Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler (LBK nr. 787 af 21/06/2017)

Priserne på efterskolerne skal sættes ned.

Alle har ret til at komme på efterskole, fordi når man er på efterskole bliver man udviklet som menneske.

§ 30. Staten yder indkomstbestemt elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen. Støtten ydes ud fra et indkomstgrundlag, og sættes til et beløb der muliggør det for enhver familie at sende eleven på det ønskede kursus. Ministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af elevstøtte, herunder om støtte til elever, som der ikke er indkomstgrundlag for.

(…)

Stk. 5. På de årlige finanslove fastsættes:

1) Største ugentlige indkomstbestemte støttebeløb, herunder grundstøttebeløb, jf. stk. 1.