LAW SHIFTERS

A project by Stine Marie Jacobsen.

Law Shifters engages young citizens in law and democracy by giving them the chance to act as both judges and lawmakers. What would your verdict be to real court cases, and how would you rewrite the laws in your country so that they would be more just?

The Law Shifters project makes young people discuss their political opinions, ethical views and sense of justice as they re-judge real court cases and write new law proposals that reflect the reality that they are part of today.

With the current discussions on direct democracy, legal (un)realisable proposals from citizens could play an important role on the political stage. Law Shifters strengthens young people’s democratic education in a serious yet humorous and creative way and deals with existing regulations and legislations in Europe.

O = Original, X = Law Language, △ ​= ​English Translation

Lag (2020:832) om godis

O

Gratis godis till folk under 18 år på fredagar.

X

1 § Godis är kostnadsfritt för alla under 18 år på fredagar.

Law (2020: 832) on sweets

§ 1 Sweets are free of charge for everyone under the age of 18 on Fridays.


Lag om utlokalisering av offentliga tjänster till landsbygd och skärgård (2020:389)

O

Lag om utlokalisering av offentliga tjänster till landsbygd och skärgård.

Lokalisering av landskapsfinansierade arbetsplatser i landskapet Åland skall spegla hur och varifrån tjänsten finansieras. Om 50% av skattemedlen kommer från Mariehamn, 30 % från landsbygden och 20% från skärgården, skall 50% av tjänsterna förläggas till staden, 30% till landsbygdskommunerna och 20% till skärgårdskommunerna. Detta är extra lätt att genomföra nu då vi genom Covid-19 epidemin har lärt oss och tränat oss i att arbeta på distans. Mer än någonsin är det nu möjligt att jobba distribuerat.

X

Lokalisering av landskapsfinansierade arbetsplatser i landskapet Åland ska spegla hur och varifrån tjänsten finansieras.

Exempelvis ska en tjänst som är finansierad till 50% av skattemedlen från en stad, 30% skattemedel från landsbygden och 20% skattemedel från skärgården; förläggas till 50% till staden, 30% till landsbygdskommunerna och 20% till skärgårdskommunerna.

Law on the relocation of public services to rural and archipelago (2020: 389)

The location of landscape-financed workplaces in the province of Åland must reflect how and from where the service is financed.

For example, a service that is funded to 50% of the tax revenue from a city, 30% tax revenue from the countryside and 20% tax revenue from the archipelago; 50% is allocated to the city, 30% to the rural municipalities and 20% to the archipelago municipalities.


Narkotikastrafflagen (1968:64)

O

Legalisera ”lätta” droger.

X

8 §

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.

Med narkotika förstås inte droger som hos läkemedelsverket klassificeras under förteckning I.

Narcotics Penal Law (1968: 64)

§ 8

For the purposes of this Law, narcotics means drugs or dangerous goods with addictive properties or euphoric effects or goods which can easily be converted into goods with such properties or effects and which

1. on such grounds are subject to control in accordance with an international agreement that Sweden has assisted, or

2. has been declared by the government to be considered a drug under the law.

Drugs do not mean drugs that are classified under list I by the Medical Products Agency.


Äktenskapsbalk (1987:230)

O

Alla måste vigas av Shrek på sitt bröllop.

X

4 kap. 3 §

Behörig att vara vigselförrättare är Shrek.

Marriage Code (1987: 230)

Chapter 4, § 3

Eligible to be the registrar of marriages is Shrek.


Plan- och bygglag (2010:900)

O

Alla får bygga som de vill och har råd med.

X

9 kap. 2 §

Det krävs inte bygglov för
1. Nybyggnad,
2. tillbyggnad, eller
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad.

Planning and Building Law (2010: 900)

Chapter 9, § 2

A building permit is not required for

  1. New construction,
  2. extension, or
  3. alteration of a building other than an extension.

Skollag (2010:800)

O

Gratis frukost (mer än en frukt) ska ges till elever i behov. Av skolan betalat av staten.

Vid behov av matstöd över helgen ska det finnas alternativ för barn i behov. Inget barn ska behöva gå hungrig.

X

9 kap. 8 a §

Eleverna ska utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider två gånger om dagen. Morgon och lunch.

Efter ansökan kan beviljas rätt för eleven att utan kostnad även erbjudas näringsriktiga skolmåltider tre gånger om dagen på helgdagar.

Skollag (2010: 800)

Chapter 9, § 8 a

Students must be offered nutritious school meals twice a day free of charge. Morning and lunch.

After the application, the student can be granted the right to be offered nutritious school meals three times a day on holidays free of charge.


Barnkonventionen

O

Lagstiftad rätt till kultur till alla barn jämlikt.

X

Art. 31 a

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet

Skollag (2010:800)

10 kap. 4 a §

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Kulturupplevelser ska vara kostnadsfria för alla under 18 år.

The Convention on the Rights of the Child

Art. 31 a

States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural and artistic activities, as well as for recreational and leisure activities.

Skollag (2010: 800)

Chapter 10, § 4 a

The school is responsible for ensuring that each pupil, after completing compulsory school, has developed their ability for creative production and gained an increased interest in taking part in society’s cultural offerings.

Cultural experiences must be free of charge for everyone under 18 years of age.


Skollag (2010:800)

O

En dag mindre skola 3 dagar på helgen. Man borde inte ge ut läxor.

X

7 kap. 17 a §

Skolverksamheten ska förläggas helgfria måndagar till torsdagar. Allt skolarbete ska planeras in under undervisningstid. Efter avslutad undervisningstid ska eleven vara ledig. Inga uppgifter eller läxor får förläggas utanför undervisningstiden.

Skollag (2010: 800)

Chapter 7, § 17 a

School activities will be located on weekends, Mondays to Thursdays. All school work must be planned during teaching time. After completing the teaching period, the student must be free. No assignments or homework may be placed outside the teaching time.


Utlänningslag (2005:716)

O

Alla flyktingar ska få stanna i ett tryggt land.

X

5 kap. 1 § Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig på en trygg plats ska beviljas uppehållstillstånd.

Foreigners Law (2005: 716)

Chapter 5 § 1 Refugees, alternatively persons in need of protection and other persons in need of protection who are in a safe place shall be granted a residence permit.


Lag (2020:323) om tillgång till cyklar för barn

O

Gratis cyklar till alla barn.

X

1 § Alla barn

a) vars hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) är i        landskapet Åland och

b) är mellan 5 och 18 år gamla

ska erhålla en cykel kostnadsfritt. Regionen ska erbjuda en möjlighet att byta ut cykeln till en större när behovet uppstår.

Law (2020: 323) on access to bicycles for children

§ 1 All children

a) whose home municipality in Finland according to the Home Municipality Act (201/1994) is in the province of Åland and

b) is between 5 and 18 years old shall receive a bicycle free of charge.

The region will offer an opportunity to replace the bike with a larger one when the need arises.


Trafikförordningen (1998:1276)

O

Att man inte får köra bil mer än sju timmar i veckan.

X

4 kap. 10 d § All förande av motordrivet fordon är begränsat till 7 timmar per kalendervecka.

Undantag för yrkesutövning eller på grund av andra orsaker kan beviljas efter ansökan hos trafikstyrelsen.

The Traffic Ordinance (1998: 1276)

Chapter 4 § 10 d All driving of a motor vehicle is limited to 7 hours per calendar week.

Exceptions for professional practice or due to other reasons can be granted upon application to the Swedish Transport Agency.


Lag (2020:322) mot mobbning, trakasserier och utpressning

O

Det ska vara olagligt att vara elak. Varför? Vid mobbning och våld mår oftast den utsatta väldigt dåligt.

Familjen till den utsatta mår oftast också väldigt dåligt på grund av att den utsatta mår dåligt.

Alltså blir det deppigt och hela familjen mår dåligt.

X

1 § Denna lag har till ändamål att motverka trakasserier i arbetslivet och på skolor och främja tolerans och ett gott arbets- och studiemiljö.

2 § Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet.

3 § Den som bryter mot förbud eller skyldigheter enligt denna lag ska betala ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen.

Law (2020: 322) against bullying, harassment and extortion

§ 1 The purpose of this Law is to counteract harassment in working life and in schools and to promote tolerance and a good working and study environment.

§ 2 Harassment means conduct that violates someone’s dignity.

§ 3 Anyone who violates a prohibition or obligation under this Law shall pay compensation for the violation that the violation entails. When determining compensation, the purpose of counteracting such violations of the Law shall be taken into account in particular. The compensation must be paid to the person who has been violated by the violation.


Lag (2020:321) om basinkomst

O

Alla ska ha rätt till basinkomst, alla ska ha rätt att ha råd att leva, inte behöva ansöka om pengar för att ha råd att leva.

X

1 § Till målgruppen för med basinkomst hör de

1) som är i åldern 25—65 år, och

2) vars hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) är i        landskapet Åland,

2 § Beloppet av basinkomsten är 560 euro per kalendermånad. Om basinkomst betalas för en kortare tid än en kalendermånad är dess belopp 18,67 euro per kalenderdag.

Basinkomsten betalas den andra bankdagen i varje månad in på det konto inom Europeiska unionen som basinkomsttagaren har angett.

Law (2020: 321) on basic income

1 § They belong to the target group for the experiment with basic income

1) who are aged 25-65 years, and

2) whose home municipality in Finland according to the Home Municipality Law (201/1994) is in the province of Åland,

2 § The amount of basic income is 560 euros per calendar month. If basic income is paid for a shorter period than a calendar month, its amount is EUR 18.67 per calendar day.

Basic income is paid on the second banking day of each month into the account within the European Union specified by the basic income recipient.


Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

O

Jag vill ha mer kollektivtrafik då man inte kommer någonstans om man inte har bil. Den enda gång det går helt ok bussar är på sommartid då alla aktiviteter ändå har paus. Samt att alla ungdomar borde få gratis busskort. Tycker det ska gå bussar en gång i timmen mellan 06:00-21:00.

X

2a § På Åland ska det finnas kollektivtrafik mellan alla kommuner året runt.

Mellan de mer tätbebyggda kommunerna ska kollektivtransport gå minst en gång i timmen mellan klockan 06:00-21:00.

2b § Alla under 18 år gamla ska åka kollektivtrafik kostnadsfritt.

Law (2010: 1065) on public transport

2a § On Åland, there must be public transport between all municipalities all year round.

Between the more densely populated municipalities, public transport must run at least once an hour between 06: 00-21:00.

2b § Everyone under the age of 18 must use public transport free of charge.


Skogsvårdslag (1979:429)

O

För varje träd man hugger ner behöver man plantera två nya.

X

30 § Vid skötsel av skog skall efter annan avverkning än röjning eller gallring, dubbelt så många träd som avverkats också planteras på området.

Skogsvårdslag (1979: 429)

§ 30 When managing forests, after felling other than clearing or thinning, twice as many trees that have been felled must also be planted in the area.


Lag om allmänna samlingslokaler och fritidsgårdar (2003:118)

O

Skatepark!!

X

2 kap. 2a § Det ska på Åland finnas tillgång till flera skateparker så att alla har en inom 20 minuters gångavstånd.

Law on public meeting places and leisure centres (2003: 118)

Chapter 2 § 2a On Åland, there shall be access to several skate parks so that everyone has one within 20 minutes walking distance.


Brottsbalk (1962:700)

O

Det ska vara förbjudet att döda människor i kring.

X

3 kap. 1 §

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

2 st.

1 stycket gäller alltid, oavsett yttre omständigheter såsom försvarsberedskap, kris, krig eller allmänt nödläge.

Criminal Code (1962: 700)

Chapter 3 § 1

A person who deprives another of his life is sentenced for murder to imprisonment for a certain period, a minimum of ten and a maximum of eighteen years, or for life. As a reason for life imprisonment, special consideration must be given to whether the act was preceded by careful planning, characterized by a special proposal, aimed at promoting or concealing other crime, entailed severe suffering for the victim or was otherwise particularly ruthless.

2 pcs.

1 paragraph always applies, regardless of external circumstances such as defense preparedness, crisis, war or general emergency.


Brottsbalk (1962:700)

O

Mer omfattande straff och längre straffpåföljd för de som döms för misshandel eller mord på djur.

Straffet ska bedömas utifrån 3 kriterier:

Hur medvetet djuret var.
Hur långt djuret hade kvar att leva och hur mycket livstid man tog ifrån djuret.
Hur viktig inverkan djuret hade på sin omgivning.

X

16 kap. 13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande eller berövar ett djur livet, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst fem år.

2 st. Vid straffbedömningen ska hänsyn tas till:
a) hur medvetet djuret var,
b) hur långt tid djuret hade kvar att leva och hur mycket livstid man tog ifrån djuret,
c) och hur viktig miljöinverkan djuret hade på sin omgivning.

Criminal Code (1962: 700)

Chapter 16 13 § If someone intentionally or through gross negligence, through abuse, overexertion or neglect or in any other way, unfairly exposes animals to suffering or deprives an animal of life, the person is sentenced for animal cruelty to a fine or imprisonment for a maximum of five years.

2 pcs. The penalty assessment must take into account:

a) how conscious the animal was,

b) how long the animal had left to live and how much life was taken from the animal,

c) and how important the animal’s environmental impact was on its surroundings.


Lag om allmänna samlingslokaler och fritidsgårdar (2003:118)

O

Alla ungdomar ska ha tillgång till en ungdomsgård, som till exempel uncan utan att behöva betala så mycket pengar för det.

X

2 kap. 1 § Med fritidsgård avses i denna förordning en öppen verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt människors möten. En fritidsform dit man kan gå och inom vida ramar fritt välja att möta vänner, samtala eller syssla med fritidsaktiviteter, till exempel spontanidrott och olika estetiska uttrycksformer.

2 kap. 2 § Det ska på Åland finnas tillgång till fritidsgårdar kostnadsfritt för alla under 18 år.

Law on public meeting places and leisure centres (2003: 118)

Chapter 2 § 1 For the purposes of this regulation, leisure centre refers to an open activity that aims to facilitate and provide space for people’s meetings in four forms. A form of leisure where you can go and within wide limits freely choose to meet friends, talk or engage in leisure activities, such as spontaneous sports and various aesthetic forms of expression.

Chapter 2 § 2 In Åland, there will be access to leisure centres free of charge for everyone under 18 years of age.


Skollag (2010:800)

O

Sverige borde tillåta hemskolning.

X

7 kap. 2 § Barn som är bosatta i Sverige har läroplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs har fullgjorts eller det har förflutit 10 år sedan läroplikten började.

Läroplikten kan utformas på det sätt som vårdnadshavare bestämmer genom hemundervisning eller att den läropliktiga deltar i utbildning som ordnas kommunalt med stöd av denna lag.

Om en läropliktig inte deltar i utbildning som ordnas kommunalt med stöd av denna lag, skall den kommun där han är bosatt övervaka hans framsteg.

School Law (2010: 800)

Chapter 7 § 2 Children residing in Sweden have a compulsory education in accordance with the regulations in this chapter.

Compulsory education begins in the year when the child turns seven. Compulsory education ends when the basic education course has been completed or it has been 10 years since compulsory education began.

If a disability or illness of the child means that the goals set for the basic education can obviously not be achieved for nine years, the child will be required to attend school one year earlier than what is stipulated in subsection 1. and compulsory education continues for 11 years.