77 Matuma kapitalimi inatsisinik unioqqititsisoqarsimatillugu misissuinerit peqqissaaruttumik paasisimasalinnik ilinniarsimasunik ingerlanneqassapput.

Bekendtgørelse af kriminallov for Grønland.

Kapitel 18 Seksualforbrydelser.

§ 77 Overtrædelse af bestemmelserne i dette kapitel, skal være genstand for en grundig undersøgelse, af et panel af relevant uddannede fagfolk.


Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit pillugu nalunaarut

O

Man Har ikke Rat til at tag Billeder af folk uden tiladelse.

X

§ 94. Eqqissisimanermik akornusiisutut eqqartuunneqassaaq kinaluunniit taamatut pisinnaatitaanani

4) inunnik tamanit orninneqarsinnaanngitsumiittunik assiliisoq imaluunniit qinngutinik atortorissaarummilluunniit allamik atuilluni taamatut pisinnaatitaanani inunnik taaneqartunik qimerluuisoq.

Bekendtgørelse af kriminallov for Grønland

§ 94 For fredskrænkelse dømmes den, som uberettiget

4) fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, eller som ved hjælp af en kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

(Bestemmelsen findes allerede.)


Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqeroorutit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut nr. 16, 3. december 2012-meersoq

O

Alle børnehaver skal forbindes med plejehjem.

X

§ 2 imm. 3 meeqqat suli atualinngitsut utoqqarnut ataqqinninneranik, nammineq kulturikkut kinaassusianik, oqaasiinik pingaartitaanillu ineriartortitsinissaq pillugu, meeqqat suli atualinngitsut utoqqarnik sullivinnut ataveqartinneqassapput.

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

§ 2, stk. 3 alle børn i førskole- alderen, skal tilknyttes et ældrecenter, med henblik på at udvikle børns respekt for de ældre, samt kulturel identitet, sprog, værdier og historie.


Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 26, 18. november 2010-meersoq

O

Politikkere må ikke lovgive uden videnskabeligt grundlag.

X

§ 14 imm. 2 Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutit atuutilersinneqarsinnaanngillat, siunnersuutit siunnersuutinut attuumassutilinnut ilisimatusarnikkut misissueqqaartoqarsimatinngu.

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

§ 14 stk. 2 Et lovforslag til Inatsisartutlove kan ikke vedtages uden der er foretaget de relevante videnskabelige undersøgelser.


Law on Retirement (LAW no. 58 of 21/4/2018)

O

Before retirement, experienced people, should pass on their knowledge and wisdom.

X

§ 1. Every person leaving the workforce must spend their two final weeks imparting their gained experience to younger people in the workplace.


Law on Public Health (LAW 90 of 21/4/2018)

O

If you want benefits from the government you must exercise 2 hours a week.

X

§ 1. Any person receiving subsidies is required to document two hours of exercise every week to maintain their right to receive the subsidy.


Law on Public Schools (LAW no. 11 of 21/4/2018)

O

We believe that school children + teachers should all get a brownie a the start of every school day.

X

§ 4. Every morning a brownie must be provided for teachers and pupils.


Lov om folkeskolen (LOV nr. 11 af 21/4/2018)

O

Kortere frikvarter man skal får fri kl. 12.

X

§ 76. Pauserne mellem undervisningstimer må ikke have længere varighed end 10 minutter.
§ 77. Skoledagen slutter senest kl. 12:00.

Law on Primary School (LAW no. 11 of 21/4/2018)

§ 76. The breaks between lessons must not be longer than 10 minutes.
§ 77. School day ends by noon 12:00 at the latest.


Universitetsloven (LOV nr. 56 af 21/4/2018)

O

Begræns universiteternes ret til at “konkurrere” om studerende, da universiteternes kommunikationsafdelinger er vokset voldsom.
Lyt desuden til kvalitetsudvalgets anbefalinger om et bachelorarbejdsmarked.

X

§ 1. Universiteterne forbydes at reklamere for deres uddannelser på andre platforme end deres egen og statens hjemmesider.

University Law (LAW no. 56 of 21/4/2018)

§ 1. Universities are prohibited from promoting their education on platforms other than their own and the state’s websites.


Lov om børns kulturelle læring (LOV nr. 16 af 21/4/2018)

O

Børn på udstillinger.
Børn bør tages med på udstillinger mindst 2 gange hvert år.

X

§ 1. Ethvert barn under 18 bør opleve to udstillinger på offentlige eller private kulturelle institutioner årligt.

Act on Children’s Cultural Learning (Act No. 16 of 21/4/2018)

§ 1. Every child under 18 should experience two exhibitions at public or private cultural institutions annually.


Law on gender equality (LAW no. 84 of 21/4/2018)

O

Gender inequality.
More womens toilets – we queue men dont!
Equal pay.
Etc. etc.

X

§ 1. Public places which gender bathrooms, must have three female bathrooms for every male two male bathroom.

§ 2. There shall be no discrimination of compensation on grounds of gender. This applies to both direct discrimination and indirect discrimination.


Law on Ethnic Diversity in Media (LAW no. 5 of 21/4/2018M

O

Give ethnic minorities more opportunities within the media. The more representation the better.

X

§ 1. Any media cooperation must employ an amount of ethnically diverse people which is at least consistent with the public census.


Law on equal access to public areas (LAW no. 78 of 21/4/2018)

O

Repeal legislation banning Romani bottle collectors from public parks you fucking cowards!

X

§ 1. Any person is allowed access to any public area within opening hours and while not performing illegal activities.


Law on breast operations (LAW no. 67 of 21/4/2018)

O

Free boob jobs.
A woman should have the right to have whatever size breast she wants so that it will no longer be an issue.

X

§ 1. Any women has the right to receive breast enlargement or reduction at no expense.


Lov om arbejdsfordeling (LOV nr. 15 af 21/4/2018)

O

Arbejde bør så vidt muligt fordeles på flest mulige hænder. Kortere arbejdsuger sikrer arbejde til flere personer.

X

§ 5. Arbejdsgivere skal ansætte alle kvalificerede ansøger til en stilling og derefter fordele arbejdstiden ligeligt i mellem dem.

Labor Distribution Act (Act No. 15 of 21/4/2018)

§ 5. Employers must hire all qualified applicants for a job and then distribute working time equally between them.


Bekendtgørelse af værnepligtsloven (LBK nr. 225 af 13/3/2006)

O

Værnepligt for begge køn. – Eller; afskaf værnepligten.

X

§ 1. Enhver dansk mand og kvinde er undergivet værnepligt (værnepligtig).

Announcement of the Civil Service Act (LBK No. 225 of 13/3/2006)

§ 1. Every Danish man and woman are subject to military service (conscripts).


Trafikloven (LOV nr. 42 af 21/4/2018)

O

Højresving for rødt tilladt for cyklister (skal holde tilbage for øvrig trafik).

X

§ 67. Forbud mod højresving undtages for cyklister.

Traffic Law (LAW no. 42 af 21/4/2018)
§ 67. Prohibition of right turn is excluded for cyclists.


Lov om forældres ligestilling (LOV nr. 13 af 21/4/2018)

O

Ligestilling bør starte med at ‘Mor’ og ‘Far’ i det øjeblikket deres barn fødes på barselsgang/fødestue ligestilles. Dvs. ‘Faderen’ også har ret til/bør blive på hospitalet på lige fod m. ‘Moder’ & ‘Barn’. Samme gælder v. Barns sygdom (sygedage, ophold/medindlæggelse på hospital, barselsorlov o.s.v.)

X

§ 1. Der må ikke ske forskelsbehandling af forældre i forbindelse med et barns fødsel med henvisning til forælderens køn.

Law on Parents Equal Opportunities (LAW No. 13 of 21/4/2018)

§ 1. Parental discrimination must not be made in connection with the birth of a child with reference to the parent’s gender.


Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr. 1001 af 24/8/2017)

O

Postnumre må ikke kunne ses, når man søger et eller andet – så “udkantsdanskere” bliver taget lige så alvorlige som Københavnere

X

§ 3 a. Arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle på baggrund af oprindelsessted inden for landet.
Stk. 2. Arbejdsgiver må ikke i forbindelses med eller under ansættelse af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes oprindelsessted inden for landet.

Announcement on the Prohibition of Discrimination in the Labor Market, etc. (LBK no. 1001 of 24/8/2017)

§ 3a. Employers must not discriminate on the basis of their place of origin within the country.
Para. 2. Employers may not, in connection with or during the employment of a wage earner, request, obtain or receive and make use of information about their place of origin within the country.


Lov om familiens velfærd (LOV nr. 93 af 21/4/2018)

O

Familielov. Alle familier burde have mulighed for kun at sende deres børn i institution max 30 timer om ugen.

X

§ 1. Arbejdsgiver skal ved deres timefastsættelse tage højde for de ønsker deres medarbejdere med børn under 18 år har.
Stk. 2. Medarbejderne er berettiget til at tilrettelægge deres arbejdsgang således at de aldrig er nødsaget til at lade deres børn tilbringe mere en 30 timer i institution ugentligt.
Stk. 3. Medarbejderens udnyttelse af denne lov må ikke have skadevirkning for medarbejderens muligheder på arbejdspladsen.

Law on Family Welfare (LAW No. 93 of 21/4/2018)

§ 1. Employers must take into account the wishes of their employees with children under the age of 18 in their time-fixing.
Para. 2. Employees are entitled to organize their work so that they never have to allow their children to spend more than 30 hours in the institution weekly.
Para. 3. Employee’s use of this Law must not adversely affect employee opportunities at the workplace.


Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr. 1001 af 24/8/2017)

O

Der bør være krav om at arbejdsgiverne indkalder en lige repræsentation* af både mænd og kvinder til samtale.

* Som reflekterer den samlede mængde af ansøgere.

X

§ 5. Arbejdsgiver skal indkalde et repræsentativt udsnit af begge køn af puljen af ansøgere til samtale til en stilling.

Announcement on the Prohibition of Discrimination in the Labor Market, etc. (LBK No. 1001 of 24/8/2017)

§ 5. Employer must call a representative sample of both genders of the pool of applicants for a call to a job.


Lov om borgerløn (LOV nr. 68 af 21/4/2018)

O

Alle skal have ret til en borgerløn som sikrer et vis eksistensgrundlag, og derudover påtage sig arbejde for at højne indtægt.

X

§ 1. Et fastsat beløb udbetales forpligtelsesfrit til alle danske statsborgere månedligt.

Law on Citizens’ Salaries (Law No 68 of 21/4/2018)

§ 1. A fixed amount is paid to all Danish nationals on a monthly basis.


Law on Public Domain (LAW no. 767 of 21/4/2018)

O

Information cannot be privately owned.

X

§ 1. Any information which is publically available or possible to obtain by legal means is owned by the public domain and cannot be owned by any individual.


Law on the prohibition of drones (LAW no. 21 of 21/4/2018)

O

Stop the use of drones; they are a direct violation of privacy.

X

§ 1. Any flying device that can be controlled to make recordings from a distance of more than 2 meters of the person controlling it is prohibited.


Databeskyttelsesloven (LOV nr. 345 af 21/4/2018)

O

Information omkring privatliv ved deling af billeder på sociale medier bør være langt lettere at forstå. Det kan ikke passe at man skal være uddannet jurist for at forstå reglerne.

X

§ 1. Virksomheder der tilbyder platforme til offentliggørelse af billeder må ikke skrive de dertilhørende retningslinjer med et læsbarhedsindex højere end 44.

Law on Data Protection (LAW no. 345 of 21/4/2018)

§ 1. Companies offering platforms for publishing images may not write the corresponding guidelines with a readability index higher than 44.


Law on punishment (LAW no. 977 of 9/8/2017)

O

Going on the streets naked is OK.

X

§ 232. Anyone who under indecent circumstances violates the public modesty is exempted from punishment.


Law on private censorship (LAW no. 108 of 21/4/2018)

O

Female nipples allowed on instagram.

X

§ 1. Companies which inforce censorship against the raised region of tissue on the surface of the breast of women are punished with a fine.


Lov om Borgerprøven (LOV nr. 675 af 21/4/2018)

O

Medmenneskelig ytrings-træning med tilhører/borgertest.

Jeg vil gerne have en lov der træner – ikke danner, men tester igen og igen hvilken effekt vores ytringer har. Så vi bliver bedre til at skrive/tale udtrykke og i overensstemmelse med det vi vil opnå – ikke virkningen som f.eks. er provokation, reaktion med det mål vi reelt vil have.

SÅ kan vi vælge medmenneskeligheden fra med vilje – men ikke blindt og i uvidenhed.

X

§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere borgerprøven, med det formål at undervise og prøve danske statsborgere i at opnå den højest mulige effektivitet af deres ytringer.

Law on Citizenship Test (LAW no. 675 of 21/4/2018)

§ 1. The Minister of Education is authorized to establish the citizen test, with the purpose of teaching and trying Danish citizens to achieve the highest possible effectiveness of their expressions.


Lov om Forbud mod Reklamer (LOV nr. 78 af 21/4/2018)

O

Reklamer skal være ulovlige.

X

§ 1. Enhver fysisk eller juridisk person, som viderebringer budskaber, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser straffes med bøde.

§ 1. Any natural or legal person who transmits messages aimed at promoting the marketing of goods or services is fined.


Law on Public Buildings (LAW no. 45 of 21/4/2018)

O

All buildings built with taxation or federal money should have lights that turn off when there is nobody in the room (sensored lights)

X

§ 1. Any new public buildings must have all of their lights installed to only activated when someone is using a specific space.


Law on Informative Material(LAW no. 9 of 21/4/2018)

O

Reusable museum folders, floorplans… for guests.
Please
Danke

X

§ 1. Museums which provide informative material, including information about the exhibitions and floor plan of the museum, to their guests must be sure to only provide reusable material and collect the material from guest before they leave the museum’s grounds.


Law on Punishment of Ignorance (LAW no. 78 of 21/4/2018)

O

Climate change deniers will be forced to spend the winter in Copenhagen.

X

§ 1. Any person who publically claims that there is insufficient evidence to prove that climate change is caused by humans must spend at least 3 months in the time period November to March in the city of Copenhagen.


Law on Public Cleaning (LAW no. 34 of 21/4/2018)

O

Every civilian should be obligated to clean up plastic in the public domain, for at least one day per year.

X

§ 1. Everyone is under civil duty to spend one day of eight hours cleaning public areas per annum.


Law on Fabrics (LAW no. 7 of 21/4/2018)

O

No clothing brands should be allowed to sell their products if the fabrics & the process to manufacture them damages and pollutes the soil.

X

§ 1. The redistribution of any item made from fabric which has been produced in a process which pollutes the soil where it is grown is punished by fine.


Law on Ownership of Fossil Fueled Vehicles (LAW no. 9 of 21/4/2018)

O

The application of a cap, per household, on the number of petrol or diesel powered vehicles allowed by the state.

This cap will be set at 2, and brought down to 1 in future.

X

§ 1. Any household is allowed to own a maximum of two vehicles fueled by fossil fuels until the year 2025.

Para. 2. After the year 2025 any household is allowed to own a maximum of one vehicle fueled by fossil fuels.


Law on the Final Ultimatum (LAW no. 6 of 21/4/2018)

O

We need either to make the planet earth habitable for future generations or piss off to Mars. Musk, help!

X

§ 1. If humanity has not managed to make the planet habitable to humans within the next 30 years, all of humanity will relocate to the nearest habitable planet in the solar system.


Law on Indoor Temperatures (LAW no. 45 of 21/4/2018)

O

A climate of 70 degrees indoors should be sufficient.

X

§ 1. Whenever the temperature of an indoor location is 21 degrees celcius or above, anyone complaining that it is too cold will be fined.


Law on Increased Environmental Awareness (LAW no. 893 of 21/4/2018)

O

Small business owners and employees for different companies, universities, etc. should be required to take an online class regarding environmental awareness.

X

§ 7. Owners of small businesses, employees of medium to large businesses and teaching staff at universities must finish a specialized teaching module on the environment created by the ministry of climate.


Law on Paper cup Consumption (LAW no. 786 of 21/4/2018)

O

Anyone who orders a tea, coffee, … to stay at a café, should not be given a paper cup but a mug.

X

§ 1. The distribution of paper cups in cafés, restaurants and other places which provide beverages must be limited to buyers intending to bring the beverage away from the place of distribution.


Lov om klimakreditter (LOV nr. 89 af 17/04/2018)

O

Alle borgere udstedes med 1000 klimakreditter årligt.
Enhver udledning og 1 kg CO2-ækvivalent koster 1 kredit.

X

§ 1. Formålet med denne lov er at sænke udledningen af kuldioxid.

§ 2. Enhver tildeles årligt 1000 klimakreditter til fri benyttelse.

§ 3. En klimakredit berettiger til et forbrug af kuldioxid på 1 kg.

Law on Climate Credits (LAW no. 89 of 17/04/2018)

§ 1. The purpose of this Law is to reduce carbon dioxide emissions.

§ 2. Every year, 1000 climate credits are allocated for free use.

§ 3. A climate credit justifies a consumption of 1 kilogram of carbon dioxide.


Lov om affaldssortering (LOV nr. 9 af 14/4/2018)

O

Alle husholdninger skal sortere deres affald, hvis ikke de gør det, skal det udløse en bøde.

X

§ 1. Enhver hustand som ikke sorterer affald i overensstemmelse med kommunens affaldshåndteringsplan straffes med bøde.

Law on Waste Sorting (LAW no. 9 of 14/4/2018)

§ 1. Any household who does not sort waste in accordance with the municipal waste management plan shall be fined.


Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017)

O

§ 9a: Enhver har ret til at plante et træ på en hvilken som helst grund/plads. Også på Østerbrogade. Et træ pr. Person. Hvis en persons træ dør har personen ret til at plante endnu et på hvilken som helst frie plads. Hvis en persons træ bliver beskadiget skal den der skader det plante et tilsvarende træ.

X

§ 8 c. Enhver berettiges til at plante ét træ på et valgfrit sted i landet, herunder skelnes der ikke til privat eller offentlig grund.
Stk. 2. Ved træets død genvinder personen denne ret.
Stk. 3. Enhver som bringer skade til en andens træ skal erstatte denne skade ved at plante et nyt, tilsvarende træ.

Announcement of Environmental Protection Law (LBK no. 966 of 23/06/2017)

§ 8c. Everyone is entitled to plant one tree in an optional place in the country, including no distinction between private or public grounds.
Para. 2. At the death of the tree, the person regains this right.
Para. 3. Anyone who brings harm to someone else’s tree must replace this damage by planting a new, similar tree.


Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017)

O

Forbyd at ikke lave produkter så de holder længst muligt.

X

§ 52 a. Producenter, som ved udarbejdelsen af deres produkter forsætteligt udfærdiger dem således, at de kunstigt opnår en kortere levetid end den længst mulige for produktet straffes med bøde.

Announcement of Environmental Protection Law (LBK no. 966 of 23/06/2017)

§ 52 a. Producers who, in the preparation of their products, make such products that artificially achieve a shorter life span than the longest possible for the product, is fined.


Bekendtgørelse af kildeskatteloven (LBK nr. 117 af 29/01/2016)

O

Internationale virksomheder skal beskattes af aktiviteter, dvs hvad de udfører i forskellige lande. Formålet med dette er at undgå at overskud føres ud af landet, og internationale selskaber derudover opererer skattefrit.

X

§ 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:
1) (…)
2) (…)
3) (…)
4) (…)
5) virksomheder med tilholdssted her i landet, for så vidt angår ethvert overskud optjent i landet.

Announcement of the Withholding Tax Law (LBK no. 117 of 29/01/2016)

§ 1. Obligation to respond to income tax to the state in accordance with the rules of this Law is:
1) (…)
2) (…)
3) (…)
4) (…)
5) companies with abode in this country, in respect of any profits earned in the country.


Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (LBK nr. 289 af 23/03/2017)

O

Øl skal være dyre.

X

§ 1. Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov. Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af §§ 3 A-3 C for varer henhørende under position 2203 og 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur 100 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet).

Announcement of Law on taxation of beer, wine and fruit wine, etc. (LBK no. 289 of 23/03/2017)

§ 1. A tax of beer is paid in this country in accordance with the provisions of this Law. The tax, other than goods covered by §§ 3A-3C, for goods falling within heading 2203 and 2206 of the EU Combined Nomenclature, amounts to 13,50 € per litre 100% pure alcohol (ethanol content).


Lov om brug af naturlige ressourcer (LOV nr. 67 af 14/4/2018)

O

Vi skal kun tage fra naturen det som vi selv kan bruge.

X

§ 1. Enhver person tillades kun at udvinde, høste eller på anden måde benytte naturligt fundne ressourcer i et omfang der dækker personens eget behov.

Natural Resources Law (LAW no. 67 of 14/4/2018)

§ 1. Any person shall be allowed to extract, harvest or otherwise use naturally found resources to cover the person’s own needs.


Bekendtgørelse af dyre- og planteværnsloven (LBK nr. 20 af 11/01/2018)

O

Plantelov – planter og dyr skal betragtes på lige fod. Der skal lovgives ens for planter og dyr. De er levende væsner med selvstændig tankevirksomhed. Man må ikke gøre dyr i verden ondt. Dyremishandling og plantemishandling skal være strafbart!

X

§ 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr eller planter uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Stk. 2. Har det i stk. 1 nævnte forhold haft karakter af grovere uforsvarlig behandling af dyr eller panter, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 3. Har det i stk. 2, jf. stk. 1, nævnte forhold haft karakter af mishandling, er straffen fængsel indtil 2 år.

Announcement of the Animal and Plant Protection Law (LBK No. 20 of 11/01/2018)

§ 28. Anyone who, by over effort, neglects or otherwise treats animals or plants irresponsibly, shall be fined or imprisoned for up to 1 year.
Para. 2. Does the in para. 1 mentioned condition have the nature of grossly irresponsible treatment of animals or pants, the sentence is fine or imprisonment for up to 2 years.
Para. 3. Does the in para. 2, cf. 1, mentioned condition have the nature of maltreatment, the sentence is imprisonment for up to 2 years.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

O

Begrænsning af ytringsfriheden. Hvis offentlige ytringer på nettet m.v., bagvasker (falske nyheder, der udgiver sig selv for at være alternative nyheder), påberåber sig at være sandhed, der beviseligt er usandt (løgn eller injurier), bør der falde dom, der offentligt tilbageviser og viser hvem der fabrikerede ”falske nyheder”.

X

§ 267 a. Fremsættes der en nyhed, der er egnet til at blive opfattet som sandhed, og er nyheden falsk, bliver der efter den forurettedes påstand i domsslutningen at optage bemærkning herom.

Penal Code Law (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 267 a. If a news is presented that is fit to be perceived as truth, and if the news is false, the respondent’s claim in the decision to make a comment will be made.


Law on Subsidies for Students Going Abroad (LAW no. 112 of 18/04/2018)

O

To increase our freedom we need to know and meet freedom. So every country could give their students the possibility to visit a country abroad for two months.

X

§ 1. Every student must have the opportunity to receive a subsidy for trip abroad.

Para 1) A subsidy can be granted for use for two months travel.


Lov om forbud mod visse typer af software (LOV nr. 113 af 18/04/2018)

O

Man skal kunne ytre sig over internettet lige meget hvor i verden man er, dvs. ingen forewall.

X

§ 1. En computer må ikke indeholde software i form af en firewall.

Law prohibiting certain types of software (LAW no. 113 of 18/04/2018)

§ 1. A computer may not contain software in the form of a firewall.


Lov om internationale kampdage for mænd og kvinder (LOV nr. 111 af 18/04/2018)

O

Mænd skal også have en international kampdag.

X

§ 1. Både mænd og kvinder skal have en fast årlig international kampdag der finder sted på følgende dage:

1) Kvindernes internationale kampdag finder sted hvert år den 8. marts.

2) Mændenes internationale kampdag finder sted hvert år den 8. september.

Law on International day for Men and Women (LAW no. 111 of 18/04/2018)

§ 1. Both men and women must have a permanent annual international day that takes place on the following days:

The Women’s International Match Day takes place every year on March 8th.

The Men’s International match day takes place every year on September 8th.


Lov om forbud mod sladder (LOV nr. 110 af 18/04/2018)

O

Det bør være ulovligt at sladre om andre. Man må ikke finde på historier om andre.

X

§ 1. Sladder om andre personer er ikke tilladt.

Stk. 2. Ved “sladder” forstås en indiskret videregivelse eller udveksling af nyheder, rygter og upålidelige oplysninger om andre, især vedr. deres privatliv

Law on banning gossip (LAW No. 110 of 18/04/2018)

§ 1. Gossip about other persons is not allowed.

Para. 2. “Gossip” means an indiscriminate disclosure or exchange of news, rumors and unreliable information about others, especially regarding their privacy.


Law on prohibition on palm oil (LAW no. 109 of 18/04/2018)

O

Prohibit the use of palm oil when we can replace it with another oil.

X

§ 1. Production, sale, distribution and use of palm oil is prohibited.


Lov om erhvervsdrivende virksomheders udvalg for grøn omstilling (LOV nr. 108 af 18/04/2018)

O

Alle virksomheder skal have et udvalg, der står for grøn omstilling.

X

§ 1. En erhvervsdrivende virksomhed skal nedsætte et udvalg, der iagttager virksomhedens grønne omstilling og bæredygtighed for miljøet.

Law on Business Enterprises Committee for Green Conversion (LAW no. 108 of 18/04/2018)

A business operator shall set up a committee that observes the company’s green conversion and sustainability to the environment.


Lov om mærkning til affaldssortering (LOV nr. 107 af 18/04/2018)

O

På al indpakning af fødevarer, husholdning, inventar mv. skal der stå, hvordan det skal affaldssorteres.

X

§ 1. Færdigpakkede fødevarer, husholdningsmidler og inventar, skal mærkes med følgende oplysninger:

1) Affaldstype

2) Hvordan affaldstypen bortskaffes korrekt

Law on Labeling for Waste Sorting (LAW No. 107 of 18/04/2018)

§1. Ready-made food, household goods and fixtures must be marked with the following information:

1) Waste type

2) How the waste type is disposed of properly


Bekendtgørelse af lov om kemikalier (LBK nr 115 af 26/01/2017)

O

Forbyd al kemisk sprøjtning.

X

§ 24. Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må ikke sælges.

Announcement of Chemicals Law (LBK No. 115 of 26/01/2017)

§ 24. Very toxic and toxic substances and mixtures must not be sold.


Law on Smoke-free Environments (LOV nr 512 af 06/06/2007)

O

No more smoking cigarettes inside the tavernas/bars in Denmark.

X

§ 22. Smoking is not allowed in taverns and bars.


Bekendtgørelse af lov om afgift af kød og animalske produkter (Bekendtgørelse nr. 106 af 17/04/2018)

O

Al animalsk skal pålægges en afgift, så de firedobles i pris. Denne indtægt kan f.eks. bruges på at nedsætte prisen på nødder og plantemælk.

X

§ 1. Af følgende varer svares afgift til statskassen:

Kød og animalske produkter

§ 2. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af den afgiftspligtige vægt:

180 kr. pr. kg.

Announcement of Law on the levy of meat and animal products (ANN. no. 106 of 17/04/2018)

§ 1. The following taxes shall be paid to the treasury:

1) Meat and animal products

§ 2. The tax shall be paid according to the following rates on the basis of the taxable weight:

2) 24,17 € Per. kg.


Lov om udfasning af monetære betalingsmidler (LOV nr. 105 af 17/04/2018)

O

Vi skal have det gamle byttesamfund igen og afskaffe penge. For hvis der ikke er penge, vil firmaer ikke sætte dem over miljøet.

X

§ 1. Fra 1. januar 2019 påbegyndes udfasning af monetære betalingsmidler. Udfasningen skal  være gennemført senest 1. januar 2021.

§ 2. Fra 1. januar 2021 kan der kun betales med ikke-monetære betalingsmidler.

Stk. 1. Ved “ikke-monetære” betalingsmidler forstås i denne lov jord, genstande, varer; herunder afgrøder, fødevarer mv., husdyr, råmateriale og lignende.

Law on phasing out of monetary payment instruments (LAW no. 105 of 17/04/2018)

§ 1. From 1 January 2019, the phasing out of monetary means will begin. The phasing out must be completed by 1 January 2021.

§ 2. From 1 January 2021 only non-monetary means of payment may be paid.

Para. 1. By “non-monetary” means of payment, this Law means land, objects, goods; including crops, food, etc., livestock, raw materials and the like.


Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (LBK nr 760 af 21/06/2016)

O

Alle økologiske madvarer skal være momsfrie. Til gavn for naturen og vores sundhed.

X

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

1-21 (…)

22) Økologiske madvarer

Announcement of Value Added Tax Law (LBK No. 760 of 21/06/2016)

§ 13. The following goods and services are exempt from tax:

1-21 (…)

22) Organic foods


Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr 1062 af 07/09/2017)

O

Der er behov for at indføre roadpricing på privatkørsel i Danmark. Registreringsafgiften kan omlægges til at blive betalt ved forbrug, mere end ”up front” som i dag

X

§ 4. Afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 7, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser der opkræves årligt:

1) Motorcykler: 0,25 kr. pr. kørt kilometer

2) Andre køretøjer: 0,5 kr. pr. Kørt kilometer

Announcement on the Registration of Motor Vehicles Taxes, etc. (LBK No. 1062 of 07/09/2017)

§ 4. The tax is calculated for new vehicles and for reconstructed vehicles which are subject to taxation according to § 7 of the taxable value of the vehicle with the following rates being charged annually:

1) Motorbikes: 0,03 € Per. mileage

2) Other vehicles: 0,07 € Running mileage


Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (LBK nr 748 af 20/06/2016)

O

Ingen WiFi i institutioner med børn under 18 år. Ingen tændte smartphones i institutioner med børn under 18 år. Ingen mobilmaster i nærheden af institutioner med børn under 18 år eller i nærheden af hospitaler. Før man om 30-40 år med 100% sikkerhed ved, om det er skadeligt for kroppen.

X

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

(Stk. 2-5)

Stk. 6. Dagtilbud skal indrettes, således at der ikke forefindes indendørs dækning med trådløst netværk.

Announcement of Law for Day, Leisure and Club Offer, etc. for children and adolescents (LBK No. 748 of 20/06/2016)

§ 7. Children in day care services must have a physical, mental and aesthetic children’s environment that promotes their well-being, health, development and learning.

(Para. 2-5)

Para. 6. Daycare must be arranged so that there is no indoor coverage with wireless networks.


Law on Maximum Garbage Production by Household (LAW no 103 of 17/04/2018)

O

People should be allowed a limited amount of waste per week. That way they will be more conscious and less wasteful and support the environment.

X

§ 1. Every household is allowed to produce a maximum of 1 kilogram of garbage per week.

Para 2. If more than 1 kilogram is produced, a fee of 100 DKK per 100 grams of garbage must be paid.


Law on the Sale of Bottled Water (LAW no 102 of 12/04/2018)

O

Ban plastic water bottles. Don’t sell water in countries where the tap water is fine to drink.

X

§ 1. The sale of bottled water that does not consist of tap water is not permitted.


Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 172 af 27/02/2018)

O

There should be globalized basis to history taught across all education. Divides are being caused by countries deciding on historical teachings in an effort to ”dictate” our understanding of the world we see. We are globalized, education should reflect this.

X

§ 1. Alle staters uddannelsesinstitutioner, der direkte eller indirekte faciliteter undervisning i historie, er forpligtet til sammen at nå til enighed om og udforme en fælles udlægning af verdenshistoriens begivenheder.

Stk. 2. De historieudlægninger, som parterne når til enighed om, skal være baseret på ny og anerkendt forskning fra hele verden, og løbende opdateres.

§ 1. All educational institutions of the States, which directly or indirectly, are  facilitating education in history, are bound to reach agreement on and design a common presentation of world history events.

Para. 2. The stories that the parties agree upon shall be based on new and recognized research from all over the world, and continuously updated.


Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (BEK nr. 1427 af 27/11/2017)

O

Alle virksomheder i Danmark bør – efter størrelse – være forpligtet til at modtage lærlinge/praktikanter, så alle er sikret en læreplads og dermed mulighed for at fuldføre deres uddannelse.

X

§ 1. Alle virksomheder skal have mindst én lærling eller praktikant ansat.

Stk. 2. Antallet af lærlinge eller praktikanter fastsættes ud fra virksomhedens størrelse.

§ 1. All companies must have at least one apprentice or trainee employee.

Para. 2. The number of apprentices or trainees is determined based on company size.


Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 172 af 27/02/2018)

O

History of women, people of color and indigenous peoples shall be taught as part of the normal curriculum. Not as a separate subject, as part of the entire legacy of the human race.

X

§ 1. Faglederne på alle videregående uddannelser skal tilrettelægge pensum på en sådan måde, så de studerende bliver gjort bekendt med kvinders, ikke-hvide racegjorte og oprindelige folks historie.

Stk. 2. Studerende på alle videregående uddannelser skal ligeledes introduceres for ikke-hvide og ikke-mandlige forfattere og teoretikere under hele deres uddannelse.

Stk. 3. Kravene i medfør af stk. 1. kan ikke opfyldes ved at tilrettelægge særskilte forløb om kvinder, ikke-hvide racegjorte og oprindelige folk, men er udelukkende opfyldt ved at integrere disse dele af den menneskelige historie.

§ 1. The faculty of all higher education programs shall organize a curriculum in such a way that the students become acquainted with the history of women’s non-white racial and indigenous people.

Para. 2. Students of all higher education must also be introduced to non-white and non-male authors and theorists throughout their education.

Para. 3. The requirements pursuant to para 1. can not be met by organizing separate courses of women, non-white raced and indigenous peoples, but is solely fulfilled by integrating these parts of human history.


Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LOV nr 411 af 11/04/2016).

O

Retten til at ”få lov” til at være psykisk syg uden at blive smidt ud af uddannelse/lade det få konsekvenser ift. fravær.

X

§ 1. Alle uddannelsesinstitutioner skal støtte og vejlede studerende med psykiske lidelser og vanskeligheder på en sådan måde at de har samme mulighed for at gennemføre deres ønskede uddannelse på lige vilkår med deres medstuderende.

Stk. 2. Ingen studerende med psykiske lidelser eller vanskeligheder kan bliver bortvist eller udmeldt fra det studie de er indskrevet på med henvisning til fravær eller manglende studieaktivitet, der er forårsaget af deres psykiske helbred.

§ 1. All educational institutions shall support and guide students with mental disorders and difficulties in such a way that they have the same opportunity to complete their desired education on equal terms with their fellow students.

Para. 2. No student with mental disorders or difficulties may be expelled or withdrawn, from the study they are enrolled, with reference to absence or lack of study activity caused by their mental health.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

O

Alle elever i den danske folkeskole skal på et tidspunkt lave et projekt, hvor de skal starte deres egen virksomhed. De må selv bestemme, hvad den skal beskæftige sig med. Dermed vil alle blive mere fortrolige med livet som iværksætter, og sætte pris på de udfordringer virksomheder har.

X

§ 1. Folkeskolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettetuddannelse og lokalsamfundsinstitutioner, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål.

Stk. 2. Som led i de i stk. 1 nævnte samarbejder skal alle elever mindst én gang i deres tid i folkeskolen arbejde projektorienteret over en længere periode med at udvikle deres egne virksomheder.

§ 1. Primary schools are part of collaborations, including partnerships, with companies, institutions for vocational education and training and community institutions that can contribute to the achievement of the purpose of the primary school.

Para. 2. As part of the procedures referred to in para 1 as mentioned above, all pupils must work project-oriented over a longer period of time developing their own businesses at least once while in primary school.


Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016)

O

Alle uddannelser skal foregå på et gymnasium, så elever med tekniske uddannelser får mulighed for et ”ungdomsfællesskab”, hue og evt. studenterkørsel i lighed med de boglige.

X

§ 1. Alle ungdomsuddannelser skal placeres geografisk sådan at gymnasiale og tekniske uddannelser modtager undervisning det samme sted.

§ 1. All secondary education must be geographically arranged so that upper secondary and technical education receives the same education.


Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneargentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004

O

Genindfør nattog og nedsæt antallet af flyafgange mellem Europas byer.

X

§ 1. Nattog skal være tilgængelige på alle længere strækninger mellem byer i Europa.

Stk. 2. Nattog mellem europæiske byer skal udbydes til priser, der kan konkurrere med priserne på flyafgange på samme strækninger.

§ 1. Night trains must be  reinserted on all further distances between cities in Europe.

Para. 2. Night train between European cities must be offered at prices that can compete with the prices of flights on the same routes.


Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 934 af 27/06/2017)

O

Mere kødfri mad i offentlige institutioner.

X

§ 1. Alle offentlige institutioner, der serverer mad for ansatte eller borgere, skal tilbyde vegetariske og veganske alternativer ved alle måltider.

Stk. 2. Offentlige institutioner skal derudover have mindst én kødfri dag om ugen.

§ 1. All public institutions serving food for employees or citizens shall offer vegetarian and vegan alternatives at all meals.

Para. 2. In addition, public institutions must have at least one meat-free day in a week.


Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017)

O

Forbyd forbrændingsmotorer i byerne.

Reduktion af overbefolkning kan forbedre klimaet ved at reducere/lette det menneskelige dræn af naturressourver. Ved at 1) destigmatisere valget om ikke at reproducere og 2) gøre prævention bredt tilgængeligt. På den måde kan vi gøre vores liv mere bæredygtige på flere dimensioner.

X

§ 1. Som led i den større klimaindsats er regeringen forpligtet til at lave tiltag, der kan være med til at bremse den stigende overbefolkning, herunder ved at

1) Igangsætte og støtte folkeoplysningskampagner, der kan medvirke til at afstigmatisere valget om ikke at reproducere, herunder understøtte den kritiske debat om kernefamilieidealet og

2) Udbrede den frie og gratis adgang til prævention for hele befolkningen.

§ 1. As part of the greater climate effort, the government is required to take action that may slow down the growing overpopulation, including by

1)   Initiating and supporting public awareness campaigns that can help to despatch the election not to reproduce, including supporting the critical debate on the core family ideology and

2) Spreading the free and free access to contraception for the entire population.


Bekendtgørelse af lov om visse arhvervsdrivende virksomheder (LBK nr. 1295 af 15/11/2013)

O

Der skal være en lov, der påbyder IT-virksomheder at indtænke oprydning/sletning af data i deres udvikling.

X

§ 1. Firmaer og organisationer, der i forbindelse med deres virksomheder indsamler og eller opbevarer større mængder data, skal have en strategi for oprydning af data som del af deres drift.

Stk. 2. Oprydning i og bortskaffelse af data skal ske i videst muligt omfang og under hensyntagen til miljøet og mindst mulig strømforbrug.

§ 1. Companies and organizations that collect and store large amounts of data in their businesses must have a strategy for data erasure as part of their operations.

Para. 2. Cleanup and disposal of data must be done as far as possible and taking into account the environment and minimum power consumption.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

O

Børn skal ikke være bange for deres lærer, så jeg håber lærerne vil tage den med ro.

X

§ 1. Ingen elever må leve med frygt eller utryghed i relationen til deres lærere eller pædagoger i skoler og daginstitutioner.

Stk. 2. Det er læreren eller pædagogens ansvar at skabe gode og positive relationer til børn og elever.

§ 1. No pupils may live with fear or insecurity in relation to their teachers or educators in schools and day-care centers.

Para. 2. It is the teacher or educator’s responsibility to create good and positive relationships with children and students.


Lov om offentlighed i forvaltningen (LOV nr. 606 af 12/06/2013)

O

Som en del af ytrings- og informationsfriheden bør medierne i højere grad kunne få aktindsigt i samfundsrelevante sager.

X

§ 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte informations- og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet og mediernes formidling af informationer til offentligheden.

§ 2. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling.

Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter, med de i denne lov nævnte undtagelser, adgang til alle dokumenter, registre og journaler vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Stk. 3. Repræsentanter for medier og andre folkeoplysningsinstitutioner samt andre, der søger om aktindsigt på baggrund af arbejde til støtte for de i § 1 anerkendelsesværdige formål er fritaget fra lovens undtagelser.

§ 1. The purpose of the law is to ensure transparency among authorities, etc. in particular to support

1) freedom of information and expression,

2) citizens’ participation in democracy and

3) media dissemination of information to the public.

§ 2. Anyone may require to be made aware of documents that have been entered into or created by an authority, etc. as part of administrative procedures.

Para. 2. With the exceptions mentioned in this Law, the right of access shall include access to all documents, records and records relating to the documents in question.

Para. 3. Representatives of media and other public awareness institutions and other persons seeking access to documents on the basis of work in support of the eligibility criteria mentioned in § 1 are exempt from the exceptions of the Law.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Every human is allowed to show her/his/their naked upper body in public or on any form of media.

X

§ 1. Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet.

Stk. 2. Blottelse af overkroppen omfattes ikke af stk. 1. og kan ikke anses som værende uanstændigt hverken i det offentlige rum eller på offentlige fora på internettet.

§ 1. It is forbidden on or off to a road or other places, where there is ordinary access to show indecent behavior, such as by obscene words or actions, by obscene exposure of the body.

Para. 2. Uncovering of the upper body is not covered by paragraph. 1. and can not be regarded as indecent either in public spaces or in public forums on the Internet.


Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. November 1989 om Barnets Rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992)

O

Man har lov til at sige hvad man vil til forældre, men ikke bande.

X

§ 1. Ethvert barn har lov til at ytre sig frit overfor dennes forælder/værge så længe ytringerne siges med et respektfuldt sprog.

§ 1. Every child is allowed to express himself freely to his / her parent / guardian as long as the expressions are said in a respectful language.


De forende nationers deklaration om anerkendelse af staten Palæstina.

O

Free Palestine. There is nothing known as state of Israel.

X

Frit Palæstina. Der er ingen israelsk stat.

§ 1. Den palæstinensiske stats territorielle jurisdiktion strækker sig fra Middelhavet mod vest, fra Libanon mod Nord, Syrien og Jordan mod Øst og Egypten mod sydvest.

Stk. 2. Styreformen er demokratisk parlamentarisme og retsstatsprincippet skal være grundlaget for regeringen i Palæstina.

Stk. 3. Enhver, der opholder sig på palæstinensisk territorium er lige for loven og ingen kan udsættes for diskrimination på baggrund af race, køn, religion, politisk overbevisning eller noget andet.

§ 1. The territorial jurisdiction of the Palestinian Territory extends from the Mediterranean to the west, from Lebanon to North, Syria and Jordan to East and Egypt to the southwest.

Para. 2. The governance is democratic parliamentarism and the rule of law must be the basis of the government in Palestine.

Para. 3. Anyone who lives in Palestinian Territory is equal to the law and no one can be discriminated against on the basis of race, gender, religion, political conviction or anything else.


Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

O

Alle bør have lige ret til uddannelse, og blinde auditions bør derfor være fast procedure ved optag på videregående uddannelser.

X

§ 1. Studiepladser på alle landets videregående uddannelser tildeles ansøgere med adgangsgivende eksamener og på baggrund af optagelsessamtaler på den pågældende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Optagelsessamtaler i medfør af stk. 1. skal gennemføres uden at ansøgerens identitet afsløres. Samtalerne kan udføres digitalt eller ved fysisk fremmøde.

§ 1. Studying places in all the country’s higher education programs are awarded to applicants with admission exams and on the basis of admission interviews at the relevant educational institution.

Para. 2. Recordings pursuant to para 1. must be completed without revealing the applicant’s identity. The conversations can be performed digitally or by physical attendance.


Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. (BEK nr. 1153 af 23/11/2006)

O

Cpr-numre skal være kønsneutrale.

X

§ 1. Enhver skal have tildelt en personnummer.

Stk. 2. 1-2 position angiver personens fødselsdag. 3-4 position angiver personens fødselsmåned. 5-6 position angiver fødselsår uden århundrede. 7-10 position er et løbenummer og tilfældigt uden at angive personens fødselsdag eller køn.

§ 1. Everyone must have assigned a social security number.

Para. 2. 1-2 position indicates the person’s birthday. 3-4 position indicates the person’s birth month. 5-6 position indicates birth year without century. 7-10 position is a serial number and by chance without specifying the person’s birthday or gender.


Bekendtgørelse af værnepligtsloven (LBK nr. 225 af 13/03/2006)

O

Just as some countries have obligatory military duty, there should be a law that everyone should partake in at least 6 months of working in costumer service, so that everyone has an understanding of what it’s like to serve people.

X

§ 1. Enhver borger er undergivet serviceværnepligt.

Stk. 2. Værnepligtige skal gøre værnepligtstjeneste, der består i mindst 6 måneders arbejde i en stilling inden for servicebranchen.

§ 1. Every citizen is subject to service obligation.

Para. 2. Consular officers shall perform a ministry of compulsory services consisting of at least 6 months work in a position in the service industry.


FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder 1948

O

No person should be considered illegal. Everyone should be allowed to live and work where ever she or he wants to. Every person should be a world citizen.

X

§ 1. Under hensyntagen til princippet om menneskeligt ligeværd, hvori menneskets naturlige værdighed og hele menneskehedens lige og umistelige rettigheder anerkendes som grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden, kan intet menneske betegnes som illegal.

Stk. 2. Efterlevelse af princippet om menneskeligt ligeværd, jf. stk. 1., forudsætter, at ingen stat opstiller barrierer for individets ret til at leve og arbejde inden for den pågældende stats territorium.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2. anerkendte rettigheder og friheder tilkommer enhver, der opholder sig på Jorden.

§ 1. In view of the principle of human equality, in which human dignity and the equal and inalienable rights of all humanity are recognized as the basis of freedom, justice and peace in the world, no human can be termed illegal.

Para. 2. Compliance with the principle of human equality, cf. first, assumes that no state sets barriers to the individual’s right to live and work within the territory of that State.

Para 3. The items mentioned in para. 1 and 2 recognized rights and liberties for anyone who lives on Earth.


Lov om internationalt udviklingssamarbejde (LOV nr. 555 af 18/06/2012)

O

Denmark must pay reparations to the populations it has exploited in the past via colonialism.

X

§ 1. Tidligere koloniserede stater og folk har ret til erstatning for frarøvede naturressourcer, uretmæssig begunstigelse og andet tab samt en godtgørelse for svie og smerte fra de tidligere kolonisatorer.

Stk. 2. Erstatningens størrelse afgøres ud fra tidligere handlinger såvel som nutidige eftervirkninger af kolonialisme, herunder eftervirkninger af tidligere menneskerettighedskrænkelser gennem fortsat økonomisk og social deprivation.

§ 1. Earlier colonized states and people have the right to compensation for deprived natural resources, improper favor and other losses as well as compensation for the pain and suffering of the former colonizers.

Para. 2. The amount of compensation is determined on the basis of past actions as well as the contemporary aftermath of colonialism, including the effects of previous human rights violations through continued economic and social deprivation.


Bekendtgørelse af navneloven (LBK nr. 1816 af 23/12/2015)

O

We should all have the equal right to be called what one wants to be called.

X

§ 1. Enhver har ret til det navn og pronomen, som vedkommende selv ønsker.

Stk. 2. Et navn eller pronomen kan bortkastes eller ændres, såfremt  den pågældende ønsker det.

Stk. 3. Ingen må udsættes for at blive kaldt ved et bestemt navn eller pronomen, hvis dette er i strid med den pågældendes eget ønske.

§ 2. Indberetning om officiel navngivning, navneændring eller ændring af pronomen indgives til Statsforvaltningen.

Stk. 2. Efter officiel indberetning i medfør af § 2, stk. 1, er enhver offentlig myndighed forpligtet til at rette sig efter ændringer af navn og eller pronomen i forbindelse med kommunikation til den pågældende.

§ 2. Reporting of official naming, name change or change of pronouns shall be submitted to the State Administration.

Para. 2. Following official notification pursuant to § 2, para. 1, any public authority is required to comply with changes of name and / or pronouns in connection with communication with the person concerned.


Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (LBK nr. 1001 af 24/08/2017)

O

Vi har brug for ligestilling, der ikke blot er formel, men reel. Det bør f.eks. ikke fremgå af ansøgninger, om der er tale om en kvindelig eller en mandlig ansøger. For mennesker kan ikke selv se, hvor meget kønnet betyder.

X

§ 1. For at fremme ligestilling og undgå direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn er enhver arbejdsgiver, i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, forpligtet til udelukkende at indkalde kandidater hvis stillingsansøgninger ikke indeholder oplysninger, der medvirker til at afsløre vedkommendes køn, herunder navn, billede og cpr-nummer.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af ethvert stillingsopslag, at ansøgninger med ikke-kønsneutrale oplysninger, jf. stk. 1, ikke vil blive behandlet.

§ 1. In order to promote equality and avoid direct and indirect discrimination on grounds of gender by any employer, in connection with the recruitment of new employees, is obliged to convene candidates only if job applications do not contain information that helps to reveal his / her gender, including name, picture and social identification number.

Para. 2. It must be clearly stated in any vacancies that applications with non-gender-neutral information, cf. 1 will not be processed.


General Agreement on Tariffs and Trade (WTO 01/01/1994)

O

Tariffs will not be levied against nations with a lower GDP per capita. No nation will take action to prevent another nation from subsidizing domestic products.

X

§ 1. Stater med lav BNP pr. indbygger kan fravige princippet om, at interne afgifter ikke bør anvendes på importerede eller indenlandske produkter for at give beskyttelse til indenlandsk produktion.

Stk. 1. Stater, der er omfattet af stk. 1. fremgår af WTO’s liste over lande med lav BNP, der udarbejdes årligt.

Stk. 2. Ingen stat bør tage skridt, der kan forhindre lande med lav BNP i at udøve deres rettigheder i medfør af stk. 1.

§ 1. Low-GDP countries per. residents may depart from the principle that internal taxes should not be applied to imported or domestic products to provide protection for domestic production.

Para. 1. States covered by para. 1. can be seen in the WTO list of countries with low GDP, which is prepared annually.

Para. 2. No state should take steps to prevent countries with low GDP in exercising their rights pursuant to para. 1.


Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus (LOV nr. 298 af 17/11/1953)

O

Alle har ret til at få en fødselsdagsgave af dronningen (vi betaler alligevel for gildet).

X

§ 1. Statens ydelse til regenten bestemmes for dennes regeringstid ved lov. Ved denne fastsættes tillige, hvilke slotte og andre statsejendele der skal overlades regenten til brug.

§ 2. Som kompensation for statens ydelser til regenten, jf. § 1, har enhver ret til en årlig gave fra regenten i forbindelse med vedkommendes fødselsdag.

Stk. 2. Regenten er ansvarlig for anskaffelse og levering af gaver i medfør af § 2, stk. 1.

§ 1. Government benefits to the Regent shall be governed by law. This also determines which castles and other state property to be left Regent for use.

§ 2. As compensation for the Government’s benefits to the Regent, cf. § 1, every person has the right to an annual gift from the Regent in connection with his or her birthday.

Para. 2. The Government is responsible for the procurement and delivery of gifts pursuant to § 2 para. 1.


Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (LBK nr. 1001 af 24/08/2017)

O

Alle dyr skal have en ligestilling sel dyr de er også en slaks mennesker.

X

§ 1. Ingen må udsætte et andet individ for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grand af art. En instruktion om at forskelsbehandle et individ på grund af art betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 2. Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af art, jf. stk. 1, behandles af Ligebehandlingsnævnet.

§ 1. No person may expose another individual to direct or indirect discrimination based on species. An instruction to discriminate an individual because of species is considered discrimination.

Para. 2. Complaint of violation of the prohibition of discrimination due to species, cf.  para.1, is treated by the Equal Treatment Board.


Announcement of the Penalty Code (ANN no 977 of 09/08/2017)

O

Everybody must be treated equally in the realm of law. Prisoners should be treated like humans (and have rights). They should not be confined, ignored, and stripped of their lives outside. Other methods should be used to tackle crime. Prison should not be a default solution.

X

§ 31. The ordinary sentence is a fine.

§ 32. Prison can not be sentenced.


Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (LOV nr 295 af 27/04/2005 )

O

Jeg er en 21-årig homoseksuel mand, der sikkert på et tidspunkt kunne tænke mig at få børn. I dag kan jeg ikke få det på samme vilkår som andre, grundet adoptionsregler. Det er krænkende for mig som menneske at blive set anerledes kun på baggrund af min seksualitet. Jeg må ikke engang hjælpe andre med at få børn ved sæddonation. Heller ikke donere blod som hjælp til andre mennesker. Jeg vil gerne, men kan ikke. Kun på baggrund af min SEKSUALITET! Ville gerne ses som lige så meget værd.

X

§ 7a. Sundhedsstyrelsen kan ikke fastsætte regler om at mænd, der har haft seksuel kontakt med andre mænd, ikke må donere blod.

Law on procurement of human blood for treatment purposes (LAW No. 295 of 27/04/2005)

§ 7a. The National Board of Health can not set rules that men who have had sexual contact with other men should not donate blood.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr 1510 af 14/12/2017)

O

Jeg ønsker at indføre en lov som: sikrer at ligestilling og generel respekt for andre mennesker bliver en del af pensum i folkeskolen, så vel som gymnasiet (og evt. som forsikrende workshops på arbejdspladser). Dette vil hjælpe unge mennekser leve et liv med respekt for andre, samt føle sig respekteret af andre.

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag (a-f)

g) Ligestilling

2) Praktiske/musiske fag (a-e)

f) Respekt for andre i praksis

3) Naturfag (a-e)

Announcement of Law for Primary School (LBK no. 1510 of 14/12/2017)

Section 5. The content of the teaching is chosen and organized so that it allows students to acquire professional insight, overview and experience of relationships. The teaching will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through teaching in interdisciplinary topics and issues.

Para. 2. Teaching in 1-9. class is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities (a-f)

g) Equality

2) Practical / Music subjects (a-e)

f) Respect for others in practice

3) Science (a-e)


Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet (LBK nr 896 af 24/08/2004)

O

Alle skulle kunne arbejde færre time således at alle kunne få arbejde (dvs. alle har job).

X

§ 4. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 40 timer inkl. overarbejde.

Announcement on the Completion of Parts of the Working Time Directive (LBK no. 896 of 24/08/2004)

§ 4. The average working time during a seven-day period calculated over a period of 4 months shall not exceed 40 hours incl. overtime.


Law on Unisex Toilets (LAW no 94 of 02/04/2018)

O

In terms of gender equality there shouldn’t be male or female passport or male or female toilet, gender equality is not based on ethnic or sexual minority groups, there should not be any influence on education, social treatment or living opportunities.

X

§ 1. Public toilets must not distinguish between sex and thus must be unisex toilets.


Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr 1001 af 24/08/2017)

O

Det bør være forbudt at have spørgeskemaer til private og offentlige stillinger hvor man spørger til folks alder. Da man ikke må diskriminere pga. alder er denne oplysning overflødig – og virker mistænkelig. Overtrædelse heraf bør straffes med bøde.

X

§ 5. Der må ikke ved annoncering forespørges, at den ansættelsessøgende angiver sin alder.

Announcement on the Prohibition of Discrimination in the Labor Market, etc. (LBK no. 1001 of 24/08/2017)

§ 5. Advertising may not require the applicant to state his age.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

O

Vi kan ikke lide det der med at folk kan kigge ind af vores webcams det er dårlig stil. Det bør straffes med at de skal blive fulgt af et kamera i resten af deres liv. Så bliver det sikkert ikke så sjovt at gå på WC efter man har spist sushi. Ta’ den!

X

§ 264 b. Den der uberettiget iagttager andre personer eller ikke tilgængelige steder gennem et webcam, straffes med videoovervågning på ubestemt tid.

Announcement of the Penal Code (LBK no. 977 of 09/08/2017)

§ 264b. Anyone who improperly observes other persons or non-accessible places through a webcam is punished with video surveillance for an indefinite period.


Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (BEK nr 1148 af 09/12/2011)

O

Individets ret til privatliv skal være ukrænkeligt. Derfor må individet ikke kunne samtykke til samejerskab af information af personlig karakter (billeder, video, korrespondance).

X

§ 3. Fysiske eller juridiske personer må ikke lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade tredjepart lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, heller ikke selvom slutbrugeren giver samtykke hertil.

Announcement of Demands onInformation and Consent for Storage or Access to Information in Terminal Equipment of End User (BEK no. 1148 of 09/12/2011)

§ 3. Physical or legal persons may not store information or access information already stored in an end user’s terminal equipment or allow third parties to store information or access information, even if the end user agrees.


Law on prohibition on screen shots (LAW no 95 of 03/04/2018)

O

Conversations should not be screenshot unless it is used as evidence against a person who is doing harm (e.g. bullying/abuse)

X

§ 1. Screenshots of pictures, conversations or threads online is prohibited.


Lov om brug af mobiltelefon i det offentlige rum (LOV nr. 96 af 03/04/2018)

O

Jeg vil gerne forbyde høj snak i mobiltelefon i det offentlige rum. Strafferammen skal være at man får frataget sin mobiltelefon i 1-14 dage.

X

§ 1. Ved snak i mobiltelefon i det offentlige rum må lydniveauet ikke overstige 60 dB.

Law on the Use of Mobile Phones in Public Areas (LAW no 96 of 03/04/2018)

§ 1. When talking on mobile phones in public areas, the sound level must not exceed 60 dB.


Lov om behandling af personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000 )

O

Sociale medier må ikke holde dine samtaler og billeder i mere end tre år.

X

§ 5 Stk. 5. Indsamlede oplysninger må ikke opbevares i et længere tidsrum end tre år.

Law on Processing of Personal Data (LAW No 429 of 31/05/2000)

§ 5 Para. 5. Collected information may not be stored for a longer period than three years


Announcement on Notice of Information and Consent for Storage or Access to Information in End User Terminal Equipment (ANN no 1148 af 09/12/2011)

O

It is forbidden for websites to keep or use information of its users.

X

§ 3. Physical or legal persons may not store information or access information already stored in an end-user terminal equipment or allow third parties to store information or access information.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

O

Jeg ønsker et forbud mod drengeomskæring. Selvom EMD ikke har taget stilling pga. konflikten mellem privatliv og retten til religionsfrihed, bør Danmark være et forgangsland og gøre op med de overgreb, som drengebørn udsættes for.

X

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige eller mandlige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Announcement of the Penal Code (LBK no. 977 of 09/08/2017)

§ 245 a. Any person who, in a bodily attack with or without consent, interrupts or otherwise removes female or male external sexual organs in whole or in part, is sentenced to imprisonment for up to 6 years.


Bekendtgørelse om Forældres Adgang Til Barnets Terminaludstyr (BEK nr. 73 af 24/02/2018)

O

Forældre må ikke tjekke deres børns mobiltelefon. Der skal være en lov, som beskytter børns ret til privatliv, som forbyder forældre/værge at tjekke telefoner og andet elektronisk.

X

§ 1. Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, kan ikke kræve adgang til barnets terminaludstyr.

Stk. 2 Ved “terminaludstyr” forstås:

Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.

Announcement of Parents’ Access to the Child’s Terminal Equipment (BEK no. 73 of 24/02/2018)

§ 1. The person or custody of a child may not require access to the child’s terminal equipment.

Para. 2 “Terminal equipment” means:

A product or a relevant component herein that enables communication and is intended to be directly or indirectly connected to network termination points in public electronic communications networks.


Lov om behandling af personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000 )

O

Borgere skal have besked hver gang myndighederne søger på deres navn, samt i hvilken forbindelse.

X

§ 31a. Søges der på personoplysninger til brug for udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, skal den dataansvarlige give personen meddelelse herom.

Law on the Processing of Personal Data (LAW no 429 of 31/05/2000)

§ 31a. If personal information is sought for the purpose of performing a public authority task, the data controller shall notify the person concerned.


Bekendtgørelse om restaurationsvirksomheders madtilbud (LBK nr. 97 af 03/04/2018)

O

Vegetariske muligheder skal tilbydes i alle danske cafeer, restauranter, kantiner m.m. – som Dansk Vegetarisk Forening allerede er ved at få fremsat som en ny lov.

X

§ 1. Alle restaurationsvirksomheder skal tilbyde et plantebaseret måltid, som er mættende og nærende.

Announcement on Catering Services (ANN no. 97 of 03/04/2018)

§ 1. All catering companies must offer a plant-based meal that is saturated and nutritious.


Law on Free Drinking Water in Public Areas (LAW no 98 of 03/04/2018)

O

Free access to drinking water in all public spaces.

X

§ 1. In all public areas clean and free drinking water is to be provided.


Law on Ingestion of Meat (LAW no 99 of 03/04/2018)

O

Only animals you hunt yourself will be allowed to be consumed by you and your family.

X

§ 1. A person may only ingest meat from animals that have been taken by their own hunting.


Lov om forbud mod benzin og dieseldrevne motorkøretøjer (LOV nr. 100 af 03/04/2018)

O

Kun el-biler.

X

§ 1. Benzin og dieseldrevne biler er ikke tilladt.

Law on the Prohibition of Gasoline and Diesel-Powered Vehicles (LAW no. 100 of 03/04/2018)

§ 1. Gasoline and diesel-powered cars are not allowed.


Law on a Person’s Carbon Emission (Law no 101 of 03/04/2018)

O

Each individual should be held accountable for their CO2 output, and should incur financial penalties if they exceed a threshold.

X

§ 1. The annual carbon emission may not exceed five tons per person.

Para. 2. Exceeding the limit value is punishable by a fine.


Article L1112-22 du Code général des collectivités territoriales

O

Il faudrait, au-delà des mots, faire une étude détaillée de l’intention car les mots ne correspondent par forcément à la démarche. Malgré l’utilité des lois au sein de l’espace public pour la protection et le respect des individus, il serait nécessaire de créer des moments de parole pour permettre aux gens de se questionner, s’opposer des idées qui ne sont pas forcément admises habituellement et d’amener un questionnement à l’individu pour qu’il ne prenne pas pour argent compatnt les lois de son pays.

X

(Chapitre sur la participation des électeurs aux décisions locales). Tous les citoyens sont libres de participer aux débats au sein de l’espace public. À cette fin, les collectivités locales mettent à disposition un espace public ouvert aux débats pour permettre aux citoyens de parler ouvertement des politiques publiques et de faire, le cas échéant,  des propositions d’amélioration.

Article L1112-22 of the General Code of Local and Regional Authorities

(Chapter on the participation of voters in local decision-making). Every citizen is free to participate in public debates. To this end, local and regional authorities shall provide public spaces open to all, which permit citizens to express themselves freely with regard to public policy. In the case of failing policies, the citizens are thus able to offer proposals for improvement.


Article L1142-1-1 du Code du Travail

O

Chaque individu, peu importe son sexe, doit pouvoir à travail égal, percevoir un salaire identique. Même temps accordé, en terme de congé parental, pour la mére comme pour le père.

X

Les hommes et les femmes sont égaux en toute matière, ils doivent bénéficier des mêmes droits au travail, au salaire, et aux congés parentaux.

Article L1142-1-1- Labour Law

Men and women are equal in all measures. They are to benefit from the same rights in respect of employment, pay and parental leave.


Article L351 Code de l’éducation

O

Égalité – cohesion sociale. Chaque établissement doit permettre la mixité entre les élèves avec et sans handicaps. Ouverture – dans la mesure du possible – dans les écoles, collèges, lycées, de classes mélangeées. Banaliser et inciter la création de classes spécialisées dans un établissement “normal”. Permettre la banalisation du mélange, l’ouverture d’esprit et la cohesion sociale.

X

Tous les établissements scolaires doivent mettre en place des installations afin de permettre l’accessibilité aux élèves en situation de handicap. Parallèlement à la mise en place de classes spécialisées en fonction des besoins des élèves, les établissements scolaires doivent permettre la mixité de toutes les classes afin d’améliorer l’intégration des élèves en situation de handicap avec les autres.

Article L351 of the Education Code

Every educational institution is obliged to provide amenities that permit accessibility for disabled students. In addition to the establishment of specialized classes customized to the needs of students, educational institutions shall permit greater social diversity between all classes in order to improve the integration of disabled and non-disabled students.


Article 14, point 5 du Traité sur l’Union Européen

O

Liberté d’expression – restriction. Un conseil de l’Europe junior (15 -20 ans) afin que les jeunes puissent aussi voter leurs lois, qu’ils puissent améliorer leur quotidien à leur échelle. Tous pays confondus. Réunions aussi nombreuses que celles de l’assemblée actuelle. Le même nombre de “dèputés” élus par les jeunes dans la même fourchette d’âge.

X

Le Parlement européen junior est composé de jeunes représentants des jeunes citoyens européens âgés de 15 à 20 ans. Le Parlement européen junior exerce, conjointement avec le Conseil et le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire concernant toutes les décision relatives à la vie des enfants et des jeunes européens.

Article 14, point 5 of the Treaty of the European Union

The Junior European Parliament is composed of young representatives of young European citizens aged 15 to 20. The Junior European Parliament exerts with the Council and the European Parliament legislative and budgetary functions with regard to decisions relating to the lives of children and youth of Europe.


Article L122-1-2 du Code de l’éducation

O

Le développement de son esprit critique sur des sujets, graves ou importants, doit être enseigné dans les établissements publics et privés.

X

(partie Objectifs et Missions de l’enseignement scolaire)

Le développement de l’esprit critique des élèves fait partie intégrante de l’enseignement scolaire et du programme de l’éducation nationale.

Article L122-1-2 Code of Education

(Part on Objectives and Mission of school teaching)

The development of students’ critical reflection is an integral part of school teaching and the national education program.


Article L121-1-1 Code de l’éducation

O

Organiser un temps pour les débats, dans les lycées (peut être seulement à partir de la première.) Nous proposons deux heures par trimestre, où le débat est ouvert à tous, chaque fois sur un sujet voté par l’ensemble des lycéens.

X

Les lycées sont chargés d’organiser des séminaires de discussions de deux heures par semaine sur des thèmes relatifs à l’actualité politique et sociale.

Les thèmes abordés seront déterminés par un vote des lycéens, sur la base d’une liste établie par les délégués de classe.

Les modalités de mise en place de ces séminaires seront déterminées par décret.

Article L121-1-1 Code of Education

Secondary schools are instructed to organize weekly discussion seminars lasting two hours. These seminars are to treat subjects which reflect current political and social concerns.

The themes discussed will be decided by a vote of secondary school students on the basis of a list approved by representatives of the class.

The general planning in the organization of the seminars will be decided by decree.


Article 11-1 DDHC 1789

O

Liberté d’expression pour toute personne que ce soit un simple agriculture ou un président.

X

Tous les citoyens ont droit à la liberté d’expression sans considération de leur statut social.

Article 11-1 DDHC 1789

Every citizen is entitled to freedom of speech, regardless of socio-economic background.


Alinéa 5 Préambule de la Constitution de 1946

O

Il y aura des metiérs pour tout le monde.

X

Tous les citoyens ont le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.

À cette fin, les pouvoirs publics ont l’obligation (de résultat) de mettre en oeuvre une politique permettant à chacun d’obtenir un emploi.

Preamble Paragraph of the 1946 Constitution

Every citizen is obliged to work and has the right to obtain employment. To this end, public authorities are obliged to establish political directives that permit every individual to achieve employment.


Article L1412-3-1 Code des Collectivités Territoriales

O

Grée une salle dans chaque ville pour SDF.

X

Les collectivités locales doivent mettre en place un centre d’accueil destiné aux personnes sans domicile fixe.

Article L1412-3-1 General Local Authorities Code

Local and regional authorities are to provide a special centre for individuals without homes.


Article L131-1 Code de l’éducation

O

Je souhaiterais qu’on oblige la scolarité après 16 ans pour limiter le chômage, jusqu’à ce qu’on ait un job.

X

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et dix-huit ans.

Article L131-1 Education Law

School education is obligatory for children of both genders, French and foreign citizens, between the ages of six and eighteen.


Article L223-6-1 du Code de la Route

O

Le A á l’arrière de la voiture devrait être limité à 1 an voire 2 ans pour les jeunes conducteurs.

X

La période probatoire des jeunes conducteurs est d’une durée de 12 mois.

Article L223-6-1 Highway Code

The trial period for young vehicle drivers is 12 months.


Article L1221-6-1 du Code du Travail

O

Article 3. page 13, chapitre 33, paragraph 333, lois du vendredi 13 mais 2013

Dans le cadre de l’embauche d’une personne dans une entreprise, il sera obligataire pour l’employeur de faire passer un test préalable a l’éventuel(le) futur(e) employé(e) qui consistera en un test de personnalité écrit composé de questions ouvertes ayaut pour but d’évaluer la compatibilité entre la personnalité de l’entreprise et l’image ou la vision de l’entreprise. Le test aura pour but d’eliminer le critère physique des conditions d’embauche.

Le test envoyé sans photo précédera un entretien d’embauche traditionnel durant lequel l’employeur poura confirmer son avis sur la personnalité du futur(e) employé(e) ainsi que sur ses compétences professionnelles.

Aussi, les entreprises recrutant devront dorenavant ajouter une page au contrat de travail qui sera une déclaration sur l’honneur de l’employeur attestant que l’entreprise ne pourra en aucun cas prendre en compte d’éventuels plaintes ou reproches sur le physique de l’employé(e). Le physique des employés ne sera en aucun cas un critère de recrutement. L’employeur est tenu de défendre ses employés et leurs droix quant à leur appenence. L’employeur est défendu d’associer l’image de ses employés et celle de son entreprise.

X

Préalablement à l’entretien d’embauche, le recrutement d’un salarié se déroulera sous la forme d’un test anonyme visant à déterminer la personnalité du candidat et la compatibilité de ses com-pétences avec le poste concerné.

En particulier, l’employeur ne pourra exiger aucune photographie pour accompagner le test.

Article L221-6-1 Labour Law

Prior to an employment interview, an employee is to be evaluated by way of anonymous assessment, to determine whether the personality of the candidate, in addition to their competencies, is compatible with the position at offer. It is to be noted that an employer may not require that a picture accompany the test.


Article L324-1-1 du Code de la Route

O

Les prix des assurances jeunes conducteurs sont trop éléves. Donc, créer une Loi pour favoriser l’accès à une voiture plus facilement.

X

Les jeunes conducteurs bénéficient d’une réduction de leur prime d’assurance automobile pour leur premier véhicule.

Article L324-1-1 Highway Code

Young drivers are to benefit from a reduction in insurance premium for car owners when operating their first vehicle.


Article L1211-1-2 du Code du Travail

O

Peu importe le sexe (le genre?), la nationalité ou l’apparence, la rémunération doit être la même pour tous pour toute qualification équivalente.

X

La rémunération doit être la même pour tous ceux qui occupent le même poste, avec qualification équivalente, sans considération de sexe, de genre, d’apparence ou de la nationalité.

Article L1211-1-2 Labour Law

Compensation shall be the same for all persons who occupy the same position, in line with their qualifications and without regard to sex, gender, appearance or nationality.


Article L1211-1-1 du Code du Travail

O

Toute personne qui embauchera 2 personnes au même poste, dans la même entreprise, au même moment devra impérativement les remurérer de la même marière et au même montant. De plus, une femme quelle qu’elle soit devrait pouvoir aller et participer à un entretrien d’embauche avec la même sérénité qu’un homme peu importe ses mensurations, son âge et si elle est ou non enceinte, ses origines étniques.

X

Les individus occupant le même poste ont les mêmes avantages au sein d’une entreprise sans considération de sexe ou d’âge, d’origine éthnique, d’apparence ou d’état de grossesse.

Toute discrimination sur la base des critères susvisés, au moment de l’embauche, est en outre prohibée.

Article L211-1-1 Labour Law

Individuals occupying the same position are to benefit from the same advantages in an organization irrespective of their gender, age, ethnic origin, physical appearance or state of pregnancy. Any discrimination based on the above mentioned criteria at the time of the hiring is prohibited.


Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

O

Uddannelse bør ikke kunne begrænses af andre forpligtelser såsom arbejde, man bør imødekomme disse. Uddannelse bør i stedet sættes fri af krav om normeret tid, og bør kunne følges i det omfang det giver mening for den studerende. Hvis en person vil fuldføre en uddannelse på kvart tid fordi vedkommende arbejder eller whatever, er det fint. Uddannelse tager tid.

X

§ 5. Stk. 2. Universitetet kan ikke fastsætte regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet bacheloruddannelsen og senest skal have afsluttet kandidatuddannelsen, efter at den studerende har påbegyndt den enkelte uddannelse.

Announcement of Bachelor and Master’s Degrees at Universities (LBK no 1328 of 15/11/2016)

§ 5 Para. 2. The university can not set rules for when the student must have completed the bachelor’s degree at the latest and must have completed the master’s degree after the student has started the individual education.


Lov om fastsættelse af lønniveau (Lov nr. 92 af 20/3/2018)

O

Lønningsniveau skal styres af uddannelsens længde ikke af branche eller marked.

X

§ 1. Løn fastsættes på baggrund af uddannelsesniveau.
Stk. 2. Der må ved fastsættelse af løn ikke lægges vægt på ydre samfundsforhold.

Law on Determining Salary Levels (Act no. 92 of 20/3/2018)

§ 1. Salary is determined on the basis of education level.
Para. 2. In determining salary, emphasis must not be placed on external societal relationships.


Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

O

Ja, jeg synes jo ikke rigtig at uddannelsessystemet i Danmark møder kravene fra det virkelige erhvervsliv. For at imødekomme dette burde det være obligatorisk med virksomhedspraktik i mindst et halvt år for alle, der tager en mellemlang eller længerevarende uddannelse.

X

Ja, jeg synes jo ikke rigtig at uddannelsessystemet i Danmark møder kravene fra det virkelige erhvervsliv. For at imødekomme dette burde det være obligatorisk med virksomhedspraktik i mindst et halvt år for alle, der tager en mellemlang eller længerevarende uddannelse.

Announcement of Bachelor and Master’s Degrees at Universities (ANN no 1328 of 15/11/2016)

§ 19a. A bachelor’s degree program must include an internship within a company organization, authority etc., possibly abroad, within the standard study period. An internship program is part of the program as an integral part of the subjects or subjects of the program, which ends with a test or report.


Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017)

O

Hvis det er solskinsvejr skal man undervises udenfor, og man må også godt bade, hvis vandet er varmt nok. Når det regner skal man kunne få varm the.

X

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.
Stk. 5. Ved gode vejrforhold skal undervisningen så vidt mulig tilrettelægges, så den foregår udendørs.

Announcement of the Student and Teachers’ Educational Environment Act (LBK No. 316 of 05/04/2017)

§ 1. Pupils, students and other participants in public and private education are entitled to a good education environment so that education can take place in a safe and healthy manner. The educational environment at schools and educational institutions (educational establishments) must promote participants’ opportunities for development and learning, and therefore also include the educational and psychological and aesthetic environment.
Para. 5. In good weather conditions, the education shall as far as possible be organized to take place outdoors.


Lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016)

O

I gymnasiet skal man blive undervist i fag (måske bare et fag) som forklarer hvordan man betaler skat, retter årsopgørelser, og alle sådan nogle formelle ting, som man ikke aner noget om.

X

§ 25. I uddannelsen til almen studentereksamen er de obligatoriske fag og niveauer for alle elever uanset studieretningsforløb følgende:
(1-12)
13) Privatøkonomi i praksis på C-niveau

Law on Higher Education (LAW No. 1716 of 27/12/2016)

§ 25. In the education for a general student degree, the compulsory subjects and levels for all students irrespective of the course of study are as follows:
(1-12)
13) Private economics in practice at C level.


Lov om underviseres brug af sprog (LAW nr. 91 af 20/3/2018)

O

Der bør dannes en lov som gjør at lærere med flere bemærkninger av seksuel karakter bør sætt av sin stilling som underviser.

X

§ 1. Undervisere i grundskoler, folkeskoler, friskoler, efterskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, samt videregående uddannelser mv., må ikke udvise uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
stk. 2. Ved gentagne overtrædelser af stk. 1, kan underviseren lovligt afskediges.

Law on Teacher’s Use of Languages (Act No. 91 of 20/3/2018)

§ 1. Teachers in elementary schools, primary and lower secondary schools, primary schools, post-secondary schools, upper secondary education, vocational education and other youth education, and higher education, etc. may not display unwanted verbal, non-verbal or physical conduct with sexual undertones for the purpose or effect of violating a person’s dignity, in particular by creating a threatening, hostile, degrading, humiliating or unpleasant climate.
Para. 2. For repeated violations of para. 1, the teacher may be lawfully dismissed.


Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (LBK nr 1037 af 30/08/2017)

O

SU til hjemmeboende skal afskaffes – hvis forældre/forælder tjener nok (skal defineres) til at understøtte den studerende.

X

§ 2 a. Uddannelsesstøtte gives til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som ikke er hjemmeboende.

Announcement of State Educational Support Law (LBK no. 1037 of 30/08/2017)

§ 2 a. Educational support is granted to educators who are 18 years old and who are not living at home.


Law on Pocket Money (LAW no. 90 of 20/03/2018)

O

Prohibit parents to make children working for money.

X

§ 1. The person or persons who have custody of a child may not require the child to contribute to household duties in order to receive pocket money.


Announcement of Law for Primary Schools (LBK. no. 1050 of 14/12/2017)

O

Remove stadardised testing.

X

§ 13. Stk. 3. Test for use as part of the ongoing evaluation of the teaching should be adapted to the individual student and must not be standardized.


Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

O

Unge mennesker der brænder for at få en uddannelse, skal tilbydes studie med kvalificerede lærer 30 timer ugentligt og ikke som nu hvor det ofte kun er 2 timer ugentligt. Og 3 måneder sommerferie virker umotiverende og spild af unge menneskers liv.

X

§ 33. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelserne i en studieordning, jf. universitetsloven.
Stk. 2. Studieordningen for bacheloruddannelsen skal indeholde:
(1-3)
4) Regler om moduler, fagelementer og valgfag, jf. §§ 6 og 16, herunder
a) læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer,
b) omfang angivet i ECTS-point,
c) undervisnings- og arbejdsformer,
d) tidsmæssig placering, herunder mindst 30 timers undervisning om ugen samt undervisning i hele kalenderåret, og
e) forudsætninger for deltagelse.

Announcement of Bachelor and Master’s Degrees at Universities (ANN no 1328 of 15/11/2016)

§ 33. Within the framework of the announcement, the University shall set further rules regarding the education of a curriculum, cf. the University Law.
Para. 2. The curriculum for the bachelor program shall contain:
(1-3)
4) Rules regarding modules, subject elements and electives, cf. §§ 6 and 16, including
a) learning outcomes in the form of knowledge, skills and competencies,
b) extent indicated in ECTS points,
(c) education and working methods;
d) time placement, including at least 30 hours of education per week and education throughout the calendar year; and
e) Prerequisites for participation.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr 1510 af 14/12/2017)

O

Kultur skal prioriteres i folkeskolen, og et antal penge skal gå til hver skole, til x kulturelle udflugter og projekter, så eleverne udvikler interesse for ting som samfundet, miljøet, kunst osv., fra en ung alder.

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.
Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag (a-f)
2) Praktiske/musiske fag (a-e)
f) Kulturforståelse
3) Naturfag (a-e)

Announcement of the Primary School Law (LBK No. 1510 of 14/12/2017)

§ 5. The content of the education is chosen and organized so that it allows students to acquire professional insight, overview and experience of relationships. The education will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through education in cross-cutting topics and issues.
Para. 2. Education in 1-9. grade is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities (a-f)
2) Practical / Music subjects (a-e)
f) Cultural understanding
3) Science (a-e)


Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

O

For at have ret til en højere uddannelse kræves dansk statsborgerskab. SU kan kun modtages af danske statsborgere og indstilling af SU sker hvis de krævede eksamener ikke bestås. SU skal tilbagebetales indenfor 10 år.

X

§ 2 b. Uddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i §§ 2 og 2 a og er danske statsborgere.

Announcement of Bachelor and Master’s degrees at Universities (ANN no 1328 of 15/11/2016)

$ 2b. Educational support for education in Denmark is granted to educators who meet the requirements of §§ 2 and 2a and are Danish nationals.


Announcement of the State Educational Support Law (LBK nr 1037 af 30/08/2017 )

O

Keep SU for foreigners. They are helping your economy to grow!

X

§ 2 b. Education support for education in Denmark is granted to educators who meet the requirements of sections 2 and 2a and is granted to citizens of any nationality.


Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

O

Enhver studerende har ret til at bruge op til to prøveår for at finde den rigtige uddannelse.

X

§ 5. Stk. 3. Universitetet kan i studieordningen for bacheloruddannelser fastsætte regler for, at den studerende har op til to års prøvetid på uddannelsen.

Announcement of Bachelor and Master’s Degrees at Universities (BEK no 1328 of 15/11/2016)

§ 5. Para. 3. The university may stipulate in the curriculum for bachelor programs that the student has up to two years of probation at the program.


Announcement of Museum Law (LBK no 358 of 08/04/2014)

O

Art galleries + museums should be free!

X

§ 13. The Minister of Culture shall grant any museum a subsidy for the management of the museum to give the public free access to the museum.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr 1510 af 14/12/2017)

O

Uddannelse til livet. Mange tager fine, lange el korte uddannelser – men der mangler tilbud som uddanner mennesker i helt basalt at tackle livets udfordringer og katastrofer. Evidensbaserede tilbud der er brugt og beviseligt virker – ofte gennem mange århundreder, der bygger på visdom og ik kun ”viden” i boglig forstand. Så derfor: Indfør mindfulness (fra CFM) i børnehaver, skoler, læreanstalter, arbejdspladser, sundhedsvæsen mv. Det forebygger!

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.
Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag (a-f)
g) Mindfulness
2) Praktiske/musiske fag (a-e)
3) Naturfag (a-e)

Announcement of the Primary School Law (LBK No. 1510 of 14/12/2017)

§ 5. The content of the education is chosen and organized so that it allows students to acquire professional insight, overview and experience of relationships. The education will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through education in cross-cutting topics and issues.
Para. 2. Education in 1-9. grade is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities (a-f)
g) Mindfulness
2) Practical/Musical subjects
3) Science (a-e)


Bekendtgørelse af udlændingeloven (LBK nr 1117 af 02/10/2017 )

O

Alle mennesker skal høre bisse mindst en gang i deres liv:)
Og alle flygtninge har ret til at være her.

X

§ 8. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til alle udlændinge, der kommer hertil som flygtninge.

Announcement of the Immigration Law (LBK no. 1117 of 02/10/2017)

§ 8. Upon application, a residence permit is granted to all foreigners who come here as refugees.


Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01)

O

Decentraliser internettet. Internettet skal være en menneskeret.

X

Artikel 11.
1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne ret omfatter desuden fri adgang til internettet.

European Union Charter of Fundamental Rights (2000 / C 364/01)

Article 11.
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right includes freedom of opinion and freedom to receive or communicate information or thoughts without interference from public authority and without regards to national borders. This right also includes free access to the Internet.


Announcement on the Radio and Television Broadcast Law (LBK no 255 of 20/03/2014)

O

Crowdsourced speeches on television: a system of online proposals of short speeches (1 minute max), developing ideas or opinions, should be implemented. Everyone could read and vote for the speeches written by others. The few most voted speeches would be read out loud on national TV along with each advertisement sequence and/or before or after the news. This system would allow a wide diffusion of ideas and opinions validated directly by the citizens, without the filters of the mainstream media and advertisers.

X

§ 10a. DR’s overall public service activities shall, provide the Danish population with the opportunity to contribute with ideas to content and production, the most popular of which are produced and distributed through television, radio and internet or similar.


Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (LOV nr 458 af 08/05/2013)

O

Freedom of expression should be protected on every level in any way. Especially in art. There should be a basic income/salary for all artists (professionals) so they all can expose their way of thinking, engagement and let others think about that.

X

§ 3. Statens Kunstfond yder tilskud, garantier m.v. til kunstneriske formål.
Stk. 2. Tildeling af tilskud, garantier m.v. efter stk. 1 skal ske til alle udøvende kunstnere.

Law on Economic and Administrative Conditions for Beneficiaries of Operating Grants from the Ministry of Culture (LAW no. 458 of 08/05/2013)

§ 3. The State Art Foundation grants grants, guarantees, etc. for artistic purposes.
Para. 2. Awarding of grants, guarantees, etc. according to para. 1 must be done to all performing artists.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr 977 af 09/08/2017)

O

Det burde være ulovligt at brænde biblen eller lave Muhammed-tegninger, det krænker mange!

X

§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 2. Ved spot eller forhånelse med religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse menes eksempelvis afbrænding af religiøse skrifter, afbildning af guder mv.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 140. Anyone who publicly strikes or mocks something in this country of legal religious community’s convictions or worship is punished with fine or imprisonment for up to 4 months.
Para. 2. By mockery or insult of religious communities doctrines or worship is meant for example burning of religious writings, depictions of gods, etc.


Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling (LOV nr 467 af 12/06/2009)

O

I sager hvor ytringsfriheden bruges til at krænke online, skal det være muligt at idømme krænkeren en fysisk dialog.

X

§ 1. I hver politikreds etablerer politidirektøren konfliktråd, hvor forurettede og gerningsmand sammen med en neutral mægler kan mødes i anledning af en strafbar handling. Mægleren kan tillade, at andre personer end den forurettede og gerningsmanden deltager i et konfliktråd.

§ 2. Mægling i konfliktråd kan alene finde sted, hvis parterne samtykker i at deltage i konfliktråd.

Law on Conflict Council in Cases of Criminal Procedure (LAW no. 467 of 12/06/2009)

§ 1. In each police district, the police director establishes a conflict council, where the victim and perpetrator can meet with a neutral mediator in relation to a criminal offense. The mediator may allow other persons than the victim and perpetrator to participate in a conflict council.

§ 2. Mediation in conflict councils may only take place if the parties agree to participate in the conflict council.

§ 2a. As an exception to § 2, a perpetrator of violations committed online may be imposed to be in conflict.


Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister (LBK nr 49 af 12/01/2015)

O

Jeg synes at skatten skal ændres til frit selvkontrol, når året er gået og alle udgifter er betalt, derefter betale resten til skat.

X

§ 3. Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:
Tilbageværende beløb m.v, efter alle udgifter til bolig samt underhold, som må anses som passende. Til underholdet henregnes, hvad der udkræves til husholdningen såvel som fyldestgørelse af vedkommendes særlige behov.

§ 4. Indberetning af oplysninger efter § 3 skal foretages senest den sidste hverdag i et kalenderår.

Announcement of an Income Tax Register Law (LBK no. 49 of 12/01/2015)

§ 3. The following information must be reported to the income register:
Remaining amount, etc., after all expenses for housing and maintenance that may be considered appropriate. For the entertainment is calculated what is required for the household as well as fulfillment of concerned person’s special needs.

§ 4. Reporting of information according to § 3 shall be made no later than the last working day of a calendar year.


Bekendtgørelse om Forældres Adgang Til Barnets Terminaludstyr (BEK nr. 73 af 24/02/2018)

O

Forældre må gerne kigge et mindre årigt barns telefon igennem, da internettet er så bredt.

X

§ 1. Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, kan kræve adgang til barnets terminaludstyr såfremt dette vurderes at være i barnets interesse og behov.

Stk. 2 Ved “terminaludstyr” forstås:

Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.

Announcement on Parents’ Access to the Child’s Terminal Equipment (ANN No. 73 of 24/02/2018)

§ 1. The person or those with custody of a child may require access to the child’s terminal equipment if this is deemed to be in the child’s interest and needs.

Para. 2 “Terminal equipment” means:

A product or a relevant component herein that enables communication and is intended to be directly or indirectly connected to network termination points in public electronic communications networks.


Lov om Behandling Af Personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000)

O

No baby on facebook.

/

Det burde være ulovligt at lægge billeder op af børn under 13 år på sociale medier og lignende. De kan ikke give samtykke og forstå konsekvenserne #offlinechildhood.

/

A child is entitled to their own privacy by the age of 13. If the parents violate their privacy they can be fined up to 10.000 £.

X

§ 6. Stk. 5 Videregivelse af oplysninger herunder under fotografier af børn under 13 år, må på trods af barnets samtykke ikke finde sted.

Law on the Processing of Personal Information (Law no 429 of 31/05/2000)

§ 6. Para. 5 Disclosure of information, including photographs of children under the age of 13, may despite the child’s consent not take place.


Law on Body Autonomy (LAW no 74 of 24/02/2018)

O

No-one should ever make judgements about my body regarding pictures I post on social media.

X

§ 1. Moral condemnation based on the looks of a person may not take place.


Lov om Behandling Af Personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000)

O

Det skal ikke være tilladt for IT-selskaber såsom google, Facebook, amazon at registrere og opbevare oplysninger om almindelige borgeres aktiviteter på internettet.

X

§ 5a. En virksomhed må ikke indsamle oplysninger om en forbruger.

Law on the Processing of Personal Information (Law no. 429 of 31/05/2000)

§ 5a. A company may not collect information about a consumer.


Announcement on Information and Consent for Storage or Access to Information in End-User Terminal Equipment (LAW no 1148 of 09/12/2011 )

O

No cookie tracking.

No suggestive adds.

X

§ 3. Physical persons or legal entities may not store information or access information in an end user’s terminal equipment or allow third parties to store information or access information.


Law on Processing Personal Data (LAW no 429 of 31/05/2000)

O

No collection of personal information for advertising purposes.

X

§ 6 Para. 2. An entity may not collect information about a consumer for use in marketing.


Announcement of the Law on the Prohibition of Discrimination on the Labor Market, etc. (LBK no 1001 of 24/08/2017)

O

It should be law that gender, sex, looks, tattoos, funky hair colours, religion or race does not influence the decision of hiring people. The way we look cannot determine how others treat you. Legally the way someone looks by choice or not does not determine their work ethic.

X

§ 1 Stk. 3. There is discrimination when a provision, criterion or practice that appears to be neutral will cause persons of a particular gender, race, religion or belief, sexual orientation or with a certain hair color, body art or clothing style, to be inferior to other people.


Law on Notifications regarding Emergency Measures (LAW no 88 of 04/03/2018)

O

All public notices should include symbols so that people with poor literacy aren’t excluded.

X

§ 1. Notifications to the general public regarding emergency measures must be done by means of pictorial signs with an agreed or immediately obvious meaning.


Law on Free Personal Hygiene Products (LAW no 87 of 04/03/2018)

O

Personal hygiene products (such as tampons) should be free of charge for everyone with a functioning vagina, regardless of age, race, gender, citizenship, economic status etc.

X

§ 1. Personal hygiene products for the woman’s monthly cycle or personal hygiene products otherwise used in relation to the female reproductive organs, must be available free of charge from puberty and until menopause.


Announcement of Rent Law (LBK no. 227 of 09/03/2016 )

O

Pets should be allowed to live in all apartments. Pets are good for your heart.

X

§ 5a.  The landlord can not make provisions in the lease agreements that prevent the tenant’s from keeping domestic animals.


Announcement of Financial Statements Law (LBK no 1580 of 10/12/2015)

O

All companies should be obligated to publish the levels of diversity in the workplace and corresponding pay levels annually with a conference/forum for this to be discussed/challenged publically.

X

§ 14. The annual report shall contain a supplementary report on the company’s employee composition in terms of gender, ethnicity and age.


Lov om aktiv dødshjælp (LOV nr. 86 af 03/03/2018)

O

Giv mig retten til selv at bestemme, hvornår jeg vil dø, ligesom i Holland.

Det er ikke privatliv, når 112 reddere altid skal give hjertemassage, ligegyldigt om patienten ønsker privatlivets fred.

X

§ 1. En læge kan udføre aktiv dødshjælp såfremt lægen ud fra en lægefaglig vurdering er:

1) overbevist om, at patientens anmodning var frivillig og velovervejet.

2) overbevist om, at patientens lidelser var vedvarende og ubærlige.

Stk. 2 Ud over de i stk. 1 nævnte skal lægen:

1) have informeret patienten om patientens situation og om patientens udsigter.

2) sammen med patienten være overbevist om, at der ikke var nogen anden fornuftig løsning på den situation patienten var i.

3) have konsulteret mindst én anden uafhængig læge, som har set patienten og skriftligt givet hans mening til kende om de gældende krav til omhyggelig og samvittighedsfuld handlemåde, som det fremgår af ovenstående punkter.

4) have bragt et liv til ophør eller assisteret med selvmord under udvisning af omsorg og fornøden omhu.

Law on Active Death Assistance Act (Law no. 86 of 03/03/2018)

§ 1. A physician may perform active death assistance provided that the physician is based on a medical assessment:

1) convinced that the patient’s request was voluntary and considered.

2) convinced that the patient’s suffering was persistent and unbearable.

Para. 2 In addition to those in para. 1 mentioned, the doctor must:

1) have informed the patient about the patient’s situation and about the patient’s prospects.

2) together with the patient, be convinced that there was no other reasonable solution to the situation the patient was in.

3) have consulted at least one other independent physician who has seen the patient and in writing give his opinion of the applicable requirements for careful and conscientious action, as stated in the above paragraphs.

4) have brought a life to an end or assisted with suicide under the expulsion of care and due care.


Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr 827 af 23/06/2017)

O

Alle fædre skal tage minimum 16 ugers barsel.

X

§ 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov, hvoraf 16 uger er øremærket til faderen og 16 uger er øremærket til moderen.

Announcement on Law on Right to Leave and Deducted Childbirth (ANN no. 827 of 23/06/2017)

§ 9. After the 14th week after the birth or reception of the child, each parent has the right to parental leave, of whom 16 weeks are earmarked for the father and 16 weeks are earmarked for the mother.


Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (LBK nr 622 af 19/06/2012)

O

Præster ansat i den danske stats kirker skal vie homoseksuelle og fraskilte. De skal ikke selv bestemme om de vil.

X

§ 7 a. En præst kan ikke undlade at vie to personer af samme køn.

Announcement of Law on Membership of the People’s Church, Ecclesiastical Service and Parish Council Resolution (ANN no. 622 of 19/06/2012)

§ 7 a. A priest can not refrain from marrying two persons of the same sex.


Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (LBK nr 269 af 21/03/2017)

O

Folk på kontanthjælp skal have ret til at holde ferie som alle andre. De og andres børn har brug for ro og samvær – måske i højere grad end andre.

X

§ 13 stk 1-10 (…) Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Announcement of the Active Social Policy Law (ANN no. 269 of 21/03/2017)

§ 13 paragraphs 1-10 (…) Para. 11. A person who has received training or cash assistance for 12 consecutive months is entitled to 5 weeks of vacation where the person may receive training or cash assistance.


Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (LBK nr 1426 af 08/12/2017)

O

Folketingets medlemmer må max være medlemmer af folketinget i 7 år. Derefter skal de ud og arbejde blandt andre mennesker.

X

§ 7a. Folketingets medlemmer kan ikke vælges i mere end to på hinanden følgende valgperioder.

Announcement of Election Law for the Danish Parliament (ANN no 1426 of 08/12/2017)

§ 7a. Parliament members can not be elected for more than two consecutive election periods.


Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (BEK nr 592 af 14/05/2013)

O

Offentlige kunstindkøb skal fordeles således at 50% af kunstværkerne er lavet af kvinder.

X

§ 3a. Ved indkøb af kunstværker skal der ske en ligedeling mellem indkøb af værker produceret af begge køn.

Announcement on Art in Public Space (ANN no 592 of 14/05/2013)

§ 3a. When purchasing works of art, there must be a distinction between the purchase of works produced by both sexes.


Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (LBK nr 1426 af 08/12/2017)

O

Mit lovforslag går ud på at børn og unge fra 13-17 og mennesker, der ikke har dansk statsborgerskab kan få lov til at få stemmeret.

Hvis man sender en ansøgning til ministeriet hvori man begrunder, hvorfor man vil have stemmeret om man overhovedet har nok viden om den politiske verden.

Mvh Asger (16)

X

§ 1. Stk. 2 Økonomi- og Indenrigsministeriet kan ved ansøgning fra personer efter det fyldte 13. år, dispensere fra valgretsalderen i stk. 1, idet dispensation dog kun kan gives hvis særlige forhold tilsiger dette.

§ 1. Para. 2 The Ministry of Economic Affairs and the Interior may, on application by persons after the age of 13, dispense from the electoral age in para. 1, except that dispensation can only be granted if special circumstances so warrant.


Danmarks Riges Grundlov

O

Ingen religiøs institution eller organisation skal kunne priviligeres i forhold til andre ved at have økonomisk eller anden forbindelse til staten.

X

§ 4. Ingen kirke eller religion understøttes af staten.

The Constitution of the Danish Kingdom.

§ 4. No church or religion is supported by the state.


Bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr 102 af 29/01/2018)

O

Alle skal have ret til at ha’ et hjem/bolig.

X

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til alle personer.

Announcement of the Social Services Law (ANN no. 102 of 29/01/2018)

§ 108. The municipal council shall offer residence in long-term residential accommodations to all persons.


Lov om forbud mod forskelsbehandling af dyr (Lov nr. 85 af 03/03/2018)

O

Der skal være ligestilling mellem menneskers og dyrs ret til en anstændig livsførelse og mulighed for en tilfredsstillende tilværelse.

Vilde dyrs livsområder skal respekteres og må ikke indskrænkes af menneskers ekspropriationer.

Husdyr må ikke leve under forhold som alvorligt begrænser deres naturlige udfoldelser, og skal garanteres passende, naturligt foder.

Ligeledes må mennesker heller ikke presses sammen på unartuligt, upassende nærområder. Der skal etableres god kontakt mellem mennesker og natur igennem en udvidet brug af store og små grønne naturområder.

X

§ 1. Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af dyreart og at fremme ligebehandling for dyrearter.

§ 2. Alle dyrearter og mennesker har samme rettigheder.

§ 3. Ingen må udsætte en anden dyreart for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dyrearten.

Law on Non-discrimination of Animals (Law no. 85 of 03/03/2018)

§ 1. The purpose of the Law is to prevent discrimination on grounds of animal species and to promote equal treatment for animal species.

§ 2. All species and humans have the same rights.

§ 3. No person may expose another species to direct or indirect discrimination due to the species of the animal.


Announcement of Law on the Promotion of Renewable Energy (LBK no. 119 of 9/2/2018)

O

Going green will get inevitable, but to protect our earth against global warming we have to go green very soon. Therefore, there should be a law that obliges companies to run completely on green energy. For that, a lot of efforts must be made in the energy production sector. More investments in solar and wind energy must be done. The question is whether those can provide enough. Therefore, research must be done in other production methods, like ultra-safe nuclear reactors (e.g. generation lV) or fusion.

X

§ 1. The purpose of this law is to promote the production of energy by using renewable sources of energy in accordance with climate and environmental concerns.

§ 2. Corporations running on electricity, which has not been produced by renewable sources, will be fined.

§ 3. Any project researching solar, wind or nuclear energy and living up to certain criteria set by the minister of climate, will receive funding from the government fund for renewable energy.


Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr. 1062 af 7/9/2017)

O

Den nye klima lov der skal indføres, handler om at afgiften på el-biler skal fjernes. Der skal istedet være en afgift på biler, der kan køre under 20 km på literen. Udover det, skal alt energi, der produceres i Danmark være grøn energi altså fra vedvarende energikilder. Så vi skal investere i vind, bølge og solkraft.

X

§ 5 b. For eldrevne køretøjer beregnes afgiften til 0 kr.

§ 5 c. For biler der tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof beregnes afgiften af køretøjets afgiftspligtige værdi til 105 pct. af 99.600 kr. (2010-niveau) og 150 pct. af resten.

Announcement of Law on Registration of Motor Vehicles Taxes, etc. (ANN No. 1062 of 7/9/2017)

§ 5 b. For electric vehicles the tax is calculated at 0 kr.

§ 5 c. For cars that travel less than 20 km per liter fuel, the taxable amount of the vehicle’s taxable value is calculated at 105 percent. of 99,600 kr. (2010 level) and 150 percent. of the rest.


Law on Climate Responsibility (LAW no. 54 of 1/3/2018)

O

By law every human should be forced to take care of climate change, cause every human also lives on this planet.

X

§ 1. Every person must take direct actions to remedy climate changes.


Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger (BEK 1075 af 24/11/2011)

O

Regulering / minskning af emballage forbrug både for enkelte varer samt krav for genanvendelighed.

X

§ 23 a. Emballager, som sælges en detail til offentligheden, og som ikke indeholder farlige blandinger skal udformes på den sådan måde at der er mindst muligt spild.

Announcement on Classification, Packaging, Labeling, Sale and Storage of Substances and Mixtures (ANN 1075 of 24/11/2011)

§ 23 a. Packaging sold for retail to the public and containing no dangerous mixtures shall be designed in such a way as to minimize waste.


Lov om brug af plastik poser i dagligvarebutikker (LOV nr. 8 af 1/3/2018)

O

Forbud mod brug af plastik poster i supermarkeder. Poser i supermarkeder skal være fremstillet i naturmateriale og skal kunne genanvendes i/af naturen.

X

§ 1. Løssalg, uddeling eller anden viderebringelse af enkelte poser lavet af materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et eller andet stadium i dets forarbejdning til endeligt produkt kan formes under flydning i dagligvarebutikker, straffes med bøde.

Law on the Use of Plastic Bags in Grocery Stores (LOV no. 8 of 1/3/2018)

§ 1. Single sales, distribution or other transfer of individual bags made of material containing as a substantial part a high polymer and which at some stage of its processing into final product may be formed during floating in grocery stores shall be fined.


Announcement of the law on traffic (LBK no. 38 of 5/1/2017)

O

Cars will only be used to travel between cities, and no longer and under no circumstances to travel within cities.

X

§ 14. If special lanes have been set up for different types of traffic, drivers must use the lanes intended for the purpose of traveling with their particular vehicle.

Para. 2. Car lanes will not be set up in highly populated areas.


Lov om beredskab ved forurening af havet (LOV nr. 4 af 1/3/2018)

O

Al vandforurening forårsaget af et land skal ryddes op af det pågældende land.

X

§ 1. Danmarks Kongerige skal opretholde et beredskab, som i tilfælde af forurening af havet fra anlæg, rørledninger eller platforme som Danmark er ansvarlig for, kan bekæmpe forureningen.

Announcement on Preparedness for Pollution of the Sea (LAW no. 4 of 1/3/2018)

§ 1. Denmark’s Kingdom shall maintain preparedness which, in the event of pollution of the sea from installations, pipelines or platforms for which Denmark is responsible, can combat pollution.


Law on climate change awareness (LAW no. 7 of 1/3/2018)

O

In order to handle the issue of climate change, it is important to raise awareness about the extent to which the meat industry contributes to it and encourage people to switch to a plant-based diet.

X

§ 1. The purpose of this law is to raise awareness of the effect meat production has on climate change and stimulate a decrease in meat consumption.


Lov om afskaffelse og oprydning af plast (LOV nr. 128 af 20/2/2018)

O

Brugen af plastik skal forbydes. Og hjælp til opsamling af plastik fra verdenshavene skal indføres.

X

§ 1. Den, der fremstiller eller indfører materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et eller andet stadium i dets forarbejdning til endeligt produkt kan formes under flydning, straffes ved bøde.

§ 2. Miljø- og fødevareministeren pålægger kommunalbestyrelser at foretage foranstaltninger til oprydning af vandløb, søer eller havet for materiale af samme karakter som beskrevet i § 1.

Law on Abolition and Cleanup of Plastics (LAW no. 128 of 20/2/2018)

§ 1. Anyone who manufactures or imports material which contains a high polymer as a substantial part, and which at some stage of its processing into a final product may be formed during floating, shall be punished by a fine.

§ 2. The Minister for the Environment and Food requires municipal councils to take measures for the cleaning of streams, lakes or the sea of materials of the same nature as described in § 1.


Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (LBK nr. 256 af 21/3/2017)

O

Gylle skal genanvendes i industrien således at naturen ikke belastes.

X

§ 5 a. Anvendelse af husdyrgødning begrænses til industrien således, at der ikke må ske spredning på jordbrugsarealer.

Announcement of Law about Farm Animals and the Use of Fertilizers, etc. (LBK No. 256 of 21/3/2017)

§ 5a. The use of animal manure is limited to industry, so that there is no spreading on agricultural land.


Lov om indsigt i dommedagens komme (LOV nr. 83 af 1/3/2018)

O

Vi må indse at klimaet bør være verdenssamfundets/menneskehedens øverste prioritet.

Det er dommedag, der nærmer sig.

X

§ 1. Den der nægter at indse og anerkende faren ved ændret klima straffes med bøde.

Law of Insight in the Day of Judgment (Law No 83 of 1/3/2018)

§ 1. Anyone who refuses to recognize and acknowledge the danger of a changed climate is fined.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Miljøvenlig omgang i almen hverdag i alle henseender bør være en del af folkeskolens undervisningsmateriale.

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik, oplevelse af sammenhænge og sociale kundskaber. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) – f) (…)

2) Praktiske/musiske fag:

a) – d) (…)

3) Naturfag:

a) – e) (…)

f) Miljøvenlig levevis

Announcement of Law for Primary Schools (ANN. no. 1050 of 14/12/2017)

§ 5. The content of the teaching is chosen and organized so that it allows students to gain profound contemplation, overview, experience of relations and social skills. The teaching will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through the teaching of interdisciplinary topics and issues.

Para. 2. Teaching in 1-9. class is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities:

a)-f) (…)

2) Practical/Musical subjects:

a) – d) (…)

3) Science:

a) – e) (…)

f) Eco friendly lifestyle


Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 1309 af 18/12/2012)

O

Krav om genbrug af tøj – der bør laves – ligesom den grønne skraldespand – en affaldscontainer til tøj.

X

§ 38 a. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for tekstilaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere.

Announcement on Waste (ANN No. 1309 of 18/12/2012)

§ 38a. The municipal council shall establish a system for textile waste, which allows households to sort.


Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr. 1062 af 7/9/2017)

O

Afgifter på el biler bør sænkes!

X

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr. 1062 af 7/9/2017)

§ 5 b. For eldrevne køretøjer beregnes afgiften til det halve af den til enhver tid gældende afgift for ikke-eldrevne køretøjer.

Announcement of Law on Registration of Motor Vehicles Taxes, etc. (ANN no. 1062 of 7/9/2017)

§ 5b. For electric vehicles, the tax shall be calculated at half the current tax for non-electric vehicles.


Law on parent school (Law no 83 of 01/03/2018)

O

Every parent should be educated to be a parent “bienveillant”, Open-minded, Care parents.

X

§ 1. Parent school should give the future parents knowledge and skills that: prepare them for parenthood, give them an understanding of children’s needs and give them skills to take care of a child.


Lov om forbud mod pres fra forældre (Lov nr. 82 af 01/03/2018)

O

De fleste der skal til eksamen bliver preset af deres forældre derfor skal forældre stope med og prese eleverne.

X

§ 1. Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, må ikke udsætte barnet for pres i forbindelse med deres undervisnings og uddannelsesforløb.

Law on Prohibition of Pressure from Parents (Law no. 82 of 01/03/2018)

§ 1. The person or persons who have custody of a child must not expose the child to pressure in connection with their education and training.


Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (LBK nr. 1426 af 8/12/2017)

O

Der bør være et krav om at politikere bør have have erfaring i erhverv, der ikke er akademiske og beskæftige sig med den direkte pleje og varetagelse af mennesker i det danske samfund. Det kan være fra hospitaler, plejehjem, børnehave, vuggestuer, politi, folkeskole etc.

X

§ 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og har varetaget et erhverv i sundheds-, pleje- eller undervisningssektoren i det danske rige, af mindst 12 måneders varighed.

Announcement of Law on Elections to the Danish Parliament (LBK No. 1426 of 8/12/2017)

§ 1. Elected to the Danish Parliament, can anyone who has Danish citizenship, has reached the age of 18, has a permanent residence in the kingdom and has carried out a profession in the health, care or educational sector of the Danish kingdom for at least 12 months.


Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

En alt for stor andel af danskere, der har været igennem det danske uddannelsessystem, er ikke bevidste om DK’s kolonialiseringshistorie, op til i dag.

Det bør være lov og en obligatorisk del af folkeskolen/ungdomsuddanelserne at blive oplyst og påkrævet refleksion over dette.

X

§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

1)-3) (…)

4) Danmarks kolonialiseringshistorie.

Announcement of Law for the Primary School (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

§ 7. In the elementary school education, the following compulsory subjects are included:

1) -3) (…)

4) Denmark’s colonial history.


Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Retten til uddannelse skal omfatte adgang til generel filosofisk, spirituel og filosofisk dannelse, så alle kan opnå større selvindsigt og – forståelse.

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

(a.-g.) (…)

g) Filosofi

2) Praktiske/musiske fag:

(a-f) (…)

e) Samtaleteknik

f) Fordybelsesteknik

3) Naturfag:

(a-g) (…)

Announcement of Law for the Primary School (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

§ 5. The content of the education is chosen and organized, so that it allows students to acquire professional insight, overview and experience of relations. The education will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through education in interdisciplinary topics and issues.

Para. 2. Education in 1-9. class is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities:

(a.-g.) (…)

g) Philosophy

2) Practical / Music subjects:

(of) (…)

e) Conversational Technique

f) Contemplation Technique

3) Science:

(a-g) (…)


Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (BEK nr 1328 af 15/11/2016)

O

For at få ret til videregående uddannelse skal alle have udført frivilligt arbejde i et år. Som løn får man SU.

X

§ 10. Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, 12 måneders sammenhængende frivillig tjeneste samt opfyldelse af specifikke adgangskrav, jf. bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).

Announcement on Bachelor and Master’s Degrees at Universities (ANN no. 1328 of 15/11/2016)

§ 10. Admission to the bachelor program requires a secondary education, 12 months of voluntary service and fulfillment of specific admission requirements, cf. the Announcement on Access to Bachelor’s Degrees at the Universities (Bachelor’s Enrollment Order).


Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

O

Videregående uddannelser skal fokusere mere på kvote 2 ansøgere. Stop karakterkapløbet, det svækker indlæringen.

Fokuser på børn med specialbehov i folkeskolerne.

X

§ 13. Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte bacheloruddannelse, fordeles pladserne ligeligt mellem kvote 1 og kvote 2.

§ 13. If there are more qualified applicants than study places on the individual bachelor’s degree, the seats are distributed equally between quota 1 and quota 2.


Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

O

Man bør til enhver tid kunne tage en ny bachelor- eller kandidatuddannelse. Der bør ikke være lov om, hvor mange uddannelser man kan tage, eller hvor mange uddannelser man vil bygge oven på sin egen.

X

§ 12. Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan frit optages eller indskrives på en bachelor-, kandidat- eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Announcement on Access to Bachelor’s Degrees at Universities (ANN. no. 107 of 12/02/2018)

§ 12. Applicants, who have completed a Danish bachelor’s degree, professional bachelor degree or Danish equivalent education arranged for full-time education or have completed a Danish education at a higher level, organized as full-time education, may be freely admitted or enrolled in a bachelor’s, candidate’s or other degree Danish education at a corresponding or higher level, arranged as full-time education.


Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

O

Alle har ret til uddannelse og kvinder/mænd skal vælge selve. Ikke den markedsværdi som på pågældende tidspunkt er dominerende hvor efterspørgslen styrer antal elever.

X

§ 11. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet.

Universitet må ved fastsættelse af optagelseskapaciteten ikke lægge vægt på samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

Announcement on Access to Bachelor’s Degrees at Universities (ANN. no. 107 of 12/02/2018)

§ 11. On educations with free admission, the university shall determine the capacity for admission, taking into account the possibility of providing proper research-based education with qualified teachers and sufficient capacity building.

In determining the admission capacity, the university must not emphasize the society’s need for education in the relevant field.


Law on internet trolls (Law no 84 of 01/03/2018)

O

“Internet trolls” should be illegal and their accounts shot down automatically.

X

§ 1. It shall be prohibited for a person to be a troll on the internet.

§ 2. A “troll” means a person who sows discord on the Internet by starting quarrels or upsetting people, by posting inflammatory, extraneous, or off-topic messages in an online community (such as a newsgroup, forum, chat room, or blog) with the intent of provoking readers into an emotional response or of otherwise disrupting normal, on-topic discussion, often for the troll’s amusement.

§ 3. If a person is being a troll on the internet, the persons user account or accounts, under which the person is trolling, will be shot down without warning.


Announcement on law on copyright (LBK no. nr 1144 af 23/10/2014)

O

Music copyright laws should be less strict. People should not be able to “own” a pattern of sounds and be able to sue someone for “copying” or “stealing” their musical ideas. People in fine arts and fashion copy each other all the time and they don’t sue each other – they just make something else! Music would be if there was less ownership and more freedom.

X

§ 1. Literary or artistic work, be it expressed in writing or in speech as a fictional or a descriptive representation, or whether it be a musical or dramatic work, cinematographic or photo- graphic work, or a work of fine art, architecture, applied art, or expressed in some other manner, should not be subject to copyright by the person who created the work


The Constitutional Act of Denmark (Law no 169 of 05/06/1953)

O

Freedom of speech unless what is says is against human rights e.g. persecuting refugees and minorities.

X

§ 77. Any person shall be at liberty to publish his ideas in print, in writing, and in speech.

Para 2) The exercise of this liberty shall be subject to restrictions as are necessary to protect human rights.


The Constitutional Act of Denmark (Law no 169 of 05/06/1953)

O

Freedom of expression. There should not be total freedom of speech.

I think people should be able to say or write whatever they want, as long as they’re not hurting anyone.

People should be made aware of the impact of written speech on the internet and the damage it can do.

There should be fines if people keep on verbally abusing others, or abuse their freedom of speech.

X

§ 77. Any person shall be at liberty to publish his ideas in print, in writing, and in speech.

Para 2) The exercise of this liberty shall be subject to restrictions as are necessary to prevent a person from being abused or harmed, verbal as well as in writing.

Para 3) Frequent and repeating abuse or harm, verbal as well as in writing, towards others, render offenders liable to fines.


The Constitutional Act of Denmark (Law no 169 of 05/06/1953)

O

– You need freedom of speech to voice your opinions and enable the world to change for good.

– Anything that encourages discrimination in anyway should be banned as it will create a negative impact on future generations.

– Yes as if you voice something that encourage discrimination you would not be protecting freedom of speech but violating what it is meant to be about.

X

§ 77. Any person shall be at liberty to publish his or her opinions in speech.

Para 2) The exercise of this liberty shall be subject to restrictions as are necessary to avoid encouragement of discrimination.


Lov om politikeres brug af sprog (lov nr. 80 af 26/02/2018)

O

Ytrings-forbud for politikere:

Politikere forbydes at bruge følgende vendinger:

Nødvendighedens politik er…

Vi lytter…

Jeg beklager, at jeg er blevet misforstået….

X

§ 1. For folkevalgte politikere gælder samme bestemmelse som i Grundlovens § 77, dog med undtagelse i de i denne lovs § 1, stk. 2, nr. 1-3. opregnede forbud.

Stk 2 Folkevalgte politikere må som led i deres embede ikke gøre brug af følgende udtryk:

1) “Nødvendighedens politik er”

2) “Vi lytter”

3) “Jeg beklager, at jeg er blevet misforstået”

Law on the Use of Languages by Politicians (Law no. 80 of 26/02/2018)

§ 1. For elected politicians, the same provision applies as in § 77 of the Constitution, except as provided for in § 1, para. 1 of this Law’s para. 2, no. 1-3. listed prohibition.

Para. 2 Elected politicians may not use the following terms as part of their office:

1) ”The necessary policy is”

2) ”We’re listening”

3) ”I’m sorry, that I’ve been misunderstood”


Lov om henvendelse til personer i det offentlige rum (Lov nr. 72 af 22/02/2018)

O

Alle har ret til at tale med fremmede i bussen eller andre offentlige steder uden at blive stemplet som mærkelige.

X

§ 1. Moralsk fordømmelse på baggrund af henvendelse til personer i det offentlige rum er ikke tilladt.

Law on Addressing Persons in Public Space (Act no 72 of 22/02/2018)

§ 1. Moral judgement based on inquiry to persons in public spaces is not permitted.


Lov om brug af ord (Lov nr. 71 af 22/2/2018)

O

Forbud mod det kønnede sprog. Det skal være forbudt at bruge kønnede ord/metaforer, hvor det ikke er strengt nødvendigt. Eksempler: “At mande sig op”, “Pigefornærmet”, “Mande-influenza”.

X

§ 1. Brug af ord der er forbundet med køn eller kønsroller er ikke tilladt.

Law on the Use of Words (Law no. 71 of 22/2/2018)

§ 1. The use of words related to gender or gender roles is not permitted.


Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (BEK nr 592 af 14/05/2013)

O

Jeg mener, at ytringsfriheden nogle gange bliver udnyttet. Fx i forhold til kunst; værker der er åbenlyst diskriminerende eller racistiske bør revurderes/vurderes før, de bliver vist/udstillet!

X

§ 4a. Indkøbte kunstværker, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, kan ikke stilles til rådighed for institutionerne.

Announcement on Law in Public Space (ANN. no 592 of 14/05/2013)

§ 4a. Purchased works of art in which a group of persons are threatened, detained or degraded because of their race, color, national or ethnic origin, belief or sexual orientation can not be made available to the institutions.


Lov om fridage (Lov nr. 70 af 22/02/2018)

O

Ytringsfrihed kræver demokratisk dannelse både i skolen, på arbejdslivet og i samfundslivet generelt. Der skal være en årlig ytringsfrihedsdag på dagen for Perikles gravtale og alle demokratiske valgt instanser skal udbyde demokratisk dannelseskurser, konferencer og praksisudøvelse mindst hvert 4. år.

X

§ 1. Hvert år den 2. januar fritages alle for arbejde, undervisning og enhver anden beskæftigelse.

Law on holidays (Law no. 70 of 22/02/2018)

§ 1. Every year on 2 of January, everyone is exempted from work, education and any other employment.


Law on Water Use in Toilets (Law no 82 of 26/02/2018)

O

All toilets should be flushed using non-drinking water, i.e. rain water

X

§ 1. The water supply of a toilet must at all times be connected to a rainwater tank, and flushing of a toilet should to the greatest possible extent be done by using of collected rainwater.


Announcement on the Danish Building Regulation 2018 (BEK nr 1615 af 13/12/2017)

O

All new buildings must be built with a sustainable power source: solar panlet roof, wind turbine etc.

This includes homes, shops, hospitals, offices – everything!

X

§ 300a. Building heating, water heating and electricity must be based on sustainable energy.

Para 2) By sustainable energy is meant:

a) Solar panels

b) Wind turbines

c) Water turbines


Announcement on Law on Public Carriers (LBK nr 323 af 20/03/2015)

O

Public transportation should be free in all cities, central city center should be pedestrian only, and free bikes should be given by the government.

X

§ 3. The carrier is financed solely through a grant from the participating municipalities and regions.

Para 2) No payments from passenger must be charged.


Law on use of solar panels for companies (Law no 82 of 26/02/2018)

O

By 2025, every business within a 10 km radius of city centre must install solar panels on 25% of their roof area. Those who do not, will be required to pay a “carbon” tax eqvuivelent to the potentially KWH produced by 100% of their roof areas. Baron solar rules.

X

§ 1. Every company is to install solar panels at equivalent to a theoretical coverage of at least 25 percent of their roof area.

Para 2) The installation must be completed no later than 1 january 2025


Lov om miljøaftrykmærkning af produkter (Lov nr. 79 af 26/02/2018)

O

Man skal kunne se på alle produkter hvor meget de påvirker miljøet

X

§ 1. Denne lov omfatter mærkning af varer bestemt til salg inden for Danmark.

§ 2 Når en varer er bestemt til salg inden for Danmark, skal der ved mærkning angives omfanget af produktionens miljøaftryk, herunder udledning af kuldioxid mv.

Law on Environmental Impact Labeling of Products (Law no. 79 of 26/02/2018)

§ 1. This Law includes the marking of goods destined for sale within Denmark.

§ 2 When a product is intended for sale within Denmark, marking must indicate the extent of the environmental impact of production, including carbon dioxide emissions etc.


Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (LBK nr 760 af 21/06/2016)

O

Frit adgang til supermarkedets mad affald.

X

§ 5a. Udtagning af varer, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, er ikke afgiftspligtigt efter denne lov.

Announcement of Law on  Value Added Tax (LBK no. 760 of 21/06/2016)

§ 5a. Removal of goods, when withdrawal is made for private use by the company’s proprietor or for his staff or for free transfer or for other purposes than the supply of goods and services by the registrant, is not taxable under this Law.


Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (LBK nr 748 af 20/06/2016)

O

Der bør kun serveres vegetarisk mad i daginstitutioner og på plejehjem sammensat af ernæringseksperter og fagpersoner på området.

X

§ 16 a. Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal have et vegetarisk måltid alle hverdage.

Announcement of Law on Day, Leisure and Club Offer, etc. for children and adolescents (LBK no. 748 of 20/06/2016)

§ 16 a. All children in municipal and self-employed day-care institutions and private institutions must have a vegetarian meal every weekday.


Lov om forbud mod produktion af plastik (lov nr. 78 af 26/02/2018)

O

Forbyd produktion af plastik.

X

§ 1. Produktion af plastik er ikke tilladt.

Law on Prohibition of Plastic Production (Law no. 78 of 26/02/2018)

§ 1. Production of plastic is not permitted.


Lov om bilfri zoner (Lov nr. 77 af 26/02/2018)

O

Benzin og diesel frit København.

Motorkøretøjer som bruger benzin eller diesel som brændstof er forbudt i København.

X

§ 1. En kommunalbestyrelse kan vedtage at forbyde bilkørsel omkring centrale byområder.

Law on car-free zones (Law no. 77 of 26/02/2018)

§ 1. A municipal council may decide to prohibit driving around central urban areas.


Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (LBK nr 1236 af 04/10/2016 )

O

Vi bør sammen passe på jorden.

Afgifter på emballage som ikke kan genbruges.

Begrænsning på kød – gerne som holdninger imod at spise ikke bæredygtigt mad.

X

§ 1. Der svares afgift til statskassen af salgsemballager der ikke er egnet til genanvendelse.

Announcement of Law on the Payment of Certain Packagings, Bags, Disposable Services and PVC Sheets (LBK no. 1236 of 04/10/2016)

§ 1. A tax is paid to the treasury of sales packaging unsuitable for recycling.


Lov om forbud mod import af visse frugter og grøntsager (Lov nr. 76 af 26/02/2018)

O

Det burde være forbudt at flyve asparges fra Sydamerika til Danmark.

X

§ 1. Grænseoverskridende indførsel af frugter og grøntsager der kan  produceres her i landet er ikke tilladt.

Law prohibiting the import of certain fruits and vegetables (Law no. 76 of 26/02/2018)

§ 1. Cross-border import of fruit and vegetables that can be produced here in the country is not permitted.


Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BEK nr 1424 af 16/12/2009)

O

Forbud mod fyrværkeri. Det skal være helt og aldeles forbudt at forlyste sig med farverige bomber af alle arter. Fyrværkeri skal fjerne som en vare fra jordens overflade. Ingen vil savne det.

X

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Stk. 2. Indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri er ikke tilladt.

Announcement on the import, manufacture, storage, transfer, acquisition and use of fireworks and other pyrotechnic articles (ANN. no. 1424 of 16/12/2009)

§ 1. This Announcement applies to the import, manufacture, storage, transfer, acquisition and use of fireworks and other pyrotechnic articles.

Para. 2. Import, manufacture, storage, transfer, acquisition and use of fireworks is not permitted.


Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (BEK nr 154 af 20/04/1977)

O

Der er brug for stramninger for at begrænse CO2 udslip. Betalingsringen i Kbh. var en god ide, men politikerne er åbenbart bange for bilisterne.

En ide: Installer “et apparat” som tænder, når man starter bilen. Det skal være en lovpligtig installation, og den skal indeholde en tekst om hvor meget man forurener ved kørsel.

Inspiration: Se feks. på teksten på alle cigaretpakker, som fortæller om, hvordan du skader andre mennesker med din røg.

Det samme gør sig i høj grad gældende for udstødningen fra bilerne. Faktisk i langt højere grad.

X

§ 5. En bil skal være forsynet med:

1)-12) (…)

13) Kuldioxidudledningsmåler

Announcement on Vehicle Interior and Equipment, etc. (ANN. no. 154 of 20/04/1977)

§ 5. A car shall be provided with:

1) -12) (…)

13) Carbon dioxide emission meter


Lov om betalingsring omkring byområder (lov nr. 75 af 26/02/2018)

O

Reducer luftforurening og støjforurening ved at indføre betalingsring.

X

§ 1. Lovens formål er at give kommunalbestyrelser hjemmel til, gennem en afgift på bilkørsel, at nedbringe luftforurening og støj i byerne og at forbedre den kollektive trafik.

§ 2. En kommunalbestyrelse kan vedtage at opkræve en afgift for passage af en nærmere fastlagt betalingsring omkring centrale byområder.

Law on road pricing around urban areas (Law no. 75 of 26/02/2018)

§ 1. The purpose of the Law is to give municipal councils permission, through a car tax charge, to reduce air pollution and noise in cities and to improve public transport.

§ 2. A municipal council may decide to charge a fee for the passage of a specified road pricing around central urban areas.


Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (LBK nr 321 af 04/04/2011)

O

Lovene for at beskytte klimaet skal være meget mere drastisk!

Det er nødvendigt at sætte flypriserne op!

Sæt togpriserne ned og gør offentlig trafik i byerne gratis!

Tak 🙂

X

§ 2. For 2018 udgør afgiften for følgende energiprodukter:

1) Gas- og dieselolie, 1 kr. pr. liter.

Announcement of Law on Carbon Duty Tax on Certain Energy Products (LBK no. 321 of 04/04/2011)

§ 2. For 2018, the tax for the following energy products shall be:

1) Gas and diesel oil, 1 kr. pr. liter.


Lov om fremme af økologisk produktion inden for jordbrug (LOV nr. 9 af 12/2/2018)

O

Lov om hvor stor en andel af landbruget skal være økologisk. Altså en større andel menes.

X

§ 1. Denne lov har til formål at fremme den økologiske produktion inden for jordbrug således at der inden for 5 år er en stigning på 50 %.

Law on Promotion of Organic Production in Agriculture (LAW no. 9 of 12/2/2018)

§ 1. This Law aims to promote organic production in agriculture so that within 5 years there is an increase of 50%.


Announcement of law on promotion of renewable energy (LBK no. 1288 of 27/10/2016)

O

Make Denmark 100% reliant on renewable energy sources within 5 years.

X

§ 1. The purpose of this law is to promote the production of renewable energy and making Denmark independent of fossil fuels within 5 years.


Lov om begrænsning af CO2-udledning (LOV nr. 98 af 12/2/2018)

O

Af hensyn til begrænsning af udledning af CO2, må enhver højest foretage 1 flyrejse om året indenfor Europam og 1 længere flyrejse (f.x. Amerika, Afrika, Asien) hvert 3. år.

Der kan dog søges dispensationhvis arbejdsmæssig forhold kræver at man flyver mere.

X

§ 1. Denne lov har til formål at begrænse udledningen af CO2 ved at kontrollere borgeres forbrug af særligt skadelige tjenesteydelser og produkter.

§ 2. Enhver borger i Danmark tillades en årlig rejse i Europa og en årlig udlandsrejse.

Stk. 2. Dispensation fra disse begrænsninger kan gives af klimaministeren, hvis økonomiske eller politiske hensyn taler for dette.

Law on the Limitation of CO2 Emissions (LAW no. 98 of 12/2/2018)

§ 1. This Law aims to limit the emission of CO2 by controlling citizens’ consumption of particularly harmful services and products.

§ 2. Every citizen in Denmark is allowed one annual trip in Europe and one annual international trip. Para. 2. Dispensation from these restrictions may be given by the Climate Minister, if economic or political reasons support this.


Lov om kødkvoter (LOV nr. 89 af 12/2/2018)

O

Forslag om kødkvote f.x. i kg eller enheder.

X må indtage 2 kyllinger, 1 ged, og 3/4 ko, 3 fisk, 1 kalkun på to år.

Eller alternativt 1 kg svinekød og 1 kylling om året.

X

§ 1. Fødevareministeren kan fastsætte regler om det årlige tilladte forbrug af kød per person.

§ 1 The Minister of Food may lay down rules on the annual permitted consumption of meat per person.


Law on Recycling of Organics Material (LAW no. 71 of 12/2/2018)

O

Owning a compost bin is compulsory.

X

§ 1. Every household must own a compost bin in which they must recycle organic material.


Bekendtgørelse af lov om kemikalier (LBK nr. 115 af 26/1/2017)

O

Alle kunstige sprøjtemidler skal forbydes hvis de kan være giftige.

X

§ 34 a. Miljøministeren godkender udelukkende plantebeskyttelsesmidler eller biocidmidler, efter der er vurderet ikke at være en risiko for at midlet skulle være giftigt.

Announcement of Law on Chemicals (LBK no. 115 of 26/1/2017)

§ 34a. The Environmental Minister approves exclusively plant protection products or biocidal products after it has been considered not to be a risk of the product being toxic.


Lov om fremstilling af produkter (LOV nr. 18 af 12/2/2018)

O

Det skal være super forbudt at producere noget af ikke naturlige materialer. Basta.

X

§ 1. Fremstilling af produkter af materiale af en ikke naturlig karakter forbydes.

Law on the manufacture of products (LOV NO 18 of 12/2/2018)

§ 1. The manufacture of products of non-natural material shall be prohibited.


Law on Equality (LAW no. 5 12/2/2018)

O

1. Equality: Equal Rights in every aspect of life, regardless sexual orientation, ethic, men, women and so forth.

2. I am a woman.

3. Equal salary between all genders. More women in top positions and in the politics (good example: Rwanda)

4. Changing policies.

Create Quotes.

Face that men have more benefits (in corporations/politics) than women have for too long. There has to be a change on people’s mentality about it.

“What has been learned can be re-learned”.

X

§ 1. The enjoyment of rights and freedoms shall be secured without discrimination on any ground such as national origins, race, gender or sexual orientation.

§ 2. Any employer must pay men and women the same wage as regards all elements and conditions of wage, for work that is the same or of equal value.

§ 3. Boards of corporations must contain at least 40 % women.


Law on Remuneration for Domestic Labour (LAW no. 78 of 12/2/2018)

O

Nowadays it is often the case that, in a family, both father and mother have a job. So they spend the same amount of hours working outside, although men are paid better.

When they get home, in a very high percentage of cases (and yes we are in the XXl th century) the biggest part of the work to be done at home (children, cooking, cleaning…) is done by the female part.

Since it does not look like men are going to reflect about this and change their privileged position in the family, there should be a law that either allows women to work less hours for the same wage or increases women wages substantially or both, so women can decide which ones suits them better.

X

§ 1. Women performing domestic labour in their family have the opportunity to work part time at full pay or work full time for a 30 % increase in salary as their contribution to the foundation of society is greater than that of a person working full time while not performing domestic labour.


The Danish Constitution (LAW no. 169 of 05/06/1953)

O

Everyone regardless of race, gender, economic status etc. has the right to be treated with equality and respect. Our right to respect cannot be violated in any way or by anyone. While immigrants and refugees are a controversial / divisive topic, we need a way to protect those people and meet their needs.

X

§ 90. The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Constitution shall be secured without discrimination on any ground such as national origins, race, gender or economic status


Law on Gender Composition of Board Members, Municipalities and Government (LAW no. 35 of 12/2/2018)

O

We can increase equality of gender by positive discrimination in board of members and public service such as governments or municipalities. We need to educate on equality of gender and culture anchoring this subject in the scholarship. It should be part of the philosophy or ethic education as well as promote specific projects at schools, companies, public service etc.

X

§ 1. The purpose of this law is to ensure higher levels of equality in the gender composition of board members, municipalities and government.

§ 2. The law funds projects which through education, scholarships or other project pursues the purpose stated in § 1.


The Danish Constitution (Law no. 169 of 05/06/1953)

O

Noone should be discriminated against for being brought to live somewhere when they were younger and considered “non citizens”. Rights and equality to all!

X

§ 90. The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Constitution shall be secured without discrimination on any ground such as national origins or citizenship.


Announcement of Law on Danish Citizenship (LBK no. 422 of 7/6/2004)

O

Everyone should have the right to citizenship in the country they’re born in.

X

§ 1. Any child born in the kingdom acquires the right to Danish citizenship at birth regardless citizenship or marital status of its parents.


Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder (LBK nr. 899 af 5/9/2008)

O

Kvinder og mænd skal have samme løn og arbejdsvilkår for at udføre det samme arbejde, uanset det økonomiske afkast af deres arbejde. Dette skal gælde både privat og offentligt arbejde, og uanset arbejdets karakter.

En kvindelig fodboldspiller skal eksempelvis betales det samme for at spille en fordboldkamp, som en mandlig fodboldspiller betales, uanset fodboldklubbens indtjening ved kampen.

X

§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde uanset økonomisk afkast af arbejdet.

Stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer.

Announcement of Equal Pay for Men and Women (LBK no. 899 of 5/9/2008)

§ 1. There shall be no discrimination on grounds of gender in violation of this Law. This applies to both direct discrimination and indirect discrimination.

Para. 2. Every employer shall provide women and men equal pay, in respect of all remuneration and wage conditions, for the same work regardless of the financial return on the work.

Para. 3. The assessment of the value of the work shall be based on an overall assessment of relevant qualifications and other relevant factors.


Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 2 af 4/1/2018)

O

Magistratstyret i Københavns Kommune erstattes af den almindelige kommunale styreform.

X

§ 64. I styrelsesvedtægten for Københavns Kommune kan der ikke træffes bestemmelse om, at der til deltagelse i styrelsen af kommunens anliggender oprettes en magistrat.

Announcement of the Municipalities Board Law (LBK no. 2 of 4/1/2018)

§ 64. The Board of Directors of the City of Copenhagen can not make provision for the establishment of a magistrate for participation in the board of municipal affairs.


Lov om behandling af afviste asylansøgere (LOV nr. 78 af 9/2/2018)

O

Alle mennesker, der kommer til Danmark, og ikke får lov til at opholde sig i Danmark, skal behandles ordentligt og respektfuldt, indtil de kan sendes videre på deres rejse mod en bedre fremtid.

X

§ 1. Formålet med denne lov er at sikre den menneskelige behandling af en udlænding, der ikke har opholdstilladelse eller har fået udstedt registreringsbevis eller opholdskort i overensstemmelse med udlændingeloven og som en følge kan udvises af landet.

Law on Treatment of Rejected Asylum Seekers (LAW no. 78 of 9/2/2018)

§ 1. The purpose of this Law is to ensure the human treatment of a foreigner, who has no residence permit or has been issued a registration certificate or residence card in accordance with the Law on Foreigners and as a consequence may be expelled by the country.


Lov om bekæmpelse af forskelsbehandling (LOV nr. 8 af 8/2/2018)

O

Alle skal hver dag rejse sig og i offentligheden kalde sig racister og kønsdiskriminerende. Kun på denne måde kan vi på tilnærmelses vis opnå ligestilling.

X

§ 1. Enhver person skal dagligt og i offentlighed bekendtgøre sig selv som ”racist” og ”kønsdiskriminerende”.

Law on Combating Discrimination (Law no 8 of 8/2/2018)

§ 1. Every person must daily and in public make her/himself known as “racist” and “gender discriminatory”.


Lov om ligestilling af Folketingets medlemmer (LOV nr. 6 af 7/2/2018)

O

Folketingets medlemmer skal ligestilles med resten af befolkningen. Samme pension og løn som resten af Danmarks folk. Ikke have særlige befordringsaftaler. Ikke særlige regler i det hele taget. Tak.

X

§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem borgere og Folketingets medlemmer, herunder lige rettigheder og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i borgere og Folketingets medlemmers lige værd.

§ 2. Ingen person eller lov må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af medlemskab af Folketinget. Herunder hører både positiv og negativ forskelsbehandling.

Law on Equality of Members of the Danish Parliament (LAW no. 6 of 7/2/2018)

§ 1. The purpose of the Act is to promote equality between citizens and members of the Danish Parliament (Folketinget), including equal rights and equal opportunities in all the societal functions, based on citizens and the members of the Folketinget’s equal value.

§ 2. No person or law may postpone another person for direct or indirect discrimination on account of membership of the Parliament. This includes both positive and negative discrimination.


Lov om forbud mod forskelsbehandling af kønsdrift (LOV nr. 5 af 8/2/2018)

O

Jeg vil også gerne have ret til at tale om længsler og begær uden at blive dømt som en dårlig mor. En kvindefigur uden luder/madonna-komplex.

X

§ 1. Moralsk fordømmelse af personers kønsdrift på baggrund af deres status som forældremyndigheds indehaver må ikke finde sted.

Law on Prohibition of Discrimination Against Gender Equality (LAW no. 5 of 8/22/2018)

§ 1. Moral condemnation of the sex drive of persons on the grounds of their status as parental custodian holder may not take place.


Lov om dyrs rettigheder (LOV nr. 56 af 9/2/2018)

O

Jag föreslår en lag där icke-mänskliga djur ges vissa personliga Rättigheter, såsom rätten till sina liv. Om vi erkänner att icke – mänskliga djur befolkar världen, liksom människor gör, bör denna befolkningsgrupps ges autonoma Rättigheter.

X

§ 1. Ethvert ikke-menneskeligt dyr ret til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved lov.

Animal Rights (LAW no. 56 of 9/2/2018)

§ 1. Any non-human animal right to life shall be protected by law. No one must be deliberately deprived of life except by law.


Convention on the Rights of the Child (BKI no. 6 of 16/01/1992)

O

Right to education should over-rule all other international laws. Children from war-torn countries, or countries facing famine should have the same rights to education as children in western civilisations. How can anyone escape the poverty of their birth unless the global community shares skills, knowledge and experience. Children living in refugee camps should be permitted to ‘leave to Remain’ and other visas to allow them to study in the country of their choosing. Where you are born, should not decide your level of education in the 21st century.

X

Article 28

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:

(a) Make primary education compulsory and available free to all;

(b) Make education accessible to all, both citizens and non-citizens.

(c) Make special educational programs for refugee children to study and live legally.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

O

Alle bør have ret til ikke-hierarkisk, gratis, samtalebaseret undervisning, med den studerendes udvikling i fokus, og uden karakterer, med respekt for og tiltro til den studerendes egen vilje til, og motivation for læring, med mere energi brugt på den/de studerende, end på det administrative apparat omkring dem, med ligestilling og behandling mellem alle de studerende.

X

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med eleverne videreudvikle og motivere elevens læring gennem dialogbaseret undervisning.

§ 2. Elever må ikke forskelsbehandles på baggrund af deres standpunkt, andet end hvad der er nødvendigt for at tilpasse undervisningen til deres individuelle behov.

§ 3. Bedømmelsen af elevers standpunkt må ikke finde sted ved karaktergivning.

Announcement of Primary School Law (LBK no. 1510 of 14/12/2017)

§ 1. The primary school, in cooperation with the students, shall further develop and motivate the student’s learning through dialogue-based education.

§ 2. Pupils must not be discriminated against based on their point of view other than what is necessary to adapt the teaching to their individual needs.

§ 3. The assessment of the students’ point of view must not happen in grading.


Law on domestic employment (LAW no. 4 of 5/2/2018)

O

Domestic duties such as house cleaning, cooking, laundry, as well as childrearing, will be considered paid work covered by the government. Pay will be allotted based on hours of work completed, and those whom the law applies to can submit a request to be on this payroll for their work. Regulation of this work is to be negotiated but the legal decisions must be made by a group consisting of at least 51% women.

X

§ 1. Certain activities performed in the home, without the use of paid labour, is considered domestic employment and remunerated hourly by the government. The types of activities include cleaning, cooking and childcare.

Para. 2. Decisions about the contents of this law, such as hourly rates and types of work included can only be negotiated by competent parties.

Para 3. For the parties mentioned in § 1, para. 2 to be competent more than half of the members must be women.


Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 827 af 23/6/2017)

O

Alle skal have ret til et års barsel – uanset køn.

X

§ 9. Efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i 52 uger.

Announcement of Law on the Right to Maternity Leave and Unemployment Benefits at Maternity (LBK no. 827 of 23/6/2017)

§ 9. After birth, each of the parents has the right to parental leave for 52 weeks.


Bekendtgørelse om humane væv og celler (BEK nr. 764 af 26/5/2015)

O

Giv os bøsser retten til at donere sæd!

X

§ 23. Vævscentret skal løbende påse, at en donor af væv eller celler er egnet, jf. § 18.

Stk. 2. Vævscenteret må ikke ved denne proces udelukke personer fra at donere kønsceller alene baseret på information om dennes tidligere seksualpartnere.

Announcement on Human Tissues and Cells (BEK no. 764 of 26/5/2015)

§ 23. The tissue center shall continuously ensure that a donor of tissues or cells is suitable, cf. § 18.

Para. 2. The tissue center may not exclude persons from donating sex cells solely based on information about this persons former sexual partners by this process.


Lov om forsøg med borgerløn (LOV nr. 7 af 6/2/2018)

O

Borgerløn nu! Gør som i Finland.

X

§ 1. En tilfældigt udvalgt gruppe af 2000 arbejdsløse undtages alle pligter efter lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om aktiv beskæftigelsesindsats i en periode på 2 år.

§ 2. I perioden vil gruppen modtage et beløb af 4200 kr. uden dertilhørende forpligtelse.

Law on Experiments in Citizen’s Salary (LOV No. 7 of 6/2/2018)

§ 1. A randomly selected group of 2000 unemployed persons are excluded from all duties pursuant to Law No 1342 of 21 November 2016 on active employment for a period of 2 years.

§ 2. During the period the group will receive an amount of DKK 4200 without any obligation.


Announcement on Civil Registration (BEK no. 1034 of 4/9/2017)

O

Gender of any baby born will not be assigned at birth, rather, it can be declared or changed at any time regardless of age and easily updated through government portals/avenues. The option for non-binary genders, i.e. a third gender or none at all, will be made available.

X

§ 1. The personal identity number consists of 10 digits of which the six first indicate the birthday of the person.

Para. 2. Of the final four digits the first digit indicates the century the person was born. The final digit is even for women, uneven for men and the number zero indicates non-binary or undecided.

Para. 2. Babies will be given the last digit zero until they declare which gender they identify as.

Para. 3. Any person can freely change their final digit as often as and at any time they wish.


Law about Privately funded Education (LAW no. 35 28/01/2018)

O

Companies are required to pay money into a general education fund on a European level of education of their employees: the higher skilled the workforce the more money is to be paid. The fund is used for adult education programmes in regions where needed most.

X

§ 1. The European Education Program is started to ensure the continued qualification and education of the European workforce.

Para. 2. The program is funded by private companies in correlation with the level of education of their workforce.


Announcement of Law on Public Schools (LBK no. 1510 of 14/12/2017)

O

Education should be free, universal and completely separate from religion. The subjects and path through education should be paved according to each individual student’s own interests and attitudes.

X

§ 5. The content of the teaching is chosen and organized in accordance with the interest and attitudes of each individual student.

§ 6. Any teaching about religion shall include different religions and be based on interest and not religious indoctrination.


Law on education of unemployed (LAW no. 1 of 3/1/2018)

O

Anyone who lose their job due to automation will receive retraining, paid by the state.

X

§ 1. Any person who has been unemployed due to automation is entitled to relevant training or education to ensure their placement in a new profession in which automation has not taken place.


Law on tax on certain websites (LAW no. 4 28/01/2018)

O

Tax on attention destroyers.

Tax on education hindering websites.

Just like a tax on unhealthy products, this tax would apply to websites and devices that divert your attention from activities from which you can receive happiness. All media, websites and devices that are known to destroy the social fabric, or lead to unhappy lives would be taxed by the minute spent by users on their website. Of course this tax is aimed mainly at facebook, tinder, google, apple and so on. This money would go to an education fund.

How would this work? For instance if someone spends 5 minutes on facebook, facebook will have to pay 5 p. for waisting someone’s time. The company wasting the world’s time would contribute to make it better. This would make up for all the loss in productivity of the previous year.

(This does not include works of Art and Education Companies).

X

§ 1. A tax must be paid to the treasury for the amount of time people spent on certain websites. Para. 2. The taxable websites will be decided by the Minister of Public Innovation and must include websites which are likely to have a negative effect on productivity, however it must exclude websites which promote art or serves educational purposes.

§ 2. The tax is 0,01 kr. per. hour spent on the taxable website.


Convention on freedom of movement for education.

O

Free movement of students between international educational facilities.

X

Art. 1. Contracting states are not allowed to discriminate based on nationality, language or country of origin when accepting student to their schools, colleges, universities or other educational institutions.


Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992)

O

Man skal også have tid til at lege.

X

Artikel 31

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder.

Announcement of the United Nations Convention of 20 November 1989 on the Rights of the Child (BKI no. 6 of 16/01/1992)

Article 31

1. State Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to play and cultivate hobbies that are appropriate for the child’s age.


Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (LBK 1035 af 30/08/2017)

O

Man skal have ret til at uddanne sig tværfagligt, og ikke begrænses af uddannelsesloft etc.

X

§ 1. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, herunder må reguleringen ikke diskriminere adgang til ny videregående uddannelse for personer, der har gennemført en videregående uddannelse.

Announcement of Admission Regulation on Higher Educations (LBK 1035 of 30/08/2017)

§ 1. The Minister for Education and Research is authorized to lay down rules on admission regulation in higher education institutions, including the regulation, shall not discriminate against admission to higher education for persons who have completed higher education.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Børn skal have faget politik i skolen.

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhæng. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) – f) (…)

f) Politik på 3.-9. klassetrin.

2) Praktiske/musiske fag:

a) – d) (…)

3) Naturfag:

a) – e) (…)

§ 5. The content of the teaching is chosen and organized so that it allows students to gain profound insight, overview, experience of relationships and social skills. The teaching will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through teaching in cross-cutting topics and issues.

Para. 2. Education in 1-9th class is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities:

a)-f) (…)

g) Politics at 3rd-9th grade.

2) Practical / Music subjects:

a) – d) (…)

3) Science:

a) – e) (…)


Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 261 af 18/03/2015)

O

Uddannelsernes karakter-krav skal afskaffes for at skabe større variation af mennesker i forskellige erhverv. Istedet skal en persons optagelse på en uddannelse afgøres af en eller flere samtaler med en fagperson. Altså en sygeplejerske med arbejdserfaring skal have en optagelses-samtale med en kommende sygepleje studerende og vurdere om personen er egnet til jobbet og uddannelsen.

X

§ 7. Ved afgørelse om adgang til og optagelse på uddannelse er det ikke tilladt at lægge vægt på karakterer fra den adgangsgivende uddannelse. Afgørelsen finder sted ved samtaler med relevante fagpersoner med baggrund inden for uddannelsen.

Announcement of Law for Universities (LBK no. 261 of 18/03/2015)

§ 7. By decision on access to and admission to education, it is not permitted to emphasize grades from the qualifying education. The decision takes place during conversations with relevant professionals with a background in the education.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Et barn bør ikke gentagne gange kunne friholdes fra deltagelse i lærernes egne diagnostiske prøver. Hvis det sker, er det ensbetydende med at forældrene overtræder folkeskolens hensigt om samarbejde mellem skole og hjem.

X

§ 2. (…)

Stk. 2. (…)

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Herunder følger at elever skal deltage i diagnostiske prøver som anbefales af skolen.

Announcement of Primary School Law (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

§ 2. (…)

Para. 2. (…)

Para. 3. Students and parents collaborate with the school to live up to the purpose of the primary school. It follows that students should participate in diagnostic tests recommended by the school.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Forældre har ret til at undtage deres barn fra deltagelse i skolens afholdelse af nationale test eller andre test, hvor resultaterne samles digitalt i undervisningsministeriet.

X

§ 13. Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test, jf. stk. 3.

Stk. 2. (…)

Stk. 3. Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, som skal anvendes som led i den løbende evaluering, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal afholdes test, om afviklingen af disse, om gennemførelse af test på særlige vilkår for elever med særlige behov og om, visse elever kan fritages for at aflægge test. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at skolerne frivilligt kan anvende testene.

Stk. 4. Forældre kan frit vælge at undtage sine børn fra disse test.

Announcement of Primary School Law (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

§ 13. The pupils and parents, cf. § 54, shall be informed regularly of the views of the teachers and, if applicable, the school leaders on the pupils’ benefit from schooling. Parents must be notified in writing of the results of the test, cf. para. 3.

Para. 2. (…)

Para. 3. The Minister of Education prepares tests in selected subjects and at specific grade levels that will be used as part of the ongoing evaluation, cf. para. 2. The Minister of Education shall lay down rules on which subjects and on what class levels tests are to be conducted, on the implementation of these, on the completion of tests on special terms for pupils with special needs and whether certain students may be exempted from conducting tests. The Minister of Education may lay down rules that the schools can voluntarily apply the tests.

Para. 4. Parents may choose to exempt their children from these tests.


Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 261 af 18/03/2015)

O

Adgangskrav og fravælgelse – Det Almene gymnasiums bedømmelse af elever er for bredt og giver ikke mulighed for unge samt ældre at få en reel interesse i en given niche. For mange vælger ud fra gennemsnit og ikke interesse. Optagelsesprøve eller samtale og ikke gennemsnit bør give adgang.

X

§ 7. Ved afgørelse om adgang til og optagelse på uddannelse er det ikke tilladt at lægge afgørende vægt på karakterer fra den adgangsgivende uddannelse. Kriterier som lovligt kan indgå i overvejelsen er; den søgendes resultat i en optagelsesprøve eller den søgendes præstation ved en optagelsessamtale.

Announcement of the Law for Universities (LBK no. 261 of 18/03/2015)

§ 7. In determining admission to and admission to education, it is not allowed to place a decisive emphasis on grades from the accessing education. Criteria that may legitimately be considered are; The applicant’s result in a shooting test or the applicant’s performance at a shooting interview.


Announcement of Primary School Law (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

O

To introduce a program whereby kids and adults are learning how to love themselves, how to cherish their bodies, how to love others and how to accept each person the way they are/ as everyone is unique and had their own life experience and choices.

The current education system does not take into consideration the most important element – education of your inner self, your emotions and your happiness. Nobody is teaching you mindfulness at school nor the way your organs carry out their duties (e.g. role of stomach in your psychosomatic being). Nobody knows about yin and yang, biorhythms and 5 stages of being (Chinese medicine).

X

§ 5. The content of the teaching is chosen and organized so that it allows students to gain profound insight, overview, experience of relationships and social skills. The teaching will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through teaching in cross-cutting topics and issues.

Para. 2. Education in 1-9th class is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities:

a)-f) (…)

g) Ethics and morals at all grades.

2) Practical / Music subjects:

a) – d) (…)

3) Science:

a) – e) (…)


Announcement of Law for Private Schools (LBK no. 30 of 12 /01/2018)

O

Children and young adults with intellectual + developmental disabilities should be provided w/ free access to the education necessary for their success. Some public schools cannot provide adequate resources, therefore these students should be able to attend the private schools without cost.

X

§ 27. Any disabled child who cannot receive adequate education to meet their special needs in the public schools, is guaranteed full contribution for the private school of their choice.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Undervisere skal løfte bundens niveau og være opmærksom på at tilgodese de personer som uden egen skyld har det svært i et system som selv påstår at det er moderne. Kræv at undervisere får mindst 1 dags kursus i normbrydernes problemer og betydning for fremskridt.

X

§ 28 a. For at kunne varetage undervisningen i folkeskolen skal undervisere gennemføre et kursus af mindst en dag om, hvorledes man bedst støtter elever med vanskeligheder, som et supplement til den uddannelse der kræves i §§ 28 og 29.

Announcement of Law for Primary Schools (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

§ 28 a. In order to be able to attend primary school education, teachers must complete a course of at least one day on how best to support students with difficulties as a supplement to the education required by sections §§ 28 and 29.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1050 af 14/12/2017)

O

Der skal være et fag i folkeskolen, der hedder medmenneskelighed.

Her lærer eleverne om medmenneskelighed og sund fornuft. De lærer at kigge hinanden i ølnene og tale pænt. Og at respektere hinanden, på trods af forskellige meninger.

X

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik, oplevelse af sammenhænge og sociale kundskaber. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag:

a) – f) (…)

g) Medmenneskelighed på alle klassetrin.

2) Praktiske/musiske fag:

a) – d) (…)

3) Naturfag:

a)– e) (…)

Announcement of Primary School Law (LBK no. 1050 of 14/12/2017)

 

 

§ 5. The content of the teaching is chosen and organized so that it allows students to gain profound insight, overview, experience of relationships and social skills. The teaching will enable students to acquire the knowledge and working methods of the individual subjects. In this way, students should be able to apply and develop the acquired knowledge and skills through teaching in cross-cutting topics and issues.

PCS. 2. Teaching in 1-9. class is given within 3 subject blocks and includes for all students:

1) Humanities:

a) – f) (…)

g) Compassion at all grades.

2) Practical / Music:

a) – d) (…)

3) Science:

a) – e) (…)


Lov om behandling af personoplysninger (LOV nr. 429 af 31/05/2000)

O

Vi skal have at vide hvad og hvem der indsamler data om os. Vi skal kunne give tilladelse eller vælge fra.

X

§ 6. Behandling af information om en identificeret eller identificerbar fysisk person må kun finde sted, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige og informerede samtykke hertil.

Law on the processing of personal data (LAW no. 429 of 31/05/2000)

§ 6. Processing of information about an identified or identifiable physical person may only take place if the registrant has given her or his explicit and informed consent.


Law on the right to be forgotten (LAW no. 59 28/01/2018)

O

I would like to see uniform rules for platform providers on deletion & removal of content as requested by users.

X

§ 1. Everyone has the right to have information, which is not of interest to the general public deleted from any public records or platforms.

 

 

§ 2. The Council of Deletion will be set to preside over questions about whether or not a piece of information is of interest to the general public.


Law on right to disconnection (LAW no. 57 28/01/2018)

O

A disconnected, digitally offline, non-contractable, easy access button should be provided to everybody. Blocking all online presence at chosen times to allow for guilt free alone time. Nobody will await or expect a response during the digital down times – nothing can be sent to a person whilst the button is active.

X

§ 1. Everyone is secured the right to disconnect from all forms of digital communication devices. During times of disconnection no person can contact or expect to receive responses from the disconnected person. Any person may, without judgement, choose to activate disconnection at any time and for however long they choose.


Bekendtgørelse af medieansvarsloven (LBK nr. 914 af 11/08/2014)

O

Påbud at skældsord af racistisk karakter skal erstattes af obligatorisk oplysning om skældsordets egentlige betydning og oprindelse.

X

§ 34 a. Massemedierne påbydes i deres indhold at erstatte fornærmende ord ved hvilke en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse med en beskrivelse af det fornærmende ord og med en beskrivelse af ordets betydning og oprindelse.

Announcement of the Media Liability Law (LBK no. 914 of 11/08/2014)

§ 34a. The mass media are obliged in their content to replace offensive words by which a group of persons are threatened, insulted or degraded because of their race, color, national or ethnic origin with a description of the offensive word and with a description of the meaning and origin of the word.


The Danish Constitution (Law no. 169 of 05/06/1953)

O

Words spoken in public forum, should be based in productivity, respect and focus beyond the mere purpose to insult, distract or cause harm to others.

X

§ 77. The right to freedom of expression in public shall be bound by principles of productivity and respect.

Para. 2. The exercise of this freedom shall be subject to restrictions as are necessary in a democratic society to protect the coherence of the public debate and the rights and dignity of others.


Bekendtgørelse af lov om påligning af indkomstskat til staten (LBK nr. 1162 af 01/09/2016)

O

Bestikkelse til offentlig ansatte kan fremover fradrages ligningsmæssigt i den skattepligtige indkomst.

X

§ 8 z. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til nogen, i offentlig tjeneste eller hverv, som for privat vindings skyld afkræver kendelse for tjenestehandling, skat eller afgift, der ikke skyldes, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår.

Announcement of Law on Compensation of Income Tax to the State (LBK no. 1162 of 01/09/2016)

§ 8 z. When calculating the taxable income, expenses incurred by anyone in public service or employment which for private gain require order of service, tax or fee, which is not due to the taxpayer’s choice, either is to be deducted fully for the income year, in which they are held or amortized with equal annual amounts over this and the following 4 income years.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

At politikere siger ting som de er. Så er det nemmere at følge med i politik.

X

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg, gør sig skyldig i at udtrykke sig misvisende, vildledende eller uforståeligt i udførelsen af deres hverv straffes den pågældende med bøde.

Announcement of Penal Code (LBK no. 977 of 09/08/2017)

§ 157. When anyone, acting in public office, whose performance rests on public elections, is guilty of expressing themselves misleadingly, deceptively or incomprehensibly in the performance of their duties, this person shall be fined.


Bekendtgørelse af lov om fødevarer (LBK nr. 46 af 11/01/2017)

O

Man skal smage på maden, før man siger om man kan lide den eller ej.

X

§ 13. I forbindelse med vurdering af fødevarer påbydes borgere at indtage mindst 5 gram af den pågældende fødevare inden det meddeles, hvorvidt man synes om den.

Announcement of Food Law (LBK no. 46 of 11/01/2017)

§ 13. When assessing food, citizens are required to consume at least 5 grams of the food in question before announcing whether they like it or not.


Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

O

Nazister borde inte få demonstrera och utrycka sin ideologi i det offentliga rummet.

X

§ 79 a. De rettigheder der kan afledes af §§ 77 og 79 indskrænkes således at tilhængere af nazistiske ideologier ikke tillades offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at fremsætte udtalelser eller forsamle sig med det formål at udbrede denne ideologi.

The Danish Constitution (LAW no. 169 of 05/06/1953)

§ 79a. The rights deriving from sections 77 and 79 are limited so that supporters of Nazi ideologies are not allowed publicly or deliberately to disseminate opinions or gather with the purpose of spreading this ideology.


The Danish Constitution (Law no. 169 of 05/06/1953)

O

Freedom of speech & expression to everyone at every time – but freedom of speech and expression stops there, where you endanger others thru your words or expressions.

Tolerate the tolerant but not the intolerant.

X

§ 77. Everybody has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority.

para. 2. The exercise of these freedoms shall be subject to restrictions as are necessary in a democratic society to protect the safety and rights of others.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

O

Vi vil gerne have at der kommer praktik tidligere på alle skoler dvs når man er mellem 12-18 år. Vores begrundelse er ar man kan få en bedre fornemmelse af hvad man vil være og hvor man skal arbejde hvis man nu går i gym/handelsskole er det de fag skolen uddanner i.

X

§ 9, stk. 3 Skolens leder skal med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 6.-9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner.

Announcement of the Primary School Act (LBK No. 1510 of 14/12/2017)

§ 9, para 3 the school’s principal, with the participation of the Youth Education Guide, will offer students of 6th – 9th grade in short periods to be sent off for internship in companies and institutions.


Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler (LBK nr. 787 af 21/06/2017)

O

Priserne på efterskolerne skal sættes ned.

Alle har ret til at komme på efterskole, fordi når man er på efterskole bliver man udviklet som menneske.

X

§ 30. Staten yder indkomstbestemt elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen. Støtten ydes ud fra et indkomstgrundlag, og sættes til et beløb der muliggør det for enhver familie at sende eleven på det ønskede kursus. Ministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af elevstøtte, herunder om støtte til elever, som der ikke er indkomstgrundlag for.

(…)

Stk. 5. På de årlige finanslove fastsættes:

1) Største ugentlige indkomstbestemte støttebeløb, herunder grundstøttebeløb, jf. stk. 1.

Announcement of Postgraduate School and Free Vocational School Law (LBK No. 787 of 21/06/2017)

§ 30. The State provides income-based student support for the reduction of student pay. The support is granted on an income basis and is set to an amount that allows any family to send the student to the desired course. The Minister shall lay down further rules on the provision of student support, including support for pupils for which there is no income basis.

(…)

Para. 5. At the annual financial act is established:

1) Maximum weekly income support amount, including basic support amount, cf. para. 1.


Lov om velgørende afgift (LOV nr. 3 af 17/01/2018)

O

Man skal betale 5 kr. om måneden til fattige lande.

X

§ 1. Enhver dansk statsborger over alderen 15 år pålægges at udbetale et månedligt beløb af 5 kr. til trængende lande.

Stk. 2. Udenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler og betingelser for lande der tilgodeses af bestemmelsens stk. 1.

Law on charitable tax (Act No. 3 of 17/01/2018)

§ 1. Every Danish citizen over the age of 15 years is required to pay a monthly amount of 5 DKK to countries in need.

Para. 2. The Minister for Foreign Affairs may lay down detailed rules and conditions for countries envisaged by paragraph 1 of this provision.


Bekendtgørelse af lov om ferie (LBK nr. 1177 af 09/10/2015)

O

Alle både vokse og børn skal have 2 ekstra fridage om måneden. Dagene skal bruges til familiehygge. Så bliver de vokse mindre stressede og gladere. Dagene skal bruges til at lege, både vokse og børn.

X

§ 8. En lønmodtager har ret til 49 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

Stk. 2. Mindst 2 af feriedagene skal afholdes månedligt og tilbringes i selskab med familie.

Announcement of Vacation Law (LBK No. 1177 of 09/10/2015)

§ 8. An employee is entitled to 49 days of holiday per year, regardless of whether entitlement to paid holiday has been earned.

Para. 2. At least 2 of the holiday days shall be held monthly and spent in company with family.


Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

O

Kongefamilien burde ikke tages mere alvorligt en børn og de skal have samme rettigheder som os. Vi burde alle være ligeværdige også selvom de er kongelige.

X

§ 5. Kongen har de samme rettigheder og pligter, som borgerne.

The Danish Constitution (Law No 169 of 05/06/1953)

§ 5. The King has the same rights and duties as the citizens.


Lov om offentlighed i forvaltningen (LOV nr. 606 af 12/06/2013)

O

Folk skal vide noget af det som myndighederne holder hemmeligt for os.

X

§ 7. Enhver kan, uden undtagelse, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Law on Public Administration (Act No. 606 of 12/06/2013)

§ 7. Anyone, without exception, may require to be informed of documents which have been agreed or created by an authority, etc. as part of administrative procedures in connection with its activities.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Alle har ret til at have sin personlighed.

X

§ 265. Med bøde straffes den, som uberettiget, gennem ytringer eller handlinger udøver indflydelse på en anden person således at denne persons individualitet krænkes.

Announcement of Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 265. With penalty shall be punished, the person who unlawfully through statements or actions exercises influence on another person so as to violate this person’s individuality.


Lov om beskyttelse af forskellige personer (LOV nr. 5 af 17/01/2018)

O

Alle har ret til at være anderledes.

X

§ 1. Formålet med denne lov er at fremme de betingelserne, der er nødvendige for, at personer, der tilhører mindretalsgrupper eller udskiller sig fra normen, kan vedligeholde og udvikle deres kultur og bevare de vigtigste elementer af deres identitet og særpræg.

Law on the Protection of Individuals (Act No. 5 of 17/01/2018)

§ 1. The purpose of this Law is to promote the conditions necessary for persons belonging to minority groups or who stand out from the norm to maintain and develop their culture and preserve the essential elements of their identity and distinctive character.


Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (LBK nr. 1037 af 30/08/2017)

O

Alle studerende som bor alene skal have en husleje på max. 2000 kr. pr. måned.

X

§ 7, stk. 8. Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende, der har en husleje der overstiger 2.000 kr. Tillæggets størrelse beregnes så det dækker differencen mellem de 2.000 kr og den studerendes husleje.

Announcement of the State Educational Support Act (LBK No. 1037 of 30/08/2017)

§ 7, para 8. Together with scholarship and student loans or together with final loans, a scholarship is awarded as a supplement to education applicants who have a rent exceeding 2,000 dkr. The amount of the supplement is calculated to cover the difference between the 2,000 dkr. and the student’s rent.


Bekendtgørelse af udlændingeloven (LBK 1117 af 02/10/2017)

O

Jeg synes at hvis man flygter til Danmark, skal man blive lukket ind uden at skulle søge asyl.

X

§ 7. En person som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse i sit hjemland pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, eller sine politiske anskuelser, som befinder sig i Danmark, har ret til at opholde sig i Danmark som flygtning, uden først at skulle søge asyl.

Announcement of Immigration Law (LBK 1117 of 02/10/2017)

§ 7. A person who demonstrates a well-founded fear of persecution in his or her home country because of his race, religion, nationality, his or her membership of a particular social group, or political views, who is in Denmark, has the right to reside in Denmark as a refugee without first applying for asylum.


Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016)

O

Gratis kondomer til alle drenge og mænd.

X

§ 70 b. Enhver mand uanset alder er berettiget til at få adgang til kondomer uden at skulle svare vederlag herfor.
Stk. 2. Sundhedsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.

Announcement of Health Law (LBK No. 1188 of 24/09/2016)

§ 70b. Any man regardless of age is entitled to access condoms without having to pay compensation.
Para. 2. The Minister for Health shall determine the implementation of the Law.


Forretningsorden for Folketinget (BEK 9938 af 14/09/2017)

O

Kransekage til alle folketingsmedlemmer 1 Januar.

X

§ 32 a. Hver den 1. januar stilles kransekage til rådighed for alle medlemmer af folketinget.

Rules of Procedure of the Parliament (BEK 9938 of 14/09/2017)

§ 32 a. Every January 1st, danish marzipan ring cake (‘Kransekage’) is made available to all members of the parliament.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Alle har ret til at gå i hvad fuck de vil. F.x. burkaer, masker, eller gå nøgne rundt hvis de vil!

X

§ 11a Ingen kan pålægges straf eller anden form for sanktion for deres påklædning i det offentlige rum.

Announcement of the Criminal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 11a No person may be subject to punishment or any other form of sanction for their way of dressing in public areas.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Man har ret til at udøve selvforsvar mod politiet, uden bødestraf.

X

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed og angriberens person er forsvarligt.
Stk. 2. Nødværge mod nogen der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, er ligeledes straffrit.

Announcement of Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 13. Actions taken in self defense are not punishable in so far as they have been necessary to withstand or prevent an initiated or imminent unlawful attack and does not manifestly exceed what is appropriate in view of the danger of the attack and the attacker’s personality.
Para. 2. Self defense against anyone acting on behalf of public service or duties, during the performance of the service or the duties or on the occasion of the same, are also not punishable by criminal proceedings.


Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

O

Man har lov til at lave demonstrationer, uden tilladelse af kommunen på offentlig grund. Ytringsfrihed!

X

§ 79. Enhver har ret til frit at kunne deltage i fredelige demonstrationer.
Stk. 2. Der må ikke gøres nogen indskrænkninger i denne ret.

The Danish Constitution (Law No 169 of 05/06/1953)

§ 79. Every person has the right to freely participate in peaceful demonstrations.
Para. 2. No restrictions may be made on this right.


Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017)

O

Man har lov til at skralde, alle steder.

X

§ 48 a. Alle supermarkeder, restauranter og øvrige fødevareforretninger skal placere deres skraldespande således, at de er tilgængelige for enhver.
Stk. 2 Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde.

Announcement of Environmental Protection Act (LBK No. 966 of 23/06/2017)

§ 48a. All supermarkets, restaurants and other food stores must place their trash cans so that they are accessible to anyone.
Para. 2 Infringement of subsection 1 is punishable by fine.


Lov om behandling af personoplysninger (LBK nr. 429 af 31/05/2000)

O

Man har tavshedspligt, når man konverserer med folk, medmindre man har givet lov til at andre kan bruge ens samtale, (også for folk, der ikke er myndige).

X

§ 13 a. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og sin korrespondance. Ingen har ret til at gøre indgreb i denne rettighed, ved uden samtykke at videregive private udtalelser af nogen art og form, hverken offentligt, i lukkede private forsamlinger eller til enkeltpersoner.
Stk. 2 Enhver, uanset alder, har mulighed for at give samtykke til videregivelse af egne udtalelser.

Announcement of Law for Personal Data Processing (LBK No. 429 of 31/05/2000)

§ 13a. Everyone has the right to get respect of their privacy and their correspondence. No one has the right to interfere with this right, without giving consent, to disclose private opinions of any kind and form, neither publicly, in private or private enclosures.
Para. 2 Anyone, regardless of age, has the opportunity to consent to the transmission of their own opinions.


Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

O

Alle skal have ret til at få den hjælp de har behov for uanset hvad.

X

§ 75. Den der har brug for enten finansiel, sikkerhedsmæssig eller anden form for hjælp, har ret til assistance fra det offentlige, uden at skulle underkaste sig forpligtelser af nogen art.

Announcement of The Danish Constitution (LAW no. 169 of 05/06/1953)

§ 75. Anyone who needs either financial, security or other means of assistance is entitled to public assistance without having to be imposed by obligations of any kind.


Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016)

O

Bind og tamponer skal være gratis.

X

§ 70 b. Enhver er berettiget til at få adgang til tamponer og bind uden at skulle svare vederlag herfor.
Stk. 2 Sundhedsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.

Announcement of the Health Act (LBK No. 1188 of 24/09/2016)

§ 70b. Everyone is entitled to have access to tampons and menstrual pads without having to pay compensation for this.
Para. 2 The Minister for Health shall determine the implementation of the Act.


Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (LBK nr. 1269 af 29/11/2017)

O

Møde i skole kl 10, fri kl 16.

X

§ 4 b. Det er for alle både offentlige og private uddannelsesinstitutioner alene tilladt at tilrettelægge undervisning i tidsrummet fra kl. 10 til 16.

Announcement of the Law on Institutions for Business Education (LBK No. 1269 of 29/11/2017)

§ 4b. It is for all public and private educational institutions only permitted to organize teaching in the period from kl. 10 to 16.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Vold i hjemmet skal der tages mere hånd op på.

X

§ 81 a. Det regnes for en skærpende omstændighed, hvis der består et afhængighedsforhold mellem den, som øver vold og den forurettede.
Stk. 2. Som afhængighedsforhold regnes det forhold at gerningsmanden og den forurettede bor sammen.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 81a. An aggravating circumstance is considered to exist if there is a dependent relationship between the victim of violence and the injured person.
Para. 2. As an dependent relationship, it is considered that the perpetrator and the perpetrator live together.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 989 af 23/08/2017)

O

8+ time skal ikke være lovligt, da man ikke lærer noget. Man har for ondt i hovedet og er træt.

X

§ 14 c. Undervisningen skal tilrettelægges således, at den ikke overstiger 8 timer om dagen.

Announcement of the Primary School Act (LBK No. 989 of 23/08/2017)

§ 14c. The teaching must be organized in such a way that it does not exceed 8 hours a day.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Tiggere skal have hjælp. Ifølge dem hjælper husforbi (dårlige forhold) ikke og det skal der gøres noget ved. Istedet for at de får bøder for at tigge, skal der tages hånd om dem.

X

§ 197. Betleri i det offentlige rum holdes straffrit.
Stk. 2. Personer som har gjort sig skyldige i betleri skal tilbydes støtte.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 197. Begging in public spaces is withheld from criminal proceedings.
Para. 2. Persons who have been guilty of begging must be offered support.


Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

O

Det skal være en lov, at Folketinget skal holde fast på de Danske værdier. Hvis staten vil lave om på det, så må de finde et koldere land at gøre krav på.
Det er ikke muligt for Folketinget at bryde løfter.

X

§ 56, stk. 2. Folketinget pålægges at efterleve og understøtte danske værdier i udførelsen af deres hverv.
§ 56, stk. 3. Folketinget bindes af de løfter de har påtaget sig over for det danske samfund.

The Danish Constitution (LAW No 169 of 05/06/1953)

§ 56, subsection 2. The parliament is required to live after and support Danish values in the performance of their duties.
§ 56, subsection 3. The parliament is bound by the promises they have taken against the Danish society.


Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

O

Nedskæringer skal ikke være tilladt, hvis det ikke gør nogen gavn/er nødvendigt.

X

§ 46, stk. 3. Nedskæringer i det offentlige budget må kun tillades, hvis de kan påvises at være nødvendige eller have en gavnlig effekt.

The Danish Constitution (LAW No 169 of 05/06/1953)

§ 46, para. 3. Cuts in the public budget may only be allowed if they can be proven to be necessary or have a beneficial effect.


Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

O

Bliver der ført en retssag imod staten, skal to private advokater hyres. Altså ingen statsejet advokater.

X

§ 119 a. Staten skal repræsenteres af en privat advokatvirksomhed i retssager.

Announcement of the Public Service Act (LBK No. 1101 of 22/09/2017)

§ 119a. The state must be represented by a private law firm in legal proceedings.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Folk skal have ret til at sige hvad som helst mod staten. Lige meget hvor groft. Så længe man ikke taler til en specifik person i staten (Folketinget). Der skal lyttes til alles meninger.

X

§ 100 a. Den, der offentligt udtaler sig om den danske stat og afholder sig fra at fremsætte sigtelser mod personer i staten, holdes straffri for disse udtalelser.

 

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 100a. Anyone who publicly comments on the Danish state and refrain from making charges against persons in the state shall not be punished for these statements.


Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

O

Krænkelse er krænkelse når ofret mener at være krænket og har beviser. Beviser er tekster, sms, vidner, billeder, mærker på krop, materialer og følelser. Straffen bliver lavet på stedet.

X

§ 148 d. Bevisbyrden for krænkelser påhviler den forurettede.
Stk. 2. Følgende bevismidler kan optages i bevisførelsen:
tekster
telefonbeskeder
fysiske skader
mentale skader og tilstande
vidner
billeder
Stk. 3. Straffen fuldføres i umiddelbar forlængelse af dommens afsigelse.

Announcement of the Public Service Act (LBK No. 1101 of 22/09/2017)

§ 148d. The burden of proof of breach is the responsibility of the injured person.
Para. 2. The following evidence may be included in the documentary evidence:
1) texts
2) phone messages
3) physical injuries
4) mental injuries and conditions
5) witnesses
6) pictures
Para. 3. The penalty shall be completed immediately after the judgment has been given.


Bekendtgørelse af navneloven (LBK nr. 1816 af 23/12/2015)

O

Det burde være lovligt, frit at kunne bestemme om ens barn skal have farens eller morens efternavn eller begge dele. Selvopfundne navne er dog også lovlige men indenfor en vis ramme. Efternavnet må ikke stamme fra store kendisser eller store fimaer og organisationer. Der er et maximum på 20 bogstaver.

X

§ 1. De eller den, der har forældremyndigheden over et barn kan frit vælge barnets efternavn hvis navnet er kortere end 20 bogstaver og opfylder en af følgende betingelser:
navnet bæres som efternavn af en af barnets forældre,
navnet er en kombination af navne, der bæres som efternavn af barnets forældre eller,
navnet er ikke navnet på en virksomhed, en organisation eller en kendt person.

Announcement of the Names Act (LBK No. 1816 of 23/12/2015)

§ 1. The person or guardian of a child may freely choose the child’s last name if the name is less than 20 letters and meets one of the following conditions:
1) The name is carried as the surname of one of the child’s parents,
2) The name is a combination of names carried as the surname of the child’s parents or,
3) The name is not the name of a company, organization or known person.


Bekendtgørelse af FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992)

O

Et barn må selv kunne bestemme hvilken sport eller instrument han/hun vil gå til.

X

§ 6. Et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, har ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
Stk. 2. Barnets synspunkter skal tillægges afgørende vægt i sager angående barnets fritidsaktiviteter.

Announcement of the UN Convention of 20 November 1989 on the Rights of the Child (BKI No. 6 of 16/01/1992)

§ 6. A child able to formulate his or her own views is entitled to express these views freely in all matters relating to the child; The child’s views must be given appropriate weight according to its age and maturity.
Para. 2. The child’s views must be given decisive importance in matters relating to the child’s leisure activities.


Bekendtgørelse af forældreansvarsloven (LBK nr. 1417 af 01/12/2017)

O

Alle børn skal helst gå til en sport.

X

§ 4 a. Børn og unge under 18 skal i videst muligt omfang dyrke motion og deltage i foreningslivet.

Announcement of Parental Responsibility Act (LBK No. 1417 of 01/12/2017)

§ 4 a. Children and adolescents under 18 must, as far as possible, exercise sport and participate in associations.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Forbudt at sige gay og lebbe.

X

§ 266 c. Udtalelse af eller meddelelse med ordene ”gay” og ”lebbe” er ikke tilladt i Danmark.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 266 c. The pronunciation of or message with the words “gay” and “dyke” is not allowed in Denmark.


Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr. 1001 af 24/08/2017)

O

Seksualitet
Lige meget hvor man er skal man have lov til at være homoseksuel eller lesbisk osv.
Verden er et fri sted og ingen bestemmer noget og i hvert fald ikke din seksualitet. Alle må have deres meninger, men det skal ikke gå ud over os/dem.

X

§ 2. Ingen må udsætte en anden person for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Stk. 2. Der foreligger forskelsbehandling, når en person på grund af seksuel orientering behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Announcement of Prohibition of Discrimination on the Labor Market, etc. (LBK No. 1001 of 24/08/2017)

§ 2. No one may expose another person for discrimination on account of sexual orientation.
Para. 2. There is discrimination when a person is treated less than another person is, has been or would be treated in a similar situation.


Bekendtgørelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder (LBK nr. 1678 af 19/12/2013)

O

Det er super respektløs, at kvinder ikke har lige så mange rettigheder som mænd har.
F.x. i Katar må man/kvinder ikke gå med makeup og kvinder SKAL gå med tørklæde rundt om hovedet.
Det er ikke rigtigt hvis mændene bestemmer!!
: Vi er måske vokset op med at mændene bestemmer og kvinder skal gøre rent.
Men alt kan ændre sig!
Vi er i 2017, drenge går med makeup, selvom de er vokset op med at det kun var kvinder og piger der gik med makeup!
Kvinder er lige så stærke som mænd og at det er kun er mænd der bestemmer forstår jeg ik.
Hvad er forskellen på kvinder og mænd ud over kønsdelene. Jeg forstår godt hvis mænd vil beskytte deres koner/kærester, men mændene understøtter også kvinder. Vi kan godt beskytte os selv.

X

§ 2. Ingen må udsætte en anden person for forskelsbehandling på grund af køn.
Stk. 2. Der foreligger forskelsbehandling, når en person på grund af køn påtvinges at iføre sig en bestemt beklædning eller fratages retten til at benytte sig af kosmetiske produkter.
Stk. 3. Ingen person må på grund af deres køn behandles ringere, end en anden bliver, eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Announcement of the Equal Opportunities Act (LBK No. 1678 of 19/12/2013)

§ 2. No one may expose another person to discrimination based on gender.
Para. 2. It is a case of discrimination when a person is forced to wear a particular clothing or deprived of the right to use cosmetic products because of gender.
Para. 3. No person should be treated less than others because of their gender nor would be treated in a similar situation.


Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016)

O

Gravide kvinder skal selv bestemme om de skal have abort eller ej. (Over hele verden.)

X

§ 92. En gravid har uden særlig tilladelse ret til at få sit svangerskab afbrudt.

Announcement of the Health Act (LBK No. 1188 of 24/09/2016)

§ 92. A pregnant has the right to interrupt his pregnancy without special permission.


Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

O

Den krænkede skal være med i retssalen. Den krænkede skal også være med fordi de skal forklare hvad de tænker.

X

§ 168. I retssager der vedrører en forurettet skal både den forurettede og gerningsmanden være tilstede under retssagen.
Stk. 2. Gerningsmanden og den forurettede har pligt til at afgive forklaring for retten.

Announcement of the Public Service Act (LBK No. 1101 of 22/09/2017)

§ 168. In proceedings relating to an injunction, both the injured and perpetrator must be present during the trial.
Para. 2. The offender and the perpetrator are required to give an explanation for the court.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

“Tavshedspligt”. Når man siger, at man ikke må sige det videre, så skal man holde sig til det.
F.x. når Peter siger til Ole at Peter er homosexuel og derefter siger til Peter at Ole ikke må sige det videre, så skal Ole holde sig til det. Men når Ole ikke holder sig til det, skal Ole åbne en website med en offentlig undskyldning.

X

§ 264 e. Den, som har brudt en andens tillid ved at videregive fortrolige oplysninger, som denne havde indvilliget i ikke at videregive, kan pålægges at oprette en hjemmeside, hvorpå en undskyldning offentliggøres.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 264 e. Anyone who has violated the trust of another by disclosing confidential information which he had agreed not to disclose may be required to create a website on which an excuse is published.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Livstid burde forlænges så den lyder på 30 år, men så burde livstid også kun dømmes når forbrydelsen af loven har været mere end ekstrem.

X

§ 33. Den højeste tidsbestemte fængselsstraf fastsættes til 30 år.
Stk. 2. Denne straf benyttes udelukkende på forbrydelser begået under meget skærpende omstændigheder.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 33. The highest period of time for imprisonment is set to 30 years.
PCS. 2. This sentence is used exclusively on crimes committed under very aggravating circumstances.


Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

O

I retten burde lovene og kun lovene spille ind. Følelser burde ikke spille ind da det er svært at bedømme og ingen andre kan vidne dine følelser.

X

§ 341 b. De danske domstole pålægges at se bort fra subjektive omstændigheder, herunder følelser, under deres afgørelse i en retssag.

Announcement of the Public Service Act (LBK No. 1101 of 22/09/2017)
§ 341 b. The Danish courts are ordered to disregard subjective circumstances, including emotions, during their decision in a lawsuit.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Efter min idé til retten, er at man må ikke krænke folk. Man må ikke gå ind og krænke personen eller personer med private og personlige ting, som man må heller ikke tage vidner om personen og åbne gammel sorg.

X

§ 264 e. Den, som på en måde, der er egnet til at såre en anden persons følelser, uberettiget udtaler sig om dennes viden om den andens private og personlige forhold kan straffes.

Announcement of the Penal Code (LBK No. 977 of 09/08/2017)

§ 264 e. Anyone who, in a way that is likely to hurt the feelings of another person, unjustifiably declares his knowledge of the other persons private and personal circumstances may be punished.


Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 989 af 23/08/2017)

O

Alle Danske privat og folkeskoler skal have 2 gange 90 min. sport om ugen.

X

§ 14 c. Skolen forpligtes til at afholde idrætsundervisning i 2 gange 90 minutter ugentligt.

Announcement of the Primary School Act (LBK No. 989 of 23/08/2017)

§ 14 c. The school is obliged to attend sports education twice a week.


Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. (LBK nr. 785 21/06/2017)

O

Man må ikke få flere end 1 test/diktat på en dag, men max 1 test/diktat på en dag.

X

§ 3 a. Det tilladte antal af eksamenslignende opgaver begrænses til højest 1 per undervisningsdag.

Announcement of Law for Schools and Private Primary Schools, etc. (LBK No. 785 21/06/2017)

§ 3 a. The allowed number of exam-like assignments shall be limited to a maximum of 1 per teaching day.


Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

O

Måske ikke en lov, men følelser må godt spille en rolle i retssager.

X

§ 148 d. Den følelsesmæssige situation som parterne, den anklagede eller den forurettede har befundet sig i, kan gyldigt indgå i en afgørelses bevismæssige og retlige grundlag.

Announcement of the Public Service Act (LBK No. 1101 of 22/09/2017)

§ 148d. The emotional situation which the parties, the accused or the injured person have been in may validly be included in the decision-making and legal process.


Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. (LBK nr. 785 21/06/2017)

O

Der må højst være 1 opgave som lektie i hvert fag.

X

§ 3 a. Det tilladte antal hjemmeopgaver for elever i privat grundskole begrænses således, at eleverne højst må pålægges 1 hjemmeopgave per fagområde på ethvert givent tidspunkt.

Announcement of free and private schools Law etc. (LBK no. 785 21/06/2017)

§ 3 a. The allowed amount of homework assignments for students in private primary schools are limited such as to only be able to give 1 homework assignment for each subject area at any given time.


Bekendtgørelse af FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992)

O

Børn skal selv få lov til at bestemme deres liv.
Mange børn går til noget musik som de måske ikke bryder sig om, eller de går på en skole, som deres forældre synes er god, men de føler sig ikke tilpas.

X

Artikel 12

1. Et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, har ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

2. Barnets synspunkter skal særligt tillægges vægt i sager angående barnets fritidsaktiviteter og skolevalg.

Announcement of the UN Convention of 20 November 1989 on the Rights of the Child (BKI No. 6 of 16/01/1992)

Article 12

1. A child able to formulate his or her own views is entitled to express these views freely in all matters relating to the child; The child’s views must be given appropriate weight according to its age and maturity.

2. The child’s views must be given particular importance in matters relating to the child’s leisure activities and school choices.


Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

O

Racisme og anden chikane er fængselstrafbart fra 1/2-9 år afhængig af grovheden.

X

§ 266 b. Den, der offentligt eller privat fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, eller på anden måde udøver chikane mod en anden straffes med fængsel i mindst 6 måneder og indtil 9 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal der lægges vægt på udtalelsens grovhed.

Announcement of Penal Code (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

§ 266b. Anyone who publicly or privately expresses an opinion or other communication in which a group of persons are threatened, ridiculed or degraded because of their race or otherwise harasses another person, is sentenced to imprisonment for at least 6 months and until 9 years.

Para. 2. In the assessment of the penalty, emphasis must be placed on the seriousness of the expresssion.


Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. (LBK nr. 785 21/06/2017)

O

Det maximale antal lektioner per uge for en 7 klasser er 30 timer. Gælder både privat og for folkeskolen. Hvis dette overtrædes, vil skolen lukkes.

X

§ 1 d. Undervisningen for elever på 7. klassetrin tilrettelægges således, at den ikke overstiger 30 timer på 5 hverdage.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsens stk. 1 vil medføre skolens nedlukning.

Announcement of Law for Schools and Private Primary Schools, etc. (LBK No. 785 21/06/2017)

§ 1 d. The teaching for students in the 7th grade is organized so that it does not exceed 30 hours in 5 working days.

Para. 2. Infringement of the provisions 1. section will result in the closure of the school.


§ 7 Residence Act Residence permit

O

Zur Förderung der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland wird unter qualifizierten Bewerbern jährlich eine durch Rechtsverordnung näher zu bestimmende Anzahl an Greencards verlost.

X

To promote economic and labor market policy interests of the Federal Republic of Germany, a certain number of green cards to be defined more closely by ordinance, is annually given to qualified applicants.

To promote economic and labor market policy interests of the Federal Republic of Germany, a certain number of green cards to be defined more closely by ordinance, is annually given to qualified applicants.


Article 3 Basic Law for the Federal Republic of Germany [Equality before the law]

O

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Flüchtlinge aus einem Land dürfen daher nicht anders behandelt werden als solche aus einem anderen Land.

 

X

All persons shall be equal before the law. Refugees from a country may therefore not be treated differently from those from another country.


§ 36 Residence Act Subsequent immigration of the family

O

Den Eltern und Geschwistern eines minderjährigen Flüchtlings ist im Rahmen der Familienzusammenführung ohne schuldhaftes Zögern eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Von der zweijährigen Wartefrist des § 104 Abs. 13 ist abzusehen, da der Minderjährige nicht ohne die Liebe und Fürsorge seiner Familie leben soll. Kein Vormund und kein Amt können ihm dieses Gefühl dergestalt vermitteln, wie es seine Familie kann.

X

A residence permit shall be issued to the parents and siblings of a minor refugee, so that they can live together as a family (subsequent immigration of dependants) without undue delay. The conditions of the two-year waiting period of § 104 para. 13 are to be waived, because no guardian and no official can give a feeling of love and care like the proper family.


§ 61 Asylum Act Employment

O

Zur Förderung der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland können Unternehmen einem Asylbewerber selbst eine Beschäftigungserlaubnis erteilen.

X

To promote the interests of the Federal Republic of Germany in terms of its economy and labour market, a permission for a refugee to take up employment can also be issued by the company in search of employees.